Back to top

Materské školy začínajú s pandemickým „semaforom”

Publikované: 26. august 2020 - 6:49
Nie iba v školách, aj v materských školách sa školský rok začína netradične – ministerstvo školstva vypracovalo „semafor”, čiže trojstupňové opatrenia, s prihliadnutím na možnosť zhoršenia zdravotnej situácie. Tu uvádzané opatrenia majú odporúčací charakter, opatrenia pre konkrétne inštitúcie – v zmysle všeobecného nariadenia primátora – budú vydávať samotné riaditeľky MŠ a uverejňovať na svojej internetovej stránke.
Materské školy začínajú s pandemickým „semaforom”

Ak sa objaví podozrenie na ochorenie dieťaťa či zamestnanca, rodič, resp. zamestnanec (nie riaditeľ) telefonicky informuje detského, resp. obvodného lekára (materská škola, rodič, zametnanec neinformuje priamo Regionálny ústav verejného zdravia).

Treba obmedziť styky medzi triedami, osobami, resp. všetko organizovať v súlade s aktuálnymi nariadeniami Ústavu verejného zdravia Slovenskej republiky.

Je potrebné aj v materských školách dodržiavať základné opatrenia, „ruky – vzdialenosť – rúška”. V zberných triedach sa podľa možnosti neodporúča vyučovanie, resp. na začiatku školského roka treba vyčleniť miestnosť na izoláciu.

Zelená fáza

 • Počas zelenej fázy sa odporúča meranie teploty detí pri vstupe do MŠ. Nosenie rúška je nepovinné.
 • V čase odpočinku treba v rámci možností dodržať bezpečnú vzdialenosť medzi lôžkami.
 • Jedlo treba v rámci možností podávať v jednotlivých triedach, deti sa nemajú miešať v jedálňach.
 • V prípade podozrenia z nákazy COVID-19 treba dieťa ihneď izolovať a upovedomiť rodičov.
 • Rodičia môžu do materskej školy vojsť iba v rúškach – a iba na nevyhnutný čas.

Oranžová fáza – podozrenie na ochorenie osôb

 • V tejto fáze sa naďalej odporúča meranie teploty detí, nosenie rúšok naďalej nie je povinné.
 • Rodičia môžu vstúpiť do budovy iba na nevyhnutný čas a v rúškach.
 • Opatrenia na čas odpočinku a jedla sú totožné ako v zelenej fáze.
 • Pri podozrení na ochorenie karanténu osôb, ktoré boli v úzkom styku s chorým dieťaťom nariaďuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo obvodný lekár, ako aj čas jej trvania. Materská škola sa do zelenej fázy môže vrátiť iba so súhlasom regionálneho úradu alebo obvodného lekára, v prípade nebezpečenstva červenú fázu nariadi tiež regionálny úrad.

Červená fáza – ochorenie osôb

 • Ranná kontrola detí je povinná (meranie teploty), resp. deti sa bez rúška môžu zdržiavať výlučne vo svojich triedach – v ostatných miestnostiach budovy tiež musia mať rúška.
 • Opatrenia v čase odpočinku a jedla sú totožné s predchádzajúcimi fázami.
 • Rodičia odovzdávajú deti pri vstupe do triedy – v budove materskej školy sa môžu zdržiavať iba minimálny čas.
 • V prípade ochorenia, keď všetky deti aj zamestnanec sú z jednej triedy, celá trieda musí ísť do domácej karantény, aj zamestnanec.
 • Ak sú nakazené deti z viacerých tried, materská škola sa riadi opatreniami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktoré zváži prípadné zatvorenie materskej školy.

(na)

Cookies