Back to top

AKTUALIZOVANÉ! Zápis detí do materskej školy je možný do konca mája

Publikované: 30. apríl 2020 - 8:20
Zápis do materských škôl mesta bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája – týka sa detí medzi 3. a 6. rokom veku. Vzhľadom na súčasnú situáciu bude prebiehať bez prítomnosti detí – ministerstvo dokonca odporúča podávanie žiadostí elektronickou formou, preto mesto Dunajská Streda, ako zriaďovateľ, ponúka dve možnosti elektronického zápisu.
AKTUALIZOVANÉ! Zápis detí do materskej školy je možný do konca mája

Prvá možnosť je online zápis, pri ktorej rodičia dostanú o zápise spätnú väzbu na nimi udanú e-mailovú adresu. Druhá možnosť je vyplnenie formulára uvedeného na webovej stránke mesta, následné elektronické odoslanie (oskenované alebo prefotené) na e-mailovú adresu zvolenej materskej školy. V tomto prípade zašlú spätnú väzbu rodičom na ich e-mailovú adresu vedenia príslušných škôl. 

Zabezpečíme aj osobné podávanie žiadostí: počas celého mesiaca máj bude možné vyzdvihnúť si formulár (LINK) na klientskej bráne Mestského úradu Dunajská Streda, tento po vyplnení vhodiť do poštovej schránky vybranej materskej školy. 

V školskom roku 2019-2020 deväť materských škôl Dunajskej Stredy navštevuje 830 detí, z nich 300 bude školopovinných, ale nie je isté, že v septembri všetky do školy aj nastúpia.

V prípade väčšieho počtu prihlásených detí ako je kapacita, budú uprednostnené deti, ktoré zavŕšili 5. rok života, a tie, ktoré majú odloženú školskú dochádzku. Materské školy môžu určiť aj vlastné kritériá, tie mesto uverejní na svojej webovej stránke.

Pri zápise nie je potrebné doložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa riaditeľka materskej školy vydá do 15. júla 2020.

Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave , dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude prijaté na diagnostický pobyt.

Zákonný zástupca dieťaťa predloží

a) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách,

b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

c) rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa, ak ide o taký prípad, bezodkladne po jeho vydaní riaditeľom základnej školy.

Online zápis je možný na TU!

Toto ste už čítali?

Cookies