Back to top

Mesto Dunajská Streda informuje o voľnej pracovnej pozícii - mestský policajt

Publikované: 8. august 2023 - 13:15
Mestský úrad Dunajská Streda hľadá zamestnanca na voľnú pracovnú pozíciu - príslušník mestskej polície. Termín nástupu je 1. septembra 2023.
Mesto Dunajská Streda informuje o voľnej pracovnej pozícii - mestský policajt

Neodpustiteľné požiadavky:

 • úplne stredné vzdelanie alebo úplne stredné odborné vzdelanie,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • osoba staršia ako 21 rokov.

Ostatné kritériá a požiadavky:

 • aktívne ovládanie štátneho jazyka, znalosť maďarského jazyka,
 • práca s PC, riadiace a organizačné schopnosti,
 • znalosť legislatívy v oblasti mestskej polície,
 • flexibilita, schopnosť pracovať samostatne,
 • zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť na plnenie úloh mestskej polície,
 • pokiaľ úspešný uchádzač nemá odbornú spôsobilosť na plnenie úloh obecnej polície podľa § 25 zákona č. 564/1991 o obecnej polícii v z.n.p., po prijatí do zamestnania musí absolvovať odbornú prípravu v trvaní 420 hodín s úspešným vykonaním skúšky.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť s uvedením osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností,
 • overené fotokópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní, fotokópia dokladov o ďalšom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá záznam v registri trestov,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nástup: 1. septembra 2023

Plat: podľa Poriadku odmeňovania zamestnancov MsÚ Dunajská Streda, mesačná základná mzda minimálne 980 eur a výkonnostná odmena podľa množstva a kvality vykonanej práce.

Pracovný pomeru: plný pracovný úväzok.

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne do podateľne Mestského úradu Dunajská Streda, alebo poštou na adresu:

Mestský úrad Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda v termíne do 23. augusta 2023 (vrátane).

_____________________________________________________________________

Ďalšie informácie na tel. č.: 031/ 590 39 19, Mobil: +421 905/851 946

JUDr. Hájos Zoltán
primátor mesta

Toto ste už čítali?

Cookies