Back to top

Krajskí poslanci schválili strategické dokumenty v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, zdravotníckych a sociálnych služieb v regióne

Publikované: 18. máj 2023 - 10:12
V stredu 17. mája 2023 sa uskutočnilo 5. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja, na ktorom poslanci schválili strategické dokumenty. Ide o Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) Trnavského kraja 2023-2030, Stratégiu rozvoja zdravotníctva na území TTSK 2023-2027 a Koncepciu rozvoja sociálnych služieb na území TTSK 2023-2030.
Krajskí poslanci schválili strategické dokumenty v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, zdravotníckych a sociálnych služieb v regióne

Naším cieľom je moderná, rozvinutá a konkurencieschopná župa. Práve realizácia navrhovaných a schválených dokumentov predpokladá zlepšenie kvality a dostupnosti zdravotníckych a sociálnych služieb v kraji, ako aj ďalší všestranný rozvoj Trnavského kraja. Pri príprave každého jedného strategického dokumentu sme vychádzali predovšetkým z dostupných dát, a zároveň schváleniu dokumentov predchádzalo verejné prerokovanie. Som rád, že sme s krajskými poslancami posunuli viacročnú víziu rozvoja kraja na realizačnú úroveň. Poďakovanie patrí všetkým kolegom, ktorí sa na príprave dokumentov podieľali,

 povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Schválený Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) Trnavského kraja pre roky 2023 až 2030 je základný dokument, prioritne orientovaný na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja ako dlhodobého a komplexného procesu ovplyvňujúceho podmienky a všetky aspekty života regiónu. Dokument analyzuje situáciu v regióne a určuje strategické smerovania prioritných oblastí rozvoja kraja. Župa do procesu tvorby oslovila aj obce a mestá, a tiež sociálno-ekonomických partnerov pôsobiacich na území župy.

Druhým schváleným dokumentom je Stratégia rozvoja zdravotníctva na území TTSK pre roky 2023 až 2027, ktorej cieľom je zabezpečiť rovnaký a včasný prístup ku kvalitnej, udržateľnej a finančne dostupnej zdravotnej starostlivosti. Strategický dokument definuje šesť prioritných oblastí: optimálnu sieť ambulantných zdravotníckych zariadení, rozšírenie kapacít dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti, duševné zdravie, vzdelávanie, kvalitné dáta a rozvoj telemedicínskych služieb a SMART technológie.

Krajskí poslanci schválili aj Koncepciu rozvoja sociálnych služieb TTSK na roky 2023 až 2030. Okrem expertného tímu sa na jej tvorbe podieľali aj zástupcovia poskytovateľov sociálnych služieb z verejného i neverejného sektora a predstavitelia subjektov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODaSK). Hlavným zámerom koncepcie je zabezpečiť regionálne a druhovo vyváženú sieť zariadení sociálnych služieb, stabilizovať výsledný systém a priebežne vylepšovať štruktúru jednotlivých služieb a zariadení v kraji tak, aby zodpovedali demografickému a spoločenskému vývoju. K prioritám patrí tiež implementácia nových metód a postupov do oblasti sociálnych služieb a výkonov opatrení SPODaSK, kontinuálny rozvoj potenciálu a postupné zvyšovanie statusu zamestnancov pracujúcich v pomáhajúcich profesiách.

Ďalšie strategické dokumenty budú predmetom nasledujúcich zasadnutí Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Tvorba PHRSR TTSK 2023 – 2030, Stratégie rozvoja zdravotníctva TTSK 2023-2027  a Koncepcie rozvoja sociálnych služieb TTSK 2023 – 2030 bola realizovaná v rámci projektu SMART región TTSK, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

TTSK

Toto ste už čítali?

Cookies