Back to top

Mestské zastupiteľstvo zasadalo mimo plánu

Publikované: 27. marec 2023 - 10:37
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda sa na mimoriadnom zasadnutí konanom dňa 21. marca zaoberalo, okrem iného, ​​návrhom na doplnenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a návrhom na súhlas mesta so zaradením Špeciálnej materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským a niektorých výdajných školských jedální do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
Mestské zastupiteľstvo zasadalo mimo plánu

Zasadnutie bolo zvolané na poslanecký návrh Zoltána Horvátha s podporou šestnástich mestských poslancov predovšetkým so zámerom rokovať o doplnení Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, ktoré sa okrem iného dotýka aj otázky riadenia mestských obchodných spoločností.

K úvodnej rozprave sa vyjadrili viacerí poslanci a primátor, pričom podstatou intencie zainteresovaných je obnoviť poriadok v mestských obchodných spoločnostiach v oblasti správy majetku a to v každom prípade takým spôsobom, aby boli plne v súlade so zákonom. Poslanecký návrh bol napokon predkladateľom stiahnutý, keďže na rokovaní bol dosiahnutý konsenzus, že materiál pripravený mestským úradom prerokujú spolu s pozmeňujúcimi návrhmi poslancov a dokument bude vypracovaný v tomto zmysle. Zástupcovia mesta sa budú touto témou opäť zaoberať 27. marca.

Na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci súhlasili so zaradením materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským a výdajnej školskej jedálne ako súčasti materskej školy, ktorej zriaďovateľom je Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor Dunajská Streda, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky k 1. septembru 2023. So zaradením do siete škôl súhlasili aj v prípade Špeciálnej materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským ako organizačnej zložky Spojenej školy Nám. sv. Štefana.

Najbližšie riadne plenárne zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční 4. apríla.

(nagy)

Toto ste už čítali?

Cookies