Back to top

Mestské zastupiteľstvo zasadalo mimo plánu

Publikované: 4. august 2023 - 8:53
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda sa na svojom mimoriadnom zasadnutí 1. augusta zaoberalo tromi otázkami. Schválilo druhého konateľa mestskej spoločnosti Gastro DS, s.r.o., ktorá prevádzkuje mestské školské jedálne, schválilo súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže, ktoré má v budúcnosti umožniť zriadenie prevádzky rýchleho občerstvenia pri bývalom „Golfovom ihrisku“ na Jesenského ulici a upravilo všeobecne záväzné nariadenie o určení sumy úhrady za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov v Dunajskej Strede.
Mestské zastupiteľstvo zasadalo mimo plánu

Zastupiteľstvo po tom, ako prednedávnom do čela  spoločnosti Gastro DS, s.r.o. vymenovalo poslanca Mgr. Alexandra Dakóa, schválilo jej druhého konateľa. Stal sa ním Bc. Tamás Lakky, vedúci a manažér najväčšieho logistického strediska Slovenskej pošty. Tamás Lakky mestských poslancov oboznámil so svojimi doterajšími skúsenosťami a ako hlavné ciele vo vzťahu ku Gastro DS si vytýčil obnovenie dobrého mena spoločnosti a optimalizáciu jej ekonomickej situácie.

V ďalšej časti rokovania poslanci schválili vyhlásenie súťaže, ktorá umožní prevádzku nového bufetu pri bývalom „Golfovom ihrisku“ na Jesenského ulici. Primátor JUDr. Zoltán Hájos uviedol, že v zmysle verejnej súťaže bude musieť prevádzkareň disponovať okrem iného aj sociálnym zariadením s prebaľovacím pultom pre rodičov s malými deťmi. Podmienky obchodnej verejnej súťaže napokon schválili s doplňujúcimi návrhmi. Uzávierka prihlášok bude 15. septembra. Do hodnotiacej komisie zastupiteľstvo zvolilo Mgr. Lászlóa A. Szabóa, Ladislava Bachmana a Ing. Eriku Szelle , za náhradníkov Mgr. art. dr. jur. Ákosa Horonya a Mgr. Andreu Herceg.

Poslanci sa uzniesli na návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktoré upravuje určenie sumy úhrady za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Primátor sa vyjadril, že dôchodcov bývajúcich v zariadení nechcú zaťažovať zvyšovaním ich finančných výdavkov, ale žiaľ, vzhľadom na rapídne narastajúce ceny energií sú nútení upraviť sadzby aj pre jeho obyvateľov. Zastupiteľstvo schválilo všetky tri návrhy takmer úplným väčšinovým hlasom.

(nagy)

Toto ste už čítali?

Cookies