Back to top

Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Publikované: 23. november 2022 - 15:50
V referende majú právo do volebných komisií delegovať jedného člena a jedného náhradníka politické strany a politické hnutia zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „politická strana“) a petičný výbor za referendum.
Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Oznámenie je možné doručiť:

•             v elektronickej forme na adresu: volby [at] dunstreda.eu

alebo

•             v písomnej forme poštou, resp. osobne na adresu: Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda

najneskôr do 24. novembra 2022 do 24.00 hod. Na oznámenia doručené po tomto termíne sa neprihliada.

 

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Mesta Dunajská Streda a v čase referenda sa zdržiava mimo územia Slovenskej republiky

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Mesta Dunajská Streda a v čase referenda sa zdržiava mimo územia Slovenskej republiky, môže požiadať Mesto Dunajská Streda o voľbu poštou:

•    v listinnej forme  :   Mesto Dunajská Streda, Mestský úrad, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda

a l e b o   
 
•    elektronickyanna.kubovicova [at] dunstreda.eu,  andrea.venova [at] dunstreda.eu

Žiadosť musí byť doručená: najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 2.12.2022). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

dunstreda.sk

Toto ste už čítali?

Cookies