Back to top

Detské osobnosti dunajskostredských škôl v roku 2024

Publikované: 25. jún 2024 - 10:04
Vedenie nášho mesta každoročne privíta vynikajúcich žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. Tento rok, v roku 2024, blahoželali k pekným úspechom tridsiatim žiakom našich základných škôl vrátane základnej umeleckej školy.
Detské osobnosti dunajskostredských škôl v roku 2024

V pondelok 24. júna si žiaci s vynikajúcimi výsledkami prevzali diplomy a darček od samosprávy. Nižšie si môžete prečítať o úspechoch žiakov škôl s vyučovacím jazykom slovenským a základnej umeleckej školy.

O vynikajúcich výsledkoch žiakov vzdelávacích inštitúcií s vyučovacím jazykom maďarským sa dočítate na našej sesterskej stránke dunaszerdahelyi.sk.

 

Žiaci Základnej školy Smetanov háj

Daniel Both

je žiakom ZŠ Smetanov háj od prvého ročníka, t. z. od septembra 2015. V súčasnosti končí deviaty ročník. Všetky predchádzajúce ročníky vrátane súčasného absolvoval so samými jednotkami na vysvedčení. Výborne zvládol aj Testovanie deviatakov. Je prijatý na Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú v Bratislave, odbor Programovanie digitálnych technológií.

Daniel je zdvorilý, priateľský, usilovný, vtipný, flexibilný, na vyučovaní aktívny a ochotný pomáhať. Od piateho ročníka pôsobil ako predseda triedy a v tejto funkcii bol vynikajúcou oporou triednej učiteľky i celej triedy. Taktiež pôsobil ako predseda Žiackej rady pri ZŠ Smetanov háj. Ovláda anglický, nemecký a maďarský jazyk. Medzi jeho záujmy patrí najmä šport, cestovanie, čítanie, veda a počítače.

Počas celého svojho pôsobenia v základnej škole sa zapájal do rôznych súťaží. Bol osobnosťou školy za 1. stupeň. Medzi jeho najvýraznejšie úspechy patrí 3. miesto v okresnom kole Olympiády v slovenskom jazyku, 3. miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády, IT Fitness test absolvoval s výsledkom 95%. V ôsmom ročníku pôsobil aj ako Žiacky Digitálny ambasádor.

Soňa Brezovská

Žiačkou Základnej školy Smetanov háj je od prvého ročníka, t. z. od septembra 2015. V súčasnosti končí 9 -ty ročník, všetky predchádzajúce ročníky vrátane tohto absolvovala s výborným prospechom. S vynikajúcimi výsledkami zvládla Testovanie deviatakov a je prijatá na Strednú odbornú školu pôdohospodársku a veterinárnu, odbor Veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov psov.

Soňa je tichšej povahy, je priateľská, skromná, tvorivá, flexibilná, na vyučovaní aktívna a ochotná pomôcť slabším spolužiakom. Ovláda anglický, nemecký a český jazyk. Medzi jej záujmy patria najmä literatúra, film, kreslenie, šport, cestovanie a hlavne príroda a zvieratá.

Počas celého svojho pôsobenia v základnej škole bola vynikajúcou reprezentantkou školy v rôznych súťažiach, napr. súťaž mladých zdravotníkov, literárno-výtvarná súťaž Spomíname na slávne osobnosti a hlavne súťaže v prednese poézie a prózy. V súťaži Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas bola v školskom roku 2022/2023 úspešnou účastníčkou celoslovenského kola  v Drienčanoch.

Nicolas Kesely

Žiakom ZŠ Smetanov háj je od prvého ročníka, t. z. od septembra 2015. V súčasnosti končí 9 -ty ročník. Medzi jeho záľuby patria aj počítače, a preto si vybral odbor mechanik počítačových sietí na Strednej odbornej škole technickej v Dunajskej Strede.

Nicolas je pokojnej a vyrovnanej povahy, je priateľský, skromný, veľmi usilovný a pracovitý, vždy ochotný pomôcť učiteľom aj spolužiakom. Ovláda anglický jazyk, baví ho dejepis, zaujíma sa o šport, najmä o futbal.

Počas celého svojho pôsobenia v základnej škole bol vynikajúcim reprezentantom školy v rôznych športových súťažiach, najmä vo futbale, florbale a atletike.

Základná škola, Jilemnického ulica

Jessica Korčeková

navštevuje 4. ročník Základnej školy, Jilemnického ulica, Dunajská Streda. Je veľmi usilovná a všestranne talentovaná žiačka. Zaujíma sa o tanec rock and roll, hru na klavír a rôzne výtvarné aktivity. Väčšinu svojho voľného času venuje štúdiu cudzích jazykov.

