Back to top

Alarmujúci stav reedukačných centier si vyžiadal okamžité riešenia

Publikované: 13. marec 2024 - 12:47
Súčasný stav reedukačných centier je alarmujúci a preto si vyžaduje okamžité riešenia. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR už aplikovalo isté opatrenia, ktoré pomohli vzniknutú situáciu vyriešiť. Ich cieľom bolo napríklad odstránenie materiálno-technických nedostatkov.
Alarmujúci stav reedukačných centier si vyžiadal okamžité riešenia

Potrebná je aj transformácia reedukačných centier či nastavenie a zlepšenie procesov. Reedukačné centrá by tiež nemali byť pre deti výslednou stanicou do doby dosiahnutia plnoletosti. O možnostiach rokoval rezort školstva aj s rezortom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Reedukačné centrá sa stali v ostatných troch desaťročiach obeťou častých presunov medzi ministerstvami, pričom ich stavu nikto nevenoval dostatočnú pozornosť. Problémom nie sú iba zanedbané budovy či nevyhovujúce priestory, ale aj kvalita služieb a vôbec zmysel existencie reedukačných centier. Tie by mali zodpovedať potrebám klientov v súčasnej dobe.

Rezort školstva prišiel s konkrétnymi opatreniami, ktoré by mali pomôcť zlepšiť stav aj samotné fungovanie takýchto centier.

„Celkovo evidujeme zo správ Generálnej prokuratúry, správ Štátnej školskej inšpekcie a Úradu verejného zdravotníctva 77 hygienicko-technických problémov, od nedostatku teplej vody, cez problémy s materiálnym zabezpečením, plesňou, maľovkami, chýbajúce kryty na toaletách či iné problémy v zariadeniach izieb. Toto považujeme za veci, ktoré sa tam nemali nikdy udiať. Ministerstvo školstva odstránilo zatiaľ 42 problémov a 35 je v realizácii. Ide zhruba o investície v objeme 1,7 milióna, v trinástich reedukačným zariadeniach,“

- uviedol minister školstva Tomáš Drucker. V prípadoch, kde výmera či vybavenie izieb nezodpovedalo súčasným požiadavkám, sa priestory reorganizovali a znížil sa aj počet detí v izbách na základe m2. Doplnil sa aj nábytok či potrebné vybavenie.

Zámerom rezortu školstva je zlepšenie súčasnej situácie a nastavenie procesov tak, aby reedukačné centrum nebolo pre dieťa výslednou stanicou do doby dosiahnutia plnoletosti.

„To, čo považujeme za vážnejšie, sú systémové opatrenia, o čom sme dnes rokovali aj s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, Erikom Tomášom. Dôležité je, akým spôsobom systematicky sledovať deti, ktoré sa dostávajú do tých reedukačných zariadení a čo urobiť preto, aby mali šancu na skorý návrat do štandardného života,“ povedal minister Drucker. Na vyriešení problémov súvisiacich s reedukačnými centrami pracuje aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. „Nenechali sme vyprchať tento problém do stratena, niekoľko týždňov sme pracovali a prijímali sme opatrenia, ktoré zlepšia situáciu v reedukačných centrách. Prijali sme doteraz tri zásadné systémové opatrenia. Ústredie okamžite vydalo usmernenie pre sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu, ktorá bude minimálne raz za 6 mesiacov navštevovať deti, ktoré boli súdom umiestnené v reedukačných centrách a následne budú musieť vypracovať konkrétne správy o fyzickom a psychickom vývoji dieťaťa a tieto správy budú posielať súdom. Zároveň Inšpekcia v sociálnych veciach dostala pokyn na kontrolu výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pričom výsledky týchto kontrol budú k dispozícii koncom marca 2024. Navyšujeme počet pracovníkov v rámci sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o 64, v rámci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Aktuálne ich je 110. Na financovanie využijeme Európsky sociálny fond,“

- uviedol minister Erik Tomáš.

Stanovisko ku krokom, ktoré podnikli obe ministerstvá, zaujal aj komisár pre deti, Jozef Mikloško. „Sledujeme kroky Ministerstva práce a ministerstva školstva a musíme povedať, že idú správnym smerom,“

- uviedol komisár pre deti Mikloško.

Na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR bol vytvorený Útvar špeciálno-výchovných zariadení. Rezort školstva sa chce inšpirovať českým modelom reedukačných centier a preto už prebehli a v nasledujúcich dňoch sú naplánované stretnutia na úrovni ministrov aj aktívna spolupráca s Českou republikou. Dôležitá je aj aktívna bilaterálna spolupráca so zástupcami UNICEF. V súčasnosti už prebehli návštevy v teréne v niekoľkých reedukačných centrách, napríklad v Sološnici či vo Veľkých Levároch a plánujú sa aj ďalšie návštevy. Pripravené sú školenia pre zamestnancov reedukačných centier v spolupráci s VÚDPaP a v súčasnosti sa pripravuje stratégia reedukačných centier. V riešení je potreba zvýšenia personálnych kapacít a dôležitá je motivácia personálu. Rezort školstva pripravuje aj ďalšie systémové a legislatívne zmeny. Pravidelne prebiehajú stretnutia pracovných skupín a bilaterálne rokovania so zástupcami z iných rezortov a inštitúcií.

MŠVVaM SR

Toto ste už čítali?

Cookies