Back to top

Laureáti verejných ocenení mesta Dunajská Streda 2023

Publikované: 24. apríl 2023 - 16:46
V roku 2023 samospráva mesta Dunajská Streda odovzdala mestské ocenenia už po štrnástykrát. Nižšie Vám predstavíme osobnosti, ktoré si prevzali ceny Pro Urbe, Pro Urbe Juvenis a Pro Educatione.
Laureáti verejných ocenení mesta Dunajská Streda 2023

Cena Mesta Dunajská Streda Pro Urbe môže byť udelená jednotlivcom a kolektívom pôsobiacim na území a v prospech mesta - za zásluhy o rozvoj mesta Dunajská Streda, za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky v oblasti kultúry, športu, výchovy, vzdelávania a vedy, spoločenského života.

Ágota Antal si ocenenie prevzala za všestranné pôsobenie v spoločenskom a umeleckom živote mesta a dlhoročnú prácu mestskej poslankyne.

Ágota Antal bola poslankyňou Dunajskostredského mestského zastupiteľstva od roku 1998 až do jesene minulého roka – nepretržite po dobu 24 rokov. Pôsobila v komisiách zaoberajúcich sa kultúrou, školstvom, sociálnou starostlivosťou a oddávala snúbenecké páry. V civilnom živote ako vedúca Občianskeho združenia Pre naše mesto – Városunkért zorganizovala množstvo kvalitných podujatí v oblasti kultúry. V rokoch 2004 až 2021 každoročne zorganizovala umelecký festival Tündérkert – Čarovná záhrada. K menu Ágoty Antal sa viaže aj založenie ružovej záhrady na Ružovom háji, ktorá bola vybudovaná v spolupráci s mestskou samosprávou a dnes patrí ku klenotom nášho mesta.

Jurajovi Lépesovi udelili Cenu Pro Urbe ako prejav vďačnosti a uznania za mimoriadne zásluhy v oblasti športu a výchovu niekoľkých generácií mladých športovcov.

Juraj Lépes, bývalý futbalista, tréner sa narodil v Topoľníkoch. V stredoškolských rokoch bol hráčom mládežníckych tímov Interu Bratislava, v roku 1969 získal titul dorasteneckého majstra Československa, objavil sa v kádri československej reprezentácie príslušnej vekovej kategórie. Počas štúdií na vysokej škole hral futbal v Nitre a neskôr v Šali. Od roku 1976 posilnil mužstvo DAC-u. Mal priamy podiel na postupe DAC-u do Divízie (3. ligy) a takisto na historickom postupe do I. Slovenskej národnej ligy (2. najvyššej súťaže). Aktívnu hráčsku kariéru ukončil v Gabčíkove.

Následne popri práci viedol viacero klubov v našom okolí ako tréner, takmer celú svoju profesionálnu dráhu však zasvätil práci s mládežou. Dlhé desaťročia pôsobil v DAC, v dunajskostredskom Centre voľného času ako aj v FK 2007. V DAC dodnes pôsobí ako riaditeľ pre mládež.

Cenu mesta Dunajská Streda Pro Urbe Juvenis možno udeliť jednotlivcom do 26 rokov veku za zásluhy o rozvoj mesta Dunajská Streda, za vynikajúce študijné výsledky, tvorivé výkony, významné výsledky v oblasti kultúry a športu, výchovy, vzdelávania a vedy, spoločenského života.

Virág Mórocz ocenenie odovzdali ako prejav uznania za dosiahnuté úspechy v oblasti klasického spevu a šírenie dobrého mena mesta Dunajská Streda.

Virág Mórocz je v súčasnosti študentkou magisterského štúdia na Univerzite Franza Liszta. Pred Vianocami 2020 bol na YouTube zverejnený videoklip ku skladbe Franza Schuberta Ave Maria v jej podaní. V roku 2021 na pozvanie rektora Univerzity v Pécsi spievala na online vianočnom koncerte. Na jeseň toho istého roku na žiadosť Mestského symfonického orchestra Tatabánya a ich dirigenta/umeleckého vedúceho Gézu Romána vystúpila ako hosťujúca sólistka na galakoncerte symfonikov. S rovnakým dirigentom spolupracovala už v roku 2021 pri príležitosti série koncertov zhudobnených básní Endreho Adyho. V roku 2022 dostala opäť možnosť vystúpiť ako sólistka na Adyho večere, tentoraz s orchestrom opery Slovenského národného divadla a Komorným orchestrom Capella Istropolitana. Dirigentom bol Tamás Cseh, prvý violista Symfonického orchestra Slovenského národného divadla. Snom Virág Mórocz je stať sa opernou speváčkou a môcť otvárať ľudské srdcia za pomoci svojho hlasu, sprostredkovať obecenstvu nádherné melódie opernej literatúry.

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Dunajská Streda č. 23/ 2021 o udeľovaní verejných ocenení mesta Dunajská Streda Mestské zastupiteľstvo môže udeliť Cenu mesta Dunajská Streda Pro Educatione pedagogickému zamestnancovi školy alebo školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda, ktorý vo výchovno-vzdelávacom procese a v oblasti jeho zabezpečenia vykonáva svedomitú prácu a dosahuje výborné pedagogické výsledky.

Pedagogickým pracovníkom roka 2023 sa stala pani Viola Erősová; ocenenie jej bolo odovzdané ako prejav uznania za svedomitú prácu a výborné pedagogické výsledky v oblasti výchovy a vzdelávania.

Viola Erősová pracuje ako učiteľka v materskej škole od roku 1981 a konkrétne na MŠ na ulici Októbrovej od roku 1994. Počas 41-ročnej pedagogickej praxe dosiahla vynikajúce odborné vedomosti. Tie v kombinácii s ľudským prístupom k deťom z nej robia výborného pedagóga.

Kolegovia ju považujú za zodpovednú, aktívnu učiteľku, ktorá svoju prácu vykonáva na vysokej úrovni a ochotne pomáha svojim kolegyniam ako aj deťom. Svojou profesionalitou a priateľskou povahou si ľahko získava rešpekt i úctu druhých. Roky bola koordinátorkou rady školy a zároveň zastupuje zamestnancov v odborovom zväze.
 

Toto ste už čítali?

Cookies