Back to top

Celková výška poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta presiahla 250-tisíc eur

Publikované: 12. jún 2024 - 12:59
Samospráva mesta Dunajská Streda podporuje tie organizácie, kluby a združenia, ktoré predložili žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta na financovanie projektov realizovaných v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v roku 2024“ sumou v celkovej výške 254 934 eur. Zo 116 podaných žiadostí bolo podľa špecifických kritérií posudzovaných 112, z ktorých 107 bolo napokon podporených. Jednotlivé podporené organizácie už finančné prostriedky aj obdržali.
 Celková výška poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta presiahla 250-tisíc eur

V zmysle všeobecne záväzného nariadenia samospráva každoročne podporuje občianske združenia v štyroch oblastiach: rozvoj a podpora miestnych kultúrno-spoločenských aktivít, zachovanie kultúrneho dedičstva, rozvoj a podpora športu a telesnej kultúry, rozvoj a podpora výchovy a vzdelávania, podpora práce s deťmi a mládežou ako aj rozvoj a podpora sociálnej, humanitnej a charitatívnej činnosti.

Žiadosti sa podávajú každoročne do 31. januára prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na webovej stránke mesta. O pridelení dotácie úspešným žiadateľom rozhodujú poslanci mestského zastupiteľstva a členovia odbornej komisie MsZ pre danú oblasť podpory – neposlanci v súlade s kritériami špecifikovanými v príslušnom mestskom nariadení.

Na financovanie projektov úspešných žiadateľov mesto každoročne vyčlení určitú časť svojho ročného rozpočtu.

Podujatia a programy projektov musia úspešní žiadatelia zrealizovať v priebehu kalendárneho roka a následne predložiť vyúčtovanie dotácie.

V roku 2024 podali žiadatelia celkovo 116 žiadostí, z ktorých 4 boli kvôli nedostatkom vyradené z procesu hodnotenia. Podporených bolo v tomto roku 107 žiadostí o dotáciu (95,53 %).

(nagy)

Toto ste už čítali?

Cookies