V školskom roku 2023/2024 reprezentovala školu a naše mesto na rôznych jazykových súťažiach.K jej úspechom patrí 1. miesto v 1. kategórii na celoslovenskom finálovom kole v písaní poviedky v anglickom jazyku. Jej poviedka postúpila do medzinárodného kola a získala prestížne 2. miesto.

Na krajskom kole súťaže Jazykový kvet časť KLASIK bola na 1. mieste a bude reprezentovať našu školu na celoslovenskom finále. Jessica sa zúčastnila aj celoslovenskej súťaže English Star a celoslovenskej súťaže Ypsilon – Slovina je hra.

Jessica Korčeková so svojou všestrannou činnosťou, húževnatosťou, vytrvalosťou a snahou si právom zaslúži titul „Detská osobnosť školy“.

Márk Matus

je žiakom 8.A triedy Základnej školy, Jilemnického ulica, Dunajská Streda, ktorý vyniká mnohými pozitívnymi vlastnosťami, ktoré ho robia výnimočným. Je veľmi usilovný a snaživý. Dosahuje vynikajúce študijné výsledky. V kolektíve je veľmi obľúbený. Je priateľskej povahy, rád pomáha iným. M

edzi jeho silné stránky patrí cieľavedomosť i disciplína prejavujúca sa nielen v školskom prostredí, ale i mimo školy. Stal sa kapitánom futbalového družstva v DACe.

Stále pracuje na dosahovaní nových cieľov. Prejavuje veľkú empatiu voči spolužiakom i spoluhráčom, čím si získava rešpekt a obľubu medzi rovesníkmi.

Napriek svojim úspechom zostáva skromný a vždy si váži podporu svojho okolia.

Jeho pozitívny prístup k životu a neustála iniciatíva hľadať nové spôsoby, ako sa zlepšiť, sú ďalšími kvalitami, ktoré sú na ňom obdivuhodné.

Salima Miriam Mošaťová

navštevuje 6. ročník Základnej školy na Jilemnického ulici v Dunajskej Strede. Je veľmi usilovná, svedomitá a talentovaná žiačka. Zaujíma sa o hru na klavíri.

Vo voľnom čase rada číta knihy.

V školskom roku 2023/24 reprezentovala základnú školu a naše mesto na rôznych recitačných

súťažiach ako je Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas, Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín či Dilongova Trstená, na ktorých získala významné ocenenia.

Okrem toho účinkuje aj na podujatiach organizovaných naším mestom.

Adrián Novotný

je žiakom 8. B triedy Základnej školy, Jilemnického ulica 204/11, Dunajská Streda. Od prvého ročníka dosahuje vynikajúci prospech. Je to usilovný a zodpovedný žiak dosahujúci vynikajúce výsledky a hodnotenia vo všetkých predmetoch, pričom vyniká hlavne v matematike a angličtine.

Adrián viackrát reprezentoval našu školu v rôznych súťažiach. Každoročne sa zúčastňuje matematickej olympiády a je úspešným riešiteľom Pytagoriády. Medzi jeho obľúbené predmety patria matematika, anglický jazyk a telesná výchova. Svoj čas aj mimo školy rád trávi zdokonaľovaním svojej znalosti anglického jazyka a vďaka svojej príprave a cieľavedomosti bol tento rok prijatý na Bilingválne gymnázium v Galante.

Adrián je veľmi aktívny aj mimo školských lavíc. Tento rok ho za jeho fantastické úspechy v stolnom tenise ocenili tretím miestom v kategórii Mládež do 15 rokov na tradičnom podujatí mesta Dunajská Streda: Športovec roka. Momentálne sa chystá na Majstrovstvá Slovenskej republiky v stolnom tenise.

Alex Leó Poubiš

je žiakom 8. B triedy Základnej školy, Jilemnického ulica, Dunajská Streda. Je to kreatívny, spravodlivý a zodpovedný žiak dosahujúci výborné výsledky a hodnotenia vo všetkých predmetoch. Od prvého až po ôsmy ročník dosahoval výborný prospech.

Alex vyniká hlavne v matematike, kde sa prejavuje jeho schopnosť kritického myslenia.

Viackrát reprezentoval školu v rôznych súťažiach matematiky, pričom svoj najväčší úspech dosiahol v aktuálnom školskom roku, keď sa umiestnil na 1. mieste v okresnom kole matematickej olympiády a zároveň bol aj úspešným riešiteľom Pytagoriády. Medzi jeho obľúbené predmety patria anglický jazyk, nemecký jazyk a informatika. Svoj voľný čas rád trávi v prírode, s rodinou a priateľmi.

