Back to top

Inflačná dotácia v sume 100 eur

Publikované: 22. júl 2022 - 18:31
Dňa 01. 06. 2022 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 160/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie č. 103/2020“).
Inflačná dotácia v sume 100 eur

Nariadenie reflektuje na zvýšenú mieru inflácie, ktorá bola spôsobená najmä v súvislosti s aktuálnou situáciou nadväzujúcou na ekonomické dôsledky pandémie ochorenia COVID-19 a zvyšujúce sa ceny energií, a to poskytnutím dotácie na podporu humanitárnej pomoci (ďalej len „inflačná dotácia“).  V zmysle nariadenia bude poskytnutá jednorazová inflačná dotácia v sume 100 eur, ktorá bude slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. 

Dňa 28.06.2022 nadobudla účinnosť novela nariadenia č. 103/2020, ktorou sa rozšíril okruh osôb, ktorým je možné poskytnúť jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, a to o fyzické osoby, ktoré sa starajú o nezaopatrené dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vo veku 6 až 18 rokov a nemajú príjem zo zamestnania ani dôchodok a preto štát za ne uhrádza poistné na dôchodkové poistenie. 

Oprávnený žiadateľ:

Oprávnený žiadateľ na poskytnutie inflačnej dotácie je fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR a:

  • ktorá vykonávala osobnú asistenciu na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie predloženej úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) podľa osobitného predpisu v rozsahu najmenej 12 hodín v priebehu I. štvrťroka 2022;

  • za ktorú bol štát platiteľom poistného na verejné zdravotné poistenie podľa § 11 ods. 7 písm. k) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (opatrovatelia, ktorí nepoberajú peňažný príspevok na opatrovanie);

  • za ktorú bol štát platiteľom poistného na starobné poistenie, invalidné poistenie, a poistného do rezervného fondu solidarity za máj 2022 z dôvodu, že ide o fyzickú osobu, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území SR najdlhšie do 18 rokov jeho veku, ak nie je dôchodkovo poistená z iného dôvodu, nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a nedovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok. Splnenie podmienky žiadateľ preukazuje potvrdením Sociálnej poisťovne.

  • ktorá najneskôr v máji 2022 dovŕšila 62 rokov veku a v máji 2022:

    • nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku,

    • nie je poberateľom výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo obdobnej dávky zo zahraničia,

    • nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Žiadosť o inflačnú dotáciu:

Žiadosť o inflačnú dotáciu je možné podať od 1. júna 2022 do 31. augusta 2022, s výnimkou osoby starajúcej sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ktorá môže o inflačnú dotáciu požiadať najneskôr do 30. septembra 2022. Na žiadosti podané po uvedených termínoch sa neprihliada. 

Vzory žiadostí:

Žiadosť o dotáciu - osobný asistent [  DOCX]

Žiadosť o dotáciu - osobný asistent [  PDF]

Žiadosť o dotáciu - opatrovateľ [  DOCX]

Žiadosť o dotáciu - opatrovateľ [  PDF]

Žiadosť o dotáciu - dieťa s DNZS [  DOCX]

Žiadosť o dotáciu - dieťa s DNZS [  PDF]

Žiadosť o dotáciu – fyzická osoba 62+ [  DOCX]

Žiadosť o dotáciu - fyzická osoba 62+ [  PDF]

Žiadateľ predkladá vyplnenú a podpísanú žiadosť s prílohami (ak sú relevantné) úradu, v ktorého územnom obvode má trvalý alebo prechodný pobyt. Žiadosť o inflačnú dotáciu možno podať aj elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu, pričom v takomto prípade už nie je potrebné doplniť žiadosť v listinnej podobe.

V prípade podávania žiadosti o inflačnú dotáciu elektronicky (e-mailom), žiadateľ zasiela žiadosť na e-mailovú adresu úradu, v ktorého územnom obvode má trvalý alebo prechodný pobyt, pričom žiadosť je potrebné podpísať, oskenovať a priložiť v prílohe e-mailu (vrátene skenu prílohy, ak je relevantná). E-mailový kontakt na príslušný úrad práce si žiadateľ nájde v tejto tabuľke:

Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny

e-mail

Bratislava

ba [at] upsvr.gov.sk&subject=SOS%20Dot%C3%A1cia%20-%20%C5%BEiados%C5%A5">ba [at] upsvr.gov.sk

Banská Bystrica

bb [at] upsvr.gov.sk&subject=SOS%20Dot%C3%A1cia%20-%20%C5%BEiados%C5%A5">bb [at] upsvr.gov.sk

