Back to top

Ako zostať aktívnym aj vo vyššom veku

Publikované: 26. jún 2023 - 10:43
Združenie Karpatskej kotliny Hnutia Zdravé mestá minulý rok uskutočnilo projekt spolufinancovaný z prostriedkov Medzinárodného vyšehradského fondu „Aktívne starnutie v krajinách V4“. Záverečným podujatím projektu bola tlačová konferencia konaná 14. júna v dopoludňajších hodinách vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Dunajskej Strede.
Ako zostať aktívnym aj vo vyššom veku

Svojou účasťou podujatie poctili okrem iných zástupca primátora nášho mesta Attila Karaffa, vedúca útvaru primátora Ing. Darina Nagyová a vedúca odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry mestského úradu Mgr. Timea Molnár.

Attila Karaffa pozdravil prítomných a následne povedal, že je presvedčený, že tento projekt, na ktorom participoval aj dunajskostredský mestský úrad, môže naštartovať proces, prostredníctvom ktorého sa môže život aj v pokročilom veku stať krajším, kvalitnejším, lepším. Vo svojom krátkom pozdrave poďakoval zamestnancom mestského úradu za odvedenú prácu v programe.

Timea Molnár v krátkosti oboznámila prítomných so začiatkami projektu. Združenie Karpatskej kotliny Hnutia Zdravé mestá v roku 2021 ponúklo mestu Dunajská Streda možnosť zapojiť sa do iniciatívy, čo vedenie mesta privítalo a následne v roku 2022 združenie akceptovalo náš zámer o účasť. Projekt „Aktívne starnutie v krajinách V4“ a skúsenosti získané v jeho priebehu možno využiť na to, aby bolo naše mesto ešte obývateľnejšie.

Zároveň je dôležité nájsť rovnováhu medzi potrebami seniorov a službami, ktoré môže úrad poskytnúť, povedala vedúca odboru. Následne poďakovala kolegom aktívne sa podieľajúcim na projekte za ich obetavú prácu.

Projekt V4 prítomným predstavil referent oddelenia sociálnych vecí PhDr. Jozef Bartalos.

Partnerské mestá pracovali s metódami výmeny informácií medzi partnermi, analýzou potrieb a názorov starších ľudí a zozbieraním príkladov dobrej praxe – uviedol úvodom svojej prezentácie zamestnanec aktívne participujúci na projekte.

Svetová kaviareň – World Café - sa stala najúspešnejšou aktivitou vo všetkých zúčastnených mestách, vrátane tej dunajskostredskej, kde sa podujatie zrealizovalo vlani v novembri za účasti dôchodcov, obyvateľov mesta v pokročilejšom veku, organizácií seniorov, klubu dôchodcov, predstaviteľov sociálnych inštitúcií a tiež zamestnancov miestnej samosprávy.

Mestá zapojené do projektu zozbierali svoje skúsenosti a vyvodili závery, na základe ktorých budú môcť zlepšiť kvalitu života seniorov, organizovať pre nich nové programy, pomáhať im pri práci a aktivitách.

Informácie zozbierané na podujatiach World Café budú využité pri vypracovaní a realizácii rôznorodých činností a podujatí v jednotlivých zúčastnených mestách. V hlavnom výstupe projektu, príručky zverejnenej v piatich jazykoch, dostali priestor inovatívne nápady a programy vyzdvihujúce význam fyzickej aktivity, dôležitosť znižovania pocitov osamelosti a izolácie, význam celoživotného vzdelávania a nápady na rozširovanie možností voľnočasových aktivít, či využívanie vedomostí a skúseností seniorov. Ďalej sa diskutovalo aj o úlohe samospráv pri vytváraní priaznivého prostredia podporujúceho aktívne starnutie.

Po skončení prezentácie sa medzi účastníkmi rozvinul užitočný dialóg zameraný na budúcnosť, v súvislosti s ktorým Attila Karaffa vyjadril radosť z toho, že účastníci sa aktívne zapájajú do diskusie a brainstormingu. Vedúca odboru Timea Molnár poznamenala, že účastníci práve mohli byť súčasťou spontánnej svetovej kaviarne.

Mesto Dunajská Streda sa počas projektu rozhodlo podobné konštruktívne stretnutia so seniorskými organizáciami, inštitúciami a samotnými seniormi uskutočniť aj v budúcnosti a po vyhodnotení takýchto stretnutí sa budú snažiť nápady na nich prezentované zapracovať do príslušných mestských programov.

Text a foto: Vince Rózsár

Toto ste už čítali?

Cookies