Back to top

Efektívny manažment medveďov ochráni ľudské životy a podporí biodiverzitu

Publikované: 24. január 2024 - 16:10
Ministerstvo životného prostredia SR pripravuje systémové, odborné a zodpovedné riešenia, ktoré eliminujú strety a kolízie medveďa s človekom v obciach a v blízkosti ľudských obydlí.
Efektívny manažment medveďov ochráni ľudské životy a podporí biodiverzitu

V tejto súvislosti 23. januára na pôde envirorezortu zasadala pracovná skupina pre krízový manažment medveďa hnedého, ktorej súčasťou sú najdôležitejší aktéri – predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, predstavitelia ministerstiev životného prostredia, vnútra, pôdohospodárstva, ale tiež zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska, Štátnej ochrany prírody SR a Slovenskej poľovníckej komory. Pracovné rokovanie viedol štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa.

Dnešný stav je výsledkom dlhodobo neriešených problémov súžitia medveďa s človekom, ktoré polarizovali spoločnosť. Envirorezort preto spoločne s lokálnymi aktérmi presadzuje profesionálne, odborné a zodpovedné riešenia. Podľa štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Filipa Kuffu potrebuje slovenský vidiek a podhorské oblasti poznať komplexné riešenie a nie hľadať vinníka.

„Budeme preto prijímať opatrenia, ktoré zlepšia kvalitu života na vidieku a zároveň zachovajú biodiverzitu. Vytvoríme pracovné skupiny a tímy, ktoré budú rešpektovať odborné dáta a rovnako nastavíme metodiku a aktívny manažment v úzkej spolupráci s miestnymi aktérmi. Ubezpečujem, že tieto činnosti sú v súlade s platnou európskou legislatívou,“

- podčiarkol Filip Kuffa. 

Súčasťou komplexného riešenia otázky medveďov bude metodický postup aj krízový manažment.

„V prípade krízového manažmentu však pôjde o posledné riešenie z celej možnosti pripravovaných preventívnych opatrení, ktorých účinná realizácia a využívanie by mala zabezpečiť, aby sa krízové situácie minimalizovali, resp. vôbec nenastali. Medvede sú súčasťou našich ekosystémov, nejde nám o ich masívny lov. Chceme však zabezpečiť lepšiu kvalitu života obyvateľov, aby sa cítili bezpečne,“

- vysvetlila Vladimíra Fabriciusová, generálna riaditeľka sekcie ochrany prírody a biodiverzity MŽP .

Aktéri rokovania sa zhodli na potrebe zabezpečiť tiež permanentný výskum a monitoring, a to nielen populácie medveďa, ale aj jej vplyv na komfort života ľudí v oblastiach so zvýšeným výskytom tejto divej šelmy.

„Dôležité je poznať a akceptovať regionálne rozdiely, ktoré vyplývajú z prírodných, demografických, ale aj socio-ekonomických situácií v jednotlivých lokalitách Slovenska s výskytom medveďa. Obyvatelia musia vidieť rázne konanie štátnych orgánov pri riešení konfliktných situácií s medveďom,“

- objasnil Rudolf Huliak, predseda výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Aktívnejšia bude aj spolupráca s rezortom dopravy, Národnou diaľničnou spoločnosťou či Slovenskou správou ciest. Práve migrácia medveďov spôsobuje na cestách mnohé kolízie. Envirorezort chce preto vytypovať lokality, kde sa vytvoria a aplikujú mechanizmy, aby ku kolíziám nedochádzalo.

Ministerstvo sa taktiež zameria na intenzívnejšiu komunikáciu s agrorezortom, investovať však treba aj do environmentálnej výchovy.

„Pokiaľ chceme podporovať udržateľný turizmus nielen v chránených územiach, potrebujeme zabezpečiť starostlivosť o biotopy, ale rovnako tak aj podporiť lokálnych farmárov, chov oviec a ďalších hospodárskych zvierat,“

dodal Huliak.

Ministerstvo bude v tejto súvislosti úzko spolupracovať s rezortom pôdohospodárstva. Pre MŽP SR je však rovnako dôležitá aj envirovýchova.

„Pokiaľ chceme dostať rodiny s deťmi do prírody a podporiť turistiku, v prvom rade potrebujeme zaistiť ich bezpečnosť pohybu vo voľnej prírode. Chceme ukázať, že vieme prinášať riešenia, ktoré budú profesionálne, prinesú rovnováhu, zachovajú druhovú rozmanitosť a rovnako naštartujú regionálny rozvoj,“

- uzavrela Fabriciusová.

Ministerstvo plánuje predstaviť finálne znenie metodiky zásahu v intravilánoch miest a obcí v priebehu februára.

MŽP SR

 

Toto ste už čítali?

Cookies