Bardejov

bj [at] upsvr.gov.sk&subject=SOS%20Dot%C3%A1cia%20-%20%C5%BEiados%C5%A5">bj [at] upsvr.gov.sk

Brezno

br [at] upsvr.gov.sk&subject=SOS%20Dot%C3%A1cia%20-%20%C5%BEiados%C5%A5">br [at] upsvr.gov.sk

Banská Štiavnica

bs [at] upsvr.gov.sk&subject=SOS%20Dot%C3%A1cia%20-%20%C5%BEiados%C5%A5">bs [at] upsvr.gov.sk

Čadca

ca [at] upsvr.gov.sk&subject=SOS%20Dot%C3%A1cia%20-%20%C5%BEiados%C5%A5">ca [at] upsvr.gov.sk

Dolný Kubín

dk [at] upsvr.gov.sk&subject=SOS%20Dot%C3%A1cia%20-%20%C5%BEiados%C5%A5">dk [at] upsvr.gov.sk

Dunajská Streda

ds [at] upsvr.gov.sk&subject=SOS%20Dot%C3%A1cia%20-%20%C5%BEiados%C5%A5">ds [at] upsvr.gov.sk

Galanta

ga [at] upsvr.gov.sk&subject=SOS%20Dot%C3%A1cia%20-%20%C5%BEiados%C5%A5">ga [at] upsvr.gov.sk

Humenné

he [at] upsvr.gov.sk&subject=SOS%20Dot%C3%A1cia%20-%20%C5%BEiados%C5%A5">he [at] upsvr.gov.sk

Košice

ke [at] upsvr.gov.sk&subject=SOS%20Dot%C3%A1cia%20-%20%C5%BEiados%C5%A5">ke [at] upsvr.gov.sk

Kežmarok

kk [at] upsvr.gov.sk&subject=SOS%20Dot%C3%A1cia%20-%20%C5%BEiados%C5%A5">kk [at] upsvr.gov.sk

Komárno

kn [at] upsvr.gov.sk&subject=SOS%20Dot%C3%A1cia%20-%20%C5%BEiados%C5%A5">kn [at] upsvr.gov.sk

Lučenec

lc [at] upsvr.gov.sk&subject=SOS%20Dot%C3%A1cia%20-%20%C5%BEiados%C5%A5">lc [at] upsvr.gov.sk

Liptovský Mikuláš

lm [at] upsvr.gov.sk&subject=SOS%20Dot%C3%A1cia%20-%20%C5%BEiados%C5%A5">lm [at] upsvr.gov.sk

Levice

lv [at] upsvr.gov.sk&subject=SOS%20Dot%C3%A1cia%20-%20%C5%BEiados%C5%A5">lv [at] upsvr.gov.sk

Malacky

ma [at] upsvr.gov.sk&subject=SOS%20Dot%C3%A1cia%20-%20%C5%BEiados%C5%A5">ma [at] upsvr.gov.sk

Michalovce

mi [at] upsvr.gov.sk&subject=SOS%20Dot%C3%A1cia%20-%20%C5%BEiados%C5%A5">mi [at] upsvr.gov.sk

Martin

mt [at] ipsvr.gov.sk&subject=SOS%20Dot%C3%A1cia%20-%20%C5%BEiados%C5%A5">mt [at] upsvr.gov.sk

Nové Mesto nad Váhom

nm [at] upsvr.gov.sk&subject=SOS%20Dot%C3%A1cia%20-%20%C5%BEiados%C5%A5">nm [at] upsvr.gov.sk

Námestovo

no [at] upsvr.gov.sk&subject=SOS%20Dot%C3%A1cia%20-%20%C5%BEiados%C5%A5">no [at] upsvr.gov.sk

Nitra

nr [at] upsvr.gov.sk&subject=SOS%20Dot%C3%A1cia%20-%20%C5%BEiados%C5%A5">nr [at] upsvr.gov.sk

Nové Zámky

nz [at] upsvr.gov.sk&subject=SOS%20Dot%C3%A1cia%20-%20%C5%BEiados%C5%A5">nz [at] upsvr.gov.sk

Považská Bystrica

pb [at] upsvr.gov.sk&subject=SOS%20Dot%C3%A1cia%20-%20%C5%BEiados%C5%A5">pb [at] upsvr.gov.sk

Prievidza

pd [at] upsvr.gov.sk&subject=SOS%20Dot%C3%A1cia%20-%20%C5%BEiados%C5%A5">pd [at] upsvr.gov.sk

Partizánske

pe [at] upsvr.gov.sk&subject=SOS%20Dot%C3%A1cia%20-%20%C5%BEiados%C5%A5">pe [at] upsvr.gov.sk

