Back to top

Materská škola – Komenského ulica

Publikované: 2. máj 2020 - 11:40
Zápis do materských škôl mesta bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája – týka sa detí medzi 3. a 6. rokom veku. Vzhľadom na súčasnú situáciu bude prebiehať bez prítomnosti detí. Nižšie nájdete podmienky zápisu do materskej školy na Komenského ulici.
Materská škola – Komenského ulica

Materská škola – Óvoda na Komenského ulici sa nachádza v srdci mesta Dunajská Streda. V troch triedach prebieha výchovno-vzdelávacia činnosť v maďarskom jazyku a v jednej v slovenskom jazyku. 

V štyroch triedach s vekovo miešanou skupinou detí prebieha kvalitná výchovno-vzdelávacia práca podľa vlastného školského vzdelávacieho programu pod názvom „Detský ostrov“. Deti pripravujeme počas dochádzky do MŠ na zvládnutie rôznych životných situácií a požiadaviek ZŠ.

Vo všetkých štyroch triedach, ktoré sme pomenovali hravým spôsobom, ako je trieda „Slniečko, Obláčik, Včielky a trieda Lienky“ je prítomný rodinný prístup k deťom počas celého dňa.

V popoludňajších hodinách prebiehajú záujmové krúžky pre deti od 5-6 rokov a to: krúžok výtvarný, modelársky – šikovné ruky,  športový a slovenský jazyk. Naši škôlkari od štyroch rokov môžu navštevovať plavecký výcvik pod vedením školených plaveckých inštruktorov.

Neustále dbáme na ochranu životného prostredia, o úpravu školského dvora a v neposlednom rade o pestovanie zdravého životného štýlu detí a dospelých.

Do nasledujúceho školského roku 2020/21 naša materská škola prijme približne 25 detí.

 

PODMIENKY PRE PRIJÍMANIE DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“).

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

 • spravidla dieťa od troch do šiestych rokov veku,
 • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacimi potrebami. Prijímanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacimi potrebami zákon č. 245/2008 Z. z. aj vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. umožňuje, ale neukladá ako povinnosť. Riaditeľ materskej školy pred svojím rozhodnutím o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacimi potrebami zváži, či na prijatie takéhoto dieťaťa má, alebo nemá vytvorené vhodné podmienky a či bude schopný po prijatí takéhoto dieťaťa tieto podmienky dodatočne vytvoriť.

Na predprimárne vzdelávanie v súlade s legislatívou sa prednostne prijíma dieťa:

 • ktoré dovŕšilo piaty rok veku
 • s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
 • s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné podmienky).

Na základe prerokovania v Pedagogickej rade školy a v súlade so Školským poriadkom na predprimárne vzdelávanie riaditeľ materskej školy v súlade s §3 ods.2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. určuje nasledovné podmienky prijímania detí (ostatné podmienky):

 • dieťa, ktoré už má v materskej škole prijatého súrodenca,
 • trvalý pobyt dieťaťa v meste Dunajská Streda (čo neznamená, že dieťa nemajúce trvalý pobyt v meste Dunajská Streda nemôže byť prijaté),
 • individuálna situácia dieťaťa rodiny (dieťa samoživiteľa, osirelé dieťa),
 • základné sebaobslužné návyky dieťaťa (hygiena, stravovanie..).

Podávanie žiadosti o prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie:

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Žiadosti na predprimárne vzdelávanie na nasledujúci školský rok sa podávajú v materskej škole od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020.

Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

Vzhľadom na vzniknutú situáciu Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydal nasledovné rozhodnutie:

 • podávanie žiadosti o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí,
 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať.

Zákonný zástupca dieťaťa predloží

a) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách,

b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

c) rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa, ak ide o taký prípad, bezodkladne po jeho vydaní riaditeľom základnej školy.

Žiadosti je možné:

 • vyplniť online na webovej stránke Mesta Dunajská Streda,
 • stiahnuť z webovej stránky Mesta Dunajská Streda (https://dunstreda.sk/tlaciva),
 • vyzdvihnúť osobne v klientskom centre na Mestskom úrade,

Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ sa môžu podať nasledovnými spôsobmi:

 • vyplniť online prihlášku na webovej stránke Mesta Dunajská Streda www.dunstreda.sk (treba vybrať z ponuky našu materskú školu)
 • zákonným zástupcom podpísanú žiadosť zaslať poštou na adresu: Materská škola – Óvoda, Komenského ul. 357/2, 929 01  Dunajská Streda.
 • zaslať e-mailom na adresu: mskomenskeho [at] dunstreda.sk (prosíme naskenovať, odfotiť, aby tam bol podpis zákonného zástupcu),
 • zákonným zástupcom podpísanú žiadosť vhodiť do poštovej schránky MŠ. Poštová schránka je umiestnená pri veľkej bráne.

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa:

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa riaditeľka materskej školy vydá do 15. júla 2020.

Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave , dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude prijaté na diagnostický pobyt.

Toto ste už čítali?

Cookies