Alex je vtipný, úprimný a vynaliezavý žiak s naozaj originálnymi nápadmi a prístupmi k riešeniu úloh a problémov. Má dobré komunikačné schopnosti a pre svoju priateľskú povahu je v kolektíve žiakov obľúbený.

Patrik Rácz

je žiakom 9. B triedy Základnej školy na Jilemnického ulici, je to aktívny, vnímavý mladý človek plný elánu, empatický k svojmu okoliu.

Zapája sa do triednych i mimovyučovacích činností. Niekoľko rokov pracoval vo funkcii predsedu triedy, kde sa osvedčili jeho výborné organizačné schopnosti, zmysel pre zodpovednosť a schopnosť prirodzenej autority. Je chápavý, vnímavý a citlivý k potrebám iných ľudí. Rád a ochotne pomáha svojim spolužiakom. Pozitívny vzťah k ľuďom a svoju komunikatívnosť potvrdil aj prácou v školskom parlamente. Školu úspešne reprezentoval na viacerých súťažiach ako Pytagoriáda, Matematická olympiáda, Ypsilon slovina je hra. V olympiádach geografickej, biologickej a dejepisnej postúpil na okresné kolo.

Navštevoval krúžok Regionálne dejiny, kde uplatňoval lásku k historickým faktom nášho regiónu. Dlhšiu dobu sa venuje futbalu a šermu. So záujmom sleduje účinkovanie domáceho futbalového klubu DAC.

Svoj kladný environmentálny prístup k prírode a zdravý životný štýl predstavil aj žiakom Špeciálnej základnej školy na Ádorskej ulici v Dunajskej Strede, kde úspešne predniesol prezentácie k uvedeným témam.

V školskom roku 2023/2024 sa stal študentským viceprimátorom mesta Dunajská Streda. Svoj post zaujal s náležitou zodpovednosťou a úspešne reprezentuje školu na rôznych podujatiach realizovaných mestom Dunajská Streda.

Mark Soóky

Mark je žiakom 7. A triedy Základnej školy na Jilemnického ulici. Vo vzdelávaní dosahuje veľmi dobré výsledky. Svoje povinnosti si vždy plní vzorne. Je dôsledný, cieľavedomý a v svojej práci veľmi presný. V každej situácii je slušný a úctivý. Učitelia jeho prácu oceňujú a povzbudzujú do ho ďalších činností.

V školskom roku 2023/2024 úspešne reprezentoval školu na 4 olympiádach – biologickej, kde získal 2.miesto v okresnom kole, matematickej, s výsledkom 3.miesto v okresnom kole, anglickej, tu získal v okresnom kole 2. miesto, podobne ako na okresnom kole technickej olympiády. Bol úspešným riešiteľom Matematického klokana a súťaže Scratch-up.

Cieľavedomosť, vytrvalosť a odvaha prijímať nové výzvy sú predpokladom jeho ďalších úspechov v živote.

Základná umelecká škola

Sofia Horváth

je výnimočne talentovanou študentkou výtvarného odboru na ZUŠ Dunajská Streda. Disponuje výbornými pozorovacími schopnosťami, pomocou ktorých dokáže veľmi presne pracovať s proporciami sledovaného prostredia a kreatívne reagovať na dané témy. Vyniká bravúrnou kresbou, v prípade potreby i precíznym vypracovaním detailov, či abstraktným vyjadrovaním. Medzi jej obľúbené výtvarné žánre patrí ilustrácia. V nej s obľubou kombinuje viaceré techniky súčasne, pričom sa jej farebné spektrum dokonale prispôsobuje daným okolnostiam. Sofiu Horváth vystihuje predovšetkým intelekt, ktorý sa odzrkadľuje v jej tvorbe, čoho dôkazom je získanie mimoriadnej ceny výtvarnej súťaže Kukkonia Art Garden v technike grafiky a koláže.

Nina Sehnalová začala študovať v odbore sólový spev na ZUŠ v Dunajskej Strede po prestupe z Bratislavy v roku 2019. Nina sa v priebehu uplynulých rokov vyprofilovala na interpretku s kvalitnými spevácko-umeleckými schopnosťami uplatňujúcimi sa v rôznych hudobných žánroch. Dôkazom toho je široký záber hudobného prejavu v rámci klasického spevu – Nina získala umiestnenie v striebornom pásme na speváckej súťaži „Stančekova Prievidza“ – ako aj spevu populárnej hudby v rámci rôznych mestských a školských podujatí, odovzdávaní ocenení, ako napr.: Deň bez áut, Športovec roka 2023, Podunajská jar, Maďarský Majáles,....

Nina je svedomitá a usilovná žiačka, ktorej cieľom je skultivovať a rozvíjať svoj prejav ďalším štúdiom spevu a hry na gitare.

-et-, -rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies