Back to top

Bilancia uplynulých štyroch rokov: 668 uznesení mestského zastupiteľstva, 114 všeobecne záväzných nariadení mesta

Publikované: 29. september 2022 - 15:44
Mestské zastupiteľstvo mesta Dunajská Streda vo volebnom období 2018-2022 zasadalo naposledy 27. septembra. Na programe rokovania boli okrem iného zmena mestského rozpočtu, výstavba kanalizačnej siete v Mliečanoch, schválenie bezplatnej tarify mestskej hromadnej dopravy, ako aj súhrnná správa primátora Zoltána Hájosa o štvorročnej činnosti samosprávy.
Bilancia uplynulých štyroch rokov: 668 uznesení mestského zastupiteľstva, 114 všeobecne záväzných nariadení mesta

Mestské zastupiteľstvo v úvode zasadnutia schválilo ďalšiu zmenu rozpočtu – rentabilný, vyrovnaný rozpočet počíta s prebytkom 40-tisíc eur. Poslanci schválili kúpu zelenej plochy medzi cyklotrasou na Malodvorníckej ceste a sídliskom Sever, vďaka čomu sa zvýši podiel zelených plôch v meste. Zastupiteľstvo ďalej podporilo aj zriadenie viacerých vecných bremien v kontexte výstavby športovej haly Aréna DSZ, ktoré súvisia s uložením vedení, prípravou sietí a infraštruktúry v jednotlivých priestoroch stavby.

Poslanci ďalej jednohlasne schválili rozhodnutie o výstavbe novej kanalizačnej siete v Mliečanoch. V tejto súvislosti by výzvu na investíciu zverejnilo buď mesto alebo vodárenská spoločnosť v závislosti od požiadavky výzvy na predkladanie ponúk, ktorá má byť zverejnená na jeseň. Schválili aj zásady prevzatia miestnych ciest, zariadení verejného osvetlenia a podzemných kontajnerov na odpad vybudovaných súkromnými investormi, ako aj návrh, aby po uvedení nových mestských elektrobusov do prevádzky bola MHD pre obyvateľov Dunajskej Stredy bezplatná.

Na zasadnutí bola vyhodnotená koncepcia športu mesta Dunajská Streda na roky 2020 až 2022 a súhlasili so zaradením novej materskej školy, ktorej zriaďovateľom je reformovaná cirkev, do siete škôl a školských zariadení. Okrem toho chce mesto zrekonštruovať aj ďalšiu budovy školy, a to budovu Základnej školy Smetanov háj – vzdelávacia inštitúcia by bola za pomoci investície vo výške 1 878 000 eur kompletne zrekonštruovaná.

Zástupcovia mesta sa zaoberali aj petíciou, ktorú iniciovali obyvatelia Ulice Adyho. Žiadajú, aby sa do novopostaveného nákupného centra nevchádzalo z ústia ulice, nakoľko by to spôsobovalo dopravný rozruch; navrhujú umiestniť vchod z Družstevnej ulice. Poslanci ďalej navrhujú, aby okrem aktuálneho spôsobu zverejňovania na radnici a na elektronickej nástenke webovej stránky mesta samospráva v budúcnosti informovala obyvateľov dotknutých ulíc o podobných veľkých investíciách vždy aj listom.

Na druhej strane poslanci neschválili iniciatívu na inštaláciu požičovne elektrických kolobežiek v Dunajskej Strede z dôvodu s tým spojených ťažkostí.

Na zasadnutí zastupiteľstva odznel aj súhrnná správa primátora Zoltána Hájosa o štvorročnej činnosti samosprávy.

„Štvorročné obdobie medzi rokmi 2018 – 2022 sa vyznačovalo súdržnosťou, spoločným myslením a spoluprácou, keďže sme museli spoločne zvládnuť obdobie, akému podobné sme – ani my, ani naši predchodcovia – predtým nezažili,“ povedal primátor a vyjadril poďakovanie obyvateľom, poslancom, zamestnancom úradu a všetkým zainteresovaným, že boli v prekonaní tohto obdobia partnermi. „Aj vďaka tomu mohlo vzniknúť 668 uznesení mestského zastupiteľstva a 114 všeobecne záväzných nariadení - nových, prípadne zmien a doplnení už jestvujúcich nariadení,“ povedal s tým, že práve vďaka spolupráci sa mohli začať aj viaceré dôležité iniciatívy, ktoré zohrali veľkú úlohu pri modernizácii mesta.

V tejto súvislosti Zoltán Hájos vyzdvihol centralizáciu školských kuchýň. "Počas štyroch rokov bola vybudovaná druhá centrálna školská kuchyňa v Základnej škole na Jilemnického ulici a centrálna školská kuchyňa v MŠ na Októbrovej ulici." Ako dôležitý medzník vyzdvihol aj to, že „po ukončení verejného obstarávania budú do prevádzky zaradené dva autobusy na elektrický pohon, ktoré zabezpečia bezplatnú mestskú dopravu pre všetkých obyvateľov nášho mesta“. Uviedol, že čoskoro sa začne obstarávanie a umiestnenie podzemných kontajnerov na odpad na 12 miestach v našom meste. Spomenul modernizáciu športovísk vo dvoroch ZŠ Gyulu Szabóa a ZŠ na Jilemnického ulici, ako aj športovísk a ihrísk v Mestskom parku voľného času a na sídlisku Nová Ves, „čím podnecujeme mládež i dospelých k športu“.

„Rovnako dôležitým míľnikom v tradícii organizácie žitnoostrovských jarmokov bolo vytvorenie nového Trhoviska, priestoru, ktorý v budúcnosti poskytne kultivované miesto stretnutia pre návštevníkov jarmoku, čo sme mohli vidieť a zažiť minulý týždeň,“ povedal.

Primátor sa vo svojom prejave dotkol pokračujúcej výstavby cyklotrás, inštalácie nových úschovní bicyklov, dobrého hospodárenia Thermalparku, dôležitej práce v záujme údržby verejného priestranstva vykonávanej mestskou spoločnosťou Municipal Dunajská Streda s.r.o., ako aj procesu obnovy mestských médií, ktorých významná verejnoprospešná činnosť sa neustále rozširuje.

Zoltán Hájos vyzdvihol obnovu Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára realizovanú počas pandémie, prácu zamestnancov Mestského domova dôchodcov, Strediska sociálnych služieb, mestských materských aj základných škôl, mestského úradu, mestskej polície a ďalších mestských spoločností - ich práca má v každodennom živote mesta veľký význam a je nenahraditeľná.

V závere zasadnutia primátor prítomným poslancom poďakoval za aktívnu činnosť odovzdaním pamätnej plakety. Poďakoval sa aj dvom odchádzajúcim poslankyniam za ich prácu, ktorou prispeli k rozvoju nášho mesta. Ágota Antal, sa na práci samosprávy aktívne podieľala 24 rokov a Klára Šándorová sa rozlúčila po skončení štvorročného volebného obdobia.

(nagy)

Cookies