Back to top

Deň učiteľov...

Publikované: 1. apríl 2017 - 12:29
Nižšie uverejňujeme slávnostný príhovor zástupcu primátora Lászlóa A. Szabóa prednesený k príležitosti Dňa učiteľov.

Ctené dámy, vážení páni, milí kolegovia,

dovoľte mi, aby som Vás srdečne pozdravil v mene samosprávy mesta i v mene svojom v tejto vzácnej chvíli, keď z príležitosti dňa narodenia učiteľa národov Jana Amosa Komenského si pripomíname sviatok všetkých učiteľov a zároveň vzdávame hold pedagogickej činnosti.

Poslanie pedagógov je ukryté v kréde, ktoré sformuloval A. de Saint-Exupéry nasledovne: "Pokiaľ chcete postaviť loď, nezvolávajte mužov, aby začali ťažiť drevo, nerozdeľujte prácu a nezadávajte príkazy. Namiesto toho ich naučte túžiť po rozľahlom a nekonečnom mori."

Som presvedčený, že v každom z Vás pôsobí táto viera a každý deň v škole či škôlke začínate v duchu tohto záväzku, aby ste prispeli ku krajšej budúcnosti nás všetkých.

Je zaujímavé a pritom paradoxné pripravovať mládež na budúcnosť, o ktorej takmer nič nevieme. Výchova a vzdelávanie nie je iba odovzdávanie poznatkov. Z vlastných skúseností vieme, že ľudia často zabudnú na to, čo sme im povedali, ale takmer nikdy nezabudnú, ako sa cítili v našej spoločnosti.

Preto má významnú úlohu tvorivá činnosť pedagóga pri formovaní mladých generácií, a preto ju treba vykonávať s obrovskou dávkou lásky a porozumenia. Aj keď je učiteľ unavený či sa zápasí s problémami, musí postupovať v zmysle myšlienok L.N.Tolstého: "S vecami možno zaobchodiť bez lásky: možno rúbať stromy, robiť tehly, kuť železo bez lásky; ale s ľuďmi sa nemôže zaobchodiť bez lásky..." Ale my vieme aj to, že táto láska (aj keď často iba po desaťročí) sa takmer vždy opätuje. A vtedy je najlepšie byť pedagógom.

Keďže všedné dni Vám nie vždy prinášajú dostatočné uznanie zo strany žiakov a rodičov, aspoň touto formou chceme vysloviť poďakovanie za Vašu zodpovednú službu. Je pre mňa cťou, že viacerých z Vás môžem aj oceniť za profesionálny prístup k ušľachtilej práci.

Skláňam sa pred Vami a prajem Vám veľa síl, zdravia a optimizmu, i množstvo úspechov v osobnom i profesionálnom živote.

Toto ste už čítali?

Cookies