Back to top

Kontakt

Obsah tejto internetovej stránky je chránený autorskými právami.
Všetky obsahy, texty, grafiky a fotografie sú
majetkom spoločnosti "Perfect a.s", všetky práva vyhradené.
Používanie obsahov a obrazového materiálu z tejto internetovej stránky
na iných internetových stránkach
je povolené len s uverenením odkazu dunajskostredsky.sk
.
 

Vydáva:


Alžbetínske námestie 1203
929 01 Dunajská Streda
IČO: 00588105
DIČ: 2020365765
 

Výkonný riaditeľ:
Rajkovics Péter

Éva Bíró
Šéfredaktor
Tel.: 0908 054 857

Ladislav Polák
redaktor

Vígh Máté
kamera a strih

Kanovits Zoltán
kamera a strih

DSTV kontakty:
Tel.: +421 31/552 78 27
Fax: +421 31/550 61 61
Mobil: +421 905/440 308
E-mail: dstv [at] perfects.sk
Web: www.dunaszerdahelyi.sk

 

 


 


 

Šéfredaktor:
Attila Nagy
 

Redaktori:
Diana Szőköl
Vince Rózsár

dunajskostredsky.sk
Dunajskostredský Hlásnik
kontakty:

+421 908 480 402
E-mail: press [at] perfects.sk
Web: www.dunaszerdahelyi.sk

 

 

Podmienky používania portálu dunaszerdahelyi.sk

 

I. Úvodné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom internetového web portálu dunaszerdahely.sk je obchodná spoločnosť Perfects, a.s., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, zapísaná v Obchodnom registri  Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vl. č. 200/T, IČO: 00 588 105.

2. Užívateľ webového portálu vstupom na tento portál vyjadruje súhlas s podmienkami užívania portálu určenými prevádzkovateľom (ďalej len „podmienky“) ako i Cookies tohto portálu.

3. Obsah portálu je prevádzkovateľom priebežne aktualizovaný a upravovaný, pričom si prevádzkovateľ vyhradzuje právo kedykoľvek a bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia odstrániť, zmeniť alebo doplniť ktorúkoľvek časť obsahu webového portálu.   

4. Užívateľ je povinný zdržať sa každého konania, ktoré by predstavovalo neoprávnený zásah do práv k predmetom práva duševného vlastníctva prevádzkovateľa a tretích osôb.

II. Ochrana osobných údajov

1. Užívateľ je oprávnený web portál (ďalej len „portál“ alebo „stránky“) prehliadať bez toho, aby bol povinný prevádzkovateľovi poskytnúť akékoľvek osobné údaje.

2. V prípade, ak je užívateľ požiadaný prevádzkovateľom prostredníctvom portálu o poskytnutie osobných údajov, prevádzkovateľ sa zaväzuje:

a) určiť na stránke portálu účel spracúvania osobných údajov,

b) zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie, pričom aj trvanie spracúvania je vymedzené jeho účelom.

3. Ak prevádzkovateľ na stránke portálu neurčí účel spracovania osobných údajov a nevymedzí ani čas trvania spracúvania osobných údajov, prevádzkovateľ je oprávnený užívateľom dobrovoľne uvedené či zadané osobné údaje najmä prostredníctvom registračného formulára, v rozsahu: meno, priezvisko, akademický titul alebo akademická hodnosť, adresa bydliska, telefónne číslo a e-mailová adresa, využiť výlučne na účely obchodných a marketingový aktivít prevádzkovateľa (napr. zasielanie newsletterov.)

4. Akékoľvek otázky týkajúce sa podmienok spracúvania osobných údajov je užívateľ oprávnený zaslať prevádzkovateľovi prostredníctvom elektronickej pošty alebo na adresu  sídla prevádzkovateľa, pričom môže kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov aj odvolať. Užívateľovi primerane prislúchajú všetky práva dotknutej osoby určené zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

5. Užívateľ je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi správne, úplné a pravdivé osobné údaje týkajúce sa výlučne jeho, ako užívateľa.

6. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu ani ujmu užívateľa či tretích osôb, ktorá by vznikla z dôvodu:

a) neúplných, nesprávnych či nepravdivých osobných údajov poskytnutých užívateľom,

b) nefunkčnosti, alebo neplatnosti e-mailovej schránky užívateľa,

c) nemožnosti užívateľa kontaktovať prostredníctvom telefónneho čísla alebo e-mailu, najmä ak je nezastihnuteľný.

III. Cookies

1. Za účelom zisťovania preferencií užívateľov a následného optimalizovania portálu sa na pevný disk užívateľa ukladajú súbory typu cookies. Slúžia na identifikáciu preferovaných či užívateľmi najnavštevovanejších stránok portálu, umožňujú pôsobiť cielene vo vzťahu k záujmom užívateľov a tým celkovo stránky zlepšovať.

2. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť nastavenie svojho prehliadača tak, aby súbory typu cookies neboli akceptované a prijaté cookies môže kedykoľvek vymazať. V prípade ak užívateľ uvedené súbory neakceptuje alebo vymaže, týmto berie zároveň na vedomie, že to môže mať vplyv na plnú a bezproblémovú funkčnosť stránok.

IV. Príspevky na messageboardoch a v diskusných fórach

1. Užívateľ je oprávnený za podmienok, ktoré určí prevádzkovateľ, zapojiť sa na stránkach  vlastným príspevkom do diskusných fór, prípadne zanechať odkaz, či odkazy na tzv.  „messageboardoch“.

