Nachádzate sa tu

PODMIENKY PRE PRIJÍMANIE DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA DUNAJSKÁ STREDA

Toto ste už čítali?

Publikované: 2017, apríl 21 - 10:36 | Pre verejnosť
Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení nie-ktorých zákonov a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov.
PODMIENKY PRE PRIJÍMANIE DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MATERSKÝCH  ŠKOLÁCH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA DUNAJSKÁ STREDA

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:
- spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
- dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
- dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
- dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. (Prijímanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zákon umožňuje, ale neukladá ako povinnosť. Riaditeľ materskej školy pred svojím rozhodnutím o prijatí dieťaťa zváži, či na prijatie takéhoto dieťaťa má, alebo nemá vytvorené vhodné podmienky, a či bude schopný po prijatí takéhoto dieťaťa tieto podmienky dodatočne vytvoriť.)

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:
- ktoré dovŕšilo piaty rok veku,  
- s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,   
- s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
Pri rozhodovaní sa prihliada na trvalý pobyt dieťaťa a na dieťa, ktoré už má v materskej škole prijatého súrodenca. Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné podmienky).

Podmienky prijatia:
- Základné sebaobslužné návyky dieťaťa (hygiena, stravovanie …).
- Vekuprimerané komunikačné schopnosti.

Podávanie žiadostí a prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Žiadosti na predprimárne vzdelávanie na nasledujúci  školský rok sa podávajú  v materskej škole od 2. mája 2017 do 31. mája 2017.

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa:
Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa riaditeľka materskej školy vydá  spravidla najneskôr do 30. júna.