Back to top

Fórum občanov o budúcnosti kuchýň v školských zariadeniach so slabou účasťou rodičov

Publikované: 25. január 2017 - 13:16
V utorok večer sa v Obchodnom a informačnom stredisku konalo fórum občanov, ktorého témou bolo stravovanie v materských a základných školách.

Na fórum sa dostavilo oveľa menej rodičov, než sa očakávalo, celkovo ich bolo 13, ktorých mohol primátor mesta, Zoltán Hájos, informovať o dôvodoch potreby modernizácie kuchýň v školských zariadeniach v správe mesta.

Pripomenul, že poslanci na svojom mimoriadnom zastupiteľstve, ktoré sa konalo 18. októbra minulého roka rozhodli, že zriadia komisiu, ktorej členmi budú poslancovia, za účelom zistenia reálneho stavu kuchýň v školských a predškolských zariadeniach. Predsedom komisie sa stal Zoltán Horváth, ktorý na fóre predniesol závery návštevy komisie z odbornej exkurzie v Hradci Králové, ktorej cieľom bolo praktické zhliadnutie systému  stravovania detí formou niekoľkých centrálnych kuchýň a viacerých výdajní stravy v tomto českom meste. Exkurzie sa v minulom roku zúčastnilo viacero poslancov mesta, ktorí potvrdili, že táto forma poskytovania stravy je naozaj profesionálna, rodičia sa nemusia obávať vychladnutia stravy, príprava stravy prebieha prostredníctvom najmodernejších prostriedkov. Takto sa zabezpečuje aj stravovanie dôchodcov, čo by prichádzalo do úvahy aj v našom meste.

V Dunajskej Strede sa uskutočnilo zhodnotenie stavu kuchýň vo všetkých z piatich škôl a deviatich materských škôl, majiteľ firmy, ktorá riešila pasportizáciu, sám predniesol výsledok a zodpovedal otázky prítomných. Z odpovedí sme sa dozvedeli, že tieto kuchyne pracujú so zariadením zadováženým ešte v čase ich otvorenia, čiže už niekoľko desaťročí, len v niekoľkých školách bol odvtedy nejaký rozvoj. Bola by potrebná celková modernizácia, takže zostáva len otázka, o ktorej bude musieť mesto rozhodnúť, či zvolí riešenie s  3 - 4 "centrálnymi" kuchyňami a ostatné prerobia na výdajne stravy,  s tým, že v škôlkach by sa naďalej pripravovali desiate a olovranty, len obed by bol dovezený z centrálnej kuchyne, kým druhým riešením by bolo zrekonštruovanie všetkých 14 kuchýň. Zároveň na základe otázok uviedol, aké záruky poskytujú výrobcovia na kuchynské stroje a s akými sumami treba rátať v súvislosti so zmenami. Rozdiel medzi dvoma riešeniami znamená niekoľko stotisíc eur, ale aj odhliadnuc od toho je výhodnejšie prvé riešenie, teda s 3 - 4 kuchyňami, ako to zdôraznil aj poslanec Sebök Pál, vzhľadom na to, že kuchyne treba aj naďalej udržiavať na istej úrovni, čo je pri menšom počte kuchýň jednoduchšie a efektívnejšie.  

Zoltán Hájos, primátor, zdôrazňoval počas celého priebehu fóra, že vedenie mesta dbá na názor obyvateľov, na jeho základe by chcelo rozhodnúť, takže keď  odmietnu rozvoj, mesto ho nezrealizuje. Rodičia sa síce rozhodli za rozvoj, ale želajú si obnovu všetkých 14 kuchýň, aj keď na záver stretnutia to už vyzeralo, že   sa na základe argumentov podarilo aspoň trochu zblížiť mienku oboch strán a pochopiť otázky. Okrem iného primátor uviedol, že zmeny by nepriniesli výpovede, išlo by len o približne 5 percentné zmeny, ktoré by sa však týkali len zamestnancov v dôchodkovom veku.  

 Na fóre bolo vznesených samozrejme aj viac otázok, ktorým sa budeme venovať neskôr.

Toto ste už čítali?

Cookies