Back to top

Efektívnejšiu humanitárnu pomoc a podporu pre ženy zažívajúce násilie prináša novela zákona o dotáciách

Publikované: 7. apríl 2024 - 9:07
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo novelu zákona o dotáciách, ktorá má zvýšiť efektívnosť pri poskytovaní humanitárnej pomoci ako aj zlepšiť podporu pre ženy zažívajúce domáce násilie a ich deti. Novela, ktorá bude predložená už na najbližšie rokovanie vlády, obsahuje dve hlavné zmeny.
Efektívnejšiu humanitárnu pomoc a podporu pre ženy zažívajúce násilie prináša novela zákona o dotáciách

"Prvá zmena sa týka zvýšenia limitu pre poskytovanie humanitárnej pomoci fyzickým osobám z 800 na 1500 eur, pričom zavádzame aj možnosť opakovaného poskytnutia pomoci v rámci jedného kalendárneho roku,"

- vyhlásil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš.

Návrh zákona zvyšuje limit pre poskytovanie humanitárnej pomoci s ohľadom na odôvodnené prípady a individuálne potreby žiadateľov. Zároveň zavádza možnosť opakovaného poskytnutia humanitárnej pomoci tej istej fyzickej osobe v priebehu jedného kalendárneho roku. Vtedy bolo zaznamenaných viac ako desať ďalších otrasov, ktoré spôsobili nové škody a značne skomplikovali už prebiehajúce opravy. Okrem toho je táto úprava vhodná aj pre prípady, keď sa opakujú závažné humanitárne udalosti, ako tomu bolo v minulosti v prípade opakovaných povodní v rovnakej lokalite v jednom kalendárnom roku. V roku 2024 po súčasnosť ministerstvo práce vyplatilo celkovo až 980 000 eur pre 1364 fyzických osôb.

"Druhá oblasť zmien sa zameriava na posilnenie podpory pre ženy zažívajúce násilie a ich deti prostredníctvom bezpečných ženských domov. Navrhujeme definovať špecializované sociálne služby poskytované v týchto domovoch a stanoviť vyšší limit dotácií,"

pokračoval minister. Napriek dosiahnutému pokroku vo zvyšovaní dostupnosti špecializovaných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti je potrebné zabezpečiť udržateľnosť poskytovania špecializovaných služieb a podporovať vytváranie nových služieb, aby bola ženám zažívajúcim násilie a ich deťom zabezpečená adekvátna a dostupná krízová pomoc a dlhodobá podpora. Navrhované zmeny zahŕňajú definovanie špecializovaných sociálnych služieb, ktoré bezpečné ženské domy poskytujú. Súčasťou návrhu zákona je tiež stanovenie limitu pre poskytnutie dotácie pre subjekty poskytujúce pomoc v bezpečných ženských domovoch v závislosti od kapacity. Zároveň novela zákona umožní mimoriadne v tomto roku organizáciám, ktoré sa v roku dostali do závažnej situácie a hrozí im zánik, žiadať o dotáciu v priebehu tohto kalendárneho roka (do konca júna).

"Sme odhodlaní reagovať na akútne potreby organizácií, ktoré poskytujú dôležité služby pre túto ohrozenú skupinu obyvateľstva. Ministerstvo práce vyčlenilo na podporu tohto opatrenia 750 000 eur z vlastného rozpočtu,"

uzavrel minister práce.

Návrh zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR bude predložený už na najbližšie rokovanie vlády (v stredu 10. apríla 2024). Po schválení v parlamente v skrátenom legislatívnom konaní počíta s nadobudnutím účinnosti dňom zverejnenia v Zbierke zákonov, predpoklad je máj 2024.

MPSVR SR

Toto ste už čítali?

Cookies