Pezinok

pk [at] upsvr.gov.sk&subject=SOS%20Dot%C3%A1cia%20-%20%C5%BEiados%C5%A5">pk [at] upsvr.gov.sk

Piešťany

pn [at] upsvr.gov.sk&subject=SOS%20Dot%C3%A1cia%20-%20%C5%BEiados%C5%A5">pn [at] upsvr.gov.sk

Prešov

po [at] upsvr.gov.sk&subject=SOS%20Dot%C3%A1cia%20-%20%C5%BEiados%C5%A5">po [at] upsvr.gov.sk

Poprad

pp [at] upsvr.gov.sk&subject=SOS%20Dot%C3%A1cia%20-%20%C5%BEiados%C5%A5">pp [at] upsvr.gov.sk

Revúca

ra [at] upsvr.gov.sk&subject=SOS%20Dot%C3%A1cia%20-%20%C5%BEiados%C5%A5">ra [at] upsvr.gov.sk

Ružomberok

rk [at] upsvr.gov.sk&subject=SOS%20Dot%C3%A1cia%20-%20%C5%BEiados%C5%A5">rk [at] upsvr.gov.sk

Rimavská Sobota

rs [at] upsvr.gov.sk&subject=SOS%20Dot%C3%A1cia%20-%20%C5%BEiados%C5%A5">rs [at] upsvr.gov.sk

Rožňava

rv [at] upsvr.gov.sk&subject=SOS%20Dot%C3%A1cia%20-%20%C5%BEiados%C5%A5">rv [at] upsvr.gov.sk

Senica

se [at] upsvr.gov.sk&subject=SOS%20Dot%C3%A1cia%20-%20%C5%BEiados%C5%A5">se [at] upsvr.gov.sk

Stará Ľubovňa

sl [at] upsvr.gov.sk&subject=SOS%20Dot%C3%A1cia%20-%20%C5%BEiados%C5%A5">sl [at] upsvr.gov.sk

Spišská Nová Ves

sn [at] upsvr.gov.sk&subject=SOS%20Dot%C3%A1cia%20-%20%C5%BEiados%C5%A5">sn [at] upsvr.gov.sk

Stropkov

sp [at] upsvr.gov.sk&subject=SOS%20Dot%C3%A1cia%20-%20%C5%BEiados%C5%A5">sp [at] upsvr.gov.sk

Trenčín

tn [at] upsvr.gov.sk&subject=SOS%20Dot%C3%A1cia%20-%20%C5%BEiados%C5%A5">tn [at] upsvr.gov.sk

Topoľčany

to [at] upsvr.gov.sk&subject=SOS%20Dot%C3%A1cia%20-%20%C5%BEiados%C5%A5">to [at] upsvr.gov.sk

Trnava

tt [at] upsvr.gov.sk&subject=SOS%20Dot%C3%A1cia%20-%20%C5%BEiados%C5%A5">tt [at] upsvr.gov.sk

Trebišov

tv [at] upsvr.gov.sk&subject=SOS%20Dot%C3%A1cia%20-%20%C5%BEiados%C5%A5">tv [at] upsvr.gov.sk

Veľký Krtíš

vk [at] upsvr.gov.sk&subject=SOS%20Dot%C3%A1cia%20-%20%C5%BEiados%C5%A5">vk [at] upsvr.gov.sk

Vranov nad Topľou

vt [at] upsvr.gov.sk&subject=SOS%20Dot%C3%A1cia%20-%20%C5%BEiados%C5%A5">vt [at] upsvr.gov.sk

Žilina

za [at] upsvr.gov.sk&subject=SOS%20Dot%C3%A1cia%20-%20%C5%BEiados%C5%A5">za [at] upsvr.gov.sk

Zvolen

zv [at] upsvr.gov.sk&subject=SOS%20Dot%C3%A1cia%20-%20%C5%BEiados%C5%A5">zv [at] upsvr.gov.sk

Oznámenie a výplata dotácie

Schválenie alebo neschválenie dotácie a jej sumu úrad žiadateľovi oznamuje písomne alebo elektronickými prostriedkami s kvalifikovaným elektronickým podpisom, ak bola žiadosť podaná elektronickými prostriedkami.

Poučenie:

Fyzická osoba bude povinná vrátiť inflačnú dotáciu, ak jej táto bude poskytnutá neprávom (napr. na základe  nepravdivých informácií uvedených v žiadosti).

 

carissimi.sk/upsvr.gov.sk

Toto ste už čítali?

Cookies