Back to top

Mesto Dunajská Streda oznamuje voľné pracovné miesto

Publikované: 8. január 2024 - 10:35
REFERENT ODBORU STAVEBNÉHO
Mesto Dunajská Streda oznamuje voľné pracovné miesto

Neodpustiteľné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť.

 

Ostatné kritériá a požiadavky:

 • aktívne ovládanie štátneho jazyka, znalosť maďarského jazyka,
 • práca s PC, riadiace a organizačné schopnosti,
 • flexibilita, schopnosť pracovať samostatne,
 • zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť,
 • pokiaľ úspešný uchádzač nemá odbornú spôsobilosť na plnenie úloh stavebného úradu podľa Vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 547/2003 Z.z. na zabezpečenie činnosti stavebného úradu po prijatí do zamestnania musí absolvovať odbornú prípravu v priebehu jedného roka od prijatia.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť s uvedením osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností,
 • overené fotokópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní, fotokópia dokladov o ďalšom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá záznam v registri trestov,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Nástup: 1. februára 2024 alebo podľa dohody

Plat: podľa Poriadku odmeňovania zamestnancov MsÚ Dunajská Streda, mesačná základná mzda minimálne 1.232 eur a výkonnostná odmena podľa množstva a kvality vykonanej práce.

Pracovného pomeru: počas materskej dovolenky

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne do podateľne Mestského úradu Dunajská Streda,

alebo poštou na adresu Mestský úrad Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda v termíne do 19. januára 2024 (vrátane).

_____________________________________________________________________

Ďalšie informácie na tel. č.: 031/ 590 39 19, Mobil: +421 905/851 946

 

Toto ste už čítali?

Cookies