Back to top

Dynamický trh práce prináša potrebu rozvoja zručností

Publikované: 22. október 2023 - 10:50
Štátny tajomník Juraj Káčer sa spoločne s ďalšími zástupcami rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny zúčastnili na konferencii pod záštitou španielskeho predsedníctva v Rade EÚ. Účastníci stretnutia v Barcelone diskutovali o meniacom sa trhu práce a jeho vplyve na získavanie či rozvoj pracovných zručností. S tým súvisí potreba prijímania opatrení zo strany zamestnávateľov, sociálnych partnerov a verejných služieb, ktoré dokážu zvýšiť zamestnateľnosť pracovníkov aj uchádzačov o zamestnanie. Rovnako tak to platí aj v kontexte digitalizácie a prechode na zelenú ekonomiku.
 Dynamický trh práce prináša potrebu rozvoja zručností

Štátny tajomník Juraj Káčer so svojimi rezortnými kolegami z členských štátov EÚ diskutovali o dôležitosti posilnenia nástrojov na zisťovanie potrieb zamestnanosti. To znamená, že relevantní aktéri by mali mať informácie o tom, aké zručnosti a odborná príprava sú potrebné na zosúladenie ponuky a dopytu na trhu práce. Potreby trhu práce sa neustále menia, čo si vyžaduje prispôsobenie zručností a vzdelávania novým požiadavkám vyplývajúcim zo zeleného a digitálneho hospodárstva. Zároveň je nevyhnutné brať do úvahy špecifické potreby zraniteľných skupín a starnúceho obyvateľstva naprieč Európou.

Konferencia všetkým zúčastneným ponúkla priestor pre výmenu a prezentáciu osvedčených postupov jednotlivých krajín v problematike zamestnanosti v súčasnom meniacom sa globálnom svete.

Rezort práce aktívne podporuje rozvoj a zlepšovanie digitálnych zručností aktívnych účastníkov trhu práce. Táto podpora je aj súčasťou strategických dokumentov SR súvisiacich s oblasťou zamestnanosti, napr. Národnej stratégie digitálnych zručností SR. Hlavným zámerom je rozvoj digitálnych kompetencií na všetkých úrovniach vzdelávania a pre všetky skupiny obyvateľstva, vrátane tých najzraniteľnejších.

V dôsledku rýchlych zmien na trhu práce sa časť pracovnej sily stáva ohrozenou, pretože nie je schopná svojimi zručnosťami reagovať na meniacu sa situáciu na trhu práce. Ak sa tejto skupine neposkytne dostatočná včasná podpora, hrozí, že sa zaradí do skupiny uchádzačov o zamestnanie. V blízkej budúcnosti bude mať výrazný vplyv na štruktúru trhu práce umelá inteligencia. Preto považujem za kľúčové investovať do vzdelávania a rozvoja zručností, ako aj podporovať vzdelávanie zamerané na umelú inteligenciu,“

- uviedol na konferencii štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Juraj Káčer.

Súčasťou Stratégie celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021-2030 je efektívnejšie prepojiť vzdelávanie a trh práce s dôrazom na očakávané zmeny v štruktúre pracovných miest, posilniť motiváciu zamestnancov, ale aj zamestnávateľov zapájať sa do vzdelávania.

Za účelom prepájania potrieb trhu práce so systémom vzdelávania vznikla v tomto roku Aliancia sektorových rád ako záujmové združenie právnických osôb na tripartitnom princípe. Jej hlavným poslaním je zosúlaďovanie systému vzdelávania s požiadavkami zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu. Cieľom je zlepšiť prípravu súčasnej aj budúcej pracovnej sily v súlade s vývojovými trendmi a inováciami na trhu práce.

MPSVR SR

Toto ste už čítali?

Cookies