2. Užívateľom je zakázané:

a) používať vulgarizmy, argot (slang) spojený s vulgarizmami, ako i slovné a znakové výrazy identické s vulgarizmami, vyhrážky či osobné útoky voči inej osobe,

b) uvádzať nepravdivé, klamlivé, neoverené či urážlivé informácie alebo skutočnosti o akejkoľvek inej osobe, ako i osobné údaje akejkoľvek inej osoby, ktorá k tomu neudelila svoj súhlas,

c) uvádzať vlastné príspevky či akékoľvek iné texty, ktoré sú celkom zjavne nezmyselné alebo nezrozumiteľné,

d) propagovať násilie či akoukoľvek formou podnecovať k nenávisti na základe národnosti,rasy, farby pleti, či príslušnosti k etnickej skupine, ako i na základe jazyka, viery,    náboženstva, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského či rodinného stavu, politického alebo iného zmýšľania, sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia,

e) propagovať vojnu či kruté a neľudské zaobchádzanie, takéto konanie zľahčovať alebo ospravedlňovať,

f) propagovať pornografiu, alkoholizmus, fajčenie či užívanie omamných alebo psychotropných látok,  

g) propagovať formou reklamy výrobky, tovary či služby akejkoľvek osoby.  

3. V prípade, ak aj mimo uvedených zákazov prevádzkovateľ vyhodnotí príspevok či odkaz ako nevhodný, najmä vo vzťahu k právam, či právom chráneným záujmom prevádzkovateľa alebo tretích osôb, je oprávnený kedykoľvek príspevok či odkaz užívateľa na stránkach meniť alebo vymazať.

4. Užívateľ berie na vedomie, že za príspevky a odkazy, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, je postihnuteľný v priestupkovom alebo trestnom konaní a jeho zodpovednosť nie je vylúčená ani v rovine občianskoprávnej.

V. Hypertextové odkazy

1. Na stránkach prevádzkovateľa môžu byť umiestnené hypertextové odkazy na stránky prevádzkované tretími osobami. Účel takéhoto odkazu vyplýva z textu alebo článku, v ktorom je umiestnený. Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za obsah stránok, na ktoré smerujú hypertextové odkazy a ich umiestnenie na stránkach prevádzkovateľa nie je možné považovať za podporu či propagovanie stránok iných prevádzkovateľov. Prevádzkovateľ nijakým spôsobom nezodpovedá ani za funkčnosť stránok, na ktoré smerujú hypertextové odkazy.

2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť ani za obsah stránok tretích osôb, resp. iných prevádzkovateľov, na ktorých sú umiestňované hypertextové odkazy na stránky   prevádzkovateľa. Takéto odkazy smerujúce na stránky prevádzkovateľa, umiestnené na stránkach iných prevádzkovateľov nemožno považovať ani za podporu a spojenie so stránkami iných prevádzkovateľov.

VI. Vylúčenie zodpovednosti

1. Prevádzkovateľ nezodpovedá nijakým spôsobom za:

a) obsah, správnosť a aktuálnosť informácií uverejnených na stránkach, tlačové chyby či chyby v písaní a počítaní,

b) za nefunkčnosť stránky prípadne zlyhania v pripojení užívateľov,

c) za skutočnosť, že stránky nie sú kompatibilné alebo plne funkčné s konkrétnym prehliadačom,

2. Prevádzkovateľ teda v prípadoch uvedených pod bodom 1. tohto článku nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu či ujmu užívateľa alebo tretích osôb. Každý, kto niečo koná, nekoná, alebo strpí na základe informácií uvedených na stránke, tak činí na vlastnú zodpovednosť.

VII. Sociálne siete

1. Užívateľ je oprávnený zdieľať stránky alebo ich časť na sociálnych sieťach (Facebook a pod.) a zodpovedá za vlastné komentáre spojené so zdieľaním.

2. V prípade, ak prevádzkovateľ technicky zabezpečí možnosť prepojenia účtu užívateľa na ktorejkoľvek sociálnej sieti s portálom, prevádzkovateľ sa zaväzuje k ochrane osobných údajov užívateľa primerane v zmysle čl. II týchto podmienok.

3. V prípade, ak prevádzkovateľ na vlastnej stránke príslušnej sociálnej siete zdieľa obsah stránok, vo vzťahu ku komentárom a príspevkom postupuje v zmysle článku IV. týchto podmienok.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Užívateľ berie na vedomie, v prípade neoprávneného zásahu do práv prevádzkovateľa podľa čl. I. bod 4., je prevádzkovateľ oprávnený využiť všetky právne prostriedky na ochranu svojich práv a záujmov, vrátane podania trestného oznámenia.

2. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zrušiť registráciu užívateľa na stránkach, a to i bez uvedenia dôvodu.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený dočasne alebo trvalo obmedziť, ako i vylúčiť prístup užívateľa k stránkam aj bez uvedenia dôvodu, najmä ak je to nevyhnutné na ochranu práv   a oprávnených záujmov prevádzkovateľa či tretích osôb, resp. za účelom zamedzenia neželaného zásahu do integrity stránok.    

4. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek a akoukoľvek formou oznámiť prevádzkovateľovi konanie iného užívateľa, ktoré je v rozpore s podmienkami používania portálu.

5. Ak sa ktorékoľvek ustanovenie týchto podmienok stane neplatným alebo neúčinným, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení týchto podmienok.

6. Zmeny podmienok, resp. upravené znenia podmienok užívania portálu sú platné a účinné dňom ich zverejnenia na stránkach prevádzkovateľa.

 

Cookies