Back to top

Blahoželali starším občanom

Publikované: 23. október 2018 - 15:34
Pri príležitosti mesiaca úcty k starším navštívil 23. októbra primátor mesta, Hájos Zoltán, dôchodcov v dvoch mestských penziónoch.

Sprevádzali ho zamestnanci sociálneho oddelenia. Podľa primátora je starostlivosť o starších dôležitým pilierom práce samosprávy.

„Prostredníctvom vás je náš život úplným, staršia generácia zároveň upriamuje pozornosť na to, že starostlivosť má zmysel len keď je vzájomná: my sa chceme poďakovať za vašu prácu a pomoc” – uviedol. Vyslovil poľutovanie, že veková hranica na odchod do dôchodku je čoraz vyššia, takže starí rodičia ešte pracujú, keď už majú vnúčatá a ťažšie sa môžu zapájať do života rodín, ako to mohli starí rodičia v minulosti.  Z hľadiska zdravej výchovy detí to však chýba.  

„Dúfam, že cítite starostlivosť zo strany samosprávy, že sa môžete zúčastňovať aktivít klubu dôchodcov a podujatí, ktorými chceme osloviť viac generácií.”

Riaditeľ, Pongrácz Kálmán, poďakoval primátorovi za pomoc zo strany mesta, vďaka ktorej mohli zrealizovať viac programov tunajším obyvateľom a tie investície, ktorými sa zvýšil komfort inštitúcie.

Primátor daroval prítomným kvet, potom žiaci SOŠ rozvoja vidieka pripravili pre oslávencov kultúrny program.

Toto ste už čítali?

Cookies