Back to top

Mesto Dunajská Streda vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho útvaru primátora Mestského úradu v Dunajskej Strede

Publikované: 4. február 2023 - 10:06
V súlade s § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mesto Dunajská Streda v y h l a s u j e v ý b e r o v é k o n a n i e na obsadenie funkcie vedúceho útvaru primátora Mestského úradu v Dunajskej Strede.
Mesto Dunajská Streda vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho útvaru primátora Mestského úradu v Dunajskej Strede

Neodpustiteľné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa /právneho alebo ekonomického smeru/, najmenej 10 rokov praxe,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť.

Ostatné kritériá a požiadavky:

 • aktívne ovládanie štátneho jazyka, znalosť maďarského jazyka,
 • riadiace a organizačné schopnosti,
 • komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca,
 • znalosť legislatívy v oblasti samosprávy,
 • flexibilita, schopnosť pracovať samostatne,
 • práca s PC,
 • zdravotná spôsobilosť.

Doklady požadované doložiť k prihláške na výberové konanie:

 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • profesijný životopis s prehľadom o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností,
 • fotokópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní, fotokópia dokladov o ďalšom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá záznam v registri trestov,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,
 • motivačný list.

Predpokladaný nástup: 1. apríla 2023

Plat: základný plat 1400 eur mesačne, príplatok za riadenie v rozpätí od 50 eur do 200 eur mesačne, podľa zásluhovosti mesačne výkonnostná odmena ako aj ďalšie odmeny a prémie podľa Poriadku odmeňovania zamestnancov Mestského úradu v Dunajskej Strede zo dňa 29. decembra 2014 v znení neskorších zmien a doplnkov.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 27. februára 2023 v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci útvaru primátora“ – neotvárať“ poštou na adresu: Mesto Dunajská Streda, Mestský úrad, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, alebo osobne do podateľne Mestského úradu Dunajská Streda.

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania, oznámený písomne.

Výberová komisia pozve na výberové konanie uchádzača, ktorý spĺňa požadované predpoklady, najmenej sedem dní pred jeho konaním s uvedením dátumu,  miesta a hodiny výberového konania. Predpokladaný termín výberového konania sa oznámi všetkým prihláseným písomne.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť bez nároku na náhradu výdavkov uchádzačov a vyhradzuje si právo nevybrať žiadneho uchádzača.

Informácia o ochrane osobných údajov sa nachádza na webovom sídle vyhlasovateľa výberového konania: www.dunstreda.sk

Ďalšie informácie na tel. čísle: 031/590 39 19

Cookies