Back to top

Mestské zastupiteľstvo zasadalo prvýkrát v tomto roku

Publikované: 12. január 2022 - 17:48
Zastupiteľstvo Dunajskej Stredy prvýkrát zasadlo v roku 2022, aby prerokovali aktuálne otázky. Poslanci prijali viacero strategických plánov, všeobecných nariadení. Zrodili sa dôležité rozhodnutia týkajúce sa spojnice sídliska Sever s východnou časťou mesta.
Mestské zastupiteľstvo zasadalo prvýkrát v tomto roku

Účastníkov prvého zasadnutia v roku privítal primátor nášho mesta Zoltán Hájos.

Po kontrole plnenia rozhodnutí z dvoch posledných zasadnutí v minulom roku, hovorilo sa o dôležitých územiach z hľadiska rozvoja mesta. K rekonštrukcii Námestia sv. Štefana je potrebná zámena jednej parcely za inú, ktorá je vo vlastníctve župy. V blízkej budúcnosti mesto v súvislosti s umiestňovaním zapustených kontajnerov prenajme podniku Municipal pozemok o rozlohe 22 m².

Keďže spojnica, ktorá obchádza centrum mesta a spája sídliská Sever a Východ, je už sčasti vybudovaná, ale k dostavbe časti medzi Športovou ulicou a Malodvorníckou cestou je potrebná prekládka plynovodu, aj o tom padlo rozhodnutie. V súvislosti so spojnicou a úpravou terénu poslanci rozhodli aj o podmienkach výrubu stromov.

Primátor mesta Zoltán Hájos uviedol, že plánovaná cesta by znamenala obrovskú pomoc pre najväčšie sídlisko mesta – najmä v čase rannej a popoludňajšej dopravnej špičky -, keďže by vo veľkej miere odbremenila momentálne veľmi zaťaženú Ulicu Istvána Gyurcsóa. Terénne úpravy na pozemku mesta, ako aj šírku chystanej komunikácie, chodníka a cyklotrasy pri nej, nie je možné riešiť bez výrubu stromov medzi Športovou ulicou a Malodvorníckou cestou – uviedol ďalej primátor. Poslanec László Bachman k tejto téme dodal, že veľká časť spomínaného pásu stromov má tridsať, štyridsať rokov, mnohé z nich sú už z hľadiska užívateľov komunikácie nebezpečné, poniektoré z nich sú už celkom vyschnuté.

Zoltán Hájos ďalej uviedol, že po výrube stromov tieto samozrejme nahradia, dokonca príde na premiestnenie niekoľkonásobne väčšieho počtu stromov do centrálneho mestského parku.

V súvislosti s Mestským parkom, na základe podnetu viceprimátora László A. Szabóa, došlo k modifikácii skôr prijatého rozhodnutia. Na základe neho bude verejné obstarávanie zjednodušené.

Proti prijatému všeobecnému nariadeniu z roku 2019, týkajúceho sa taxislužby, vzniesla prokuratúra na podnet prevádzkovateľov taxislužby námietky. V súvislosti s pripomienkami prokuratúry mesto upraví tie časti nariadenia, ktoré podľa zváženia prokuratúry idú nad rámec zákona o poskytovaní tejto služby.

Bolo prijaté aj chýbajúce uznesenie týkajúce sa starostlivosti o zeleň a o stromy na verejných priestranstvách. Prijaté všeobecné nariadenie je o to závažnejšie, že čoraz viac vystupuje do popredia dôležitosť starostlivosti o životné prostredie.

Už vlani, pri prijímaní rozpočtu mesta na rok 2022 sa hovorilo o tom, že mestské zastupiteľstvo na svojom prvom zasadnutí opäť prerokuje výdavky vzdelávacích a výchovných inštitúcií v pôsobnosti mesta. Na základe určujúcich údajov centrálneho rozpočtu sa už mohla presne vymedziť výška týchto financií, a v zmysle návrhu odbornej komisie zastupiteľstvo predložený návrh odsúhlasilo.

Plán poskytovania sociálnych služieb vypracovaný na nasledujúcich päť rokov je taký strategický dokument, ktorý predstavuje dôležitý základ pre mesto pri vypracovávaní zadaní do štátnych, oblastných či európskych tendrov.

György Puha, predseda príslušnej odbornej komisie v tejto súvislosti uviedol, že tento plán zahŕňa všetky služby, ktoré prevádzkuje mestský úrad, a uvádza všetky strategické ciele. Ako ďalej povedal, plán vyzdvihuje štyri kategórie spoločnosti, a to rodiny s deťmi, postihnutých občanov, bezdomovcov, ako aj staršiu generáciu.

Tak, ako plán poskytovania sociálnych služieb, zastupiteľstvo prijalo na obdobie rokov 2022-2027 aj vypracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Aj tento plán je strategicky dôležitý, berie do úvahy budúci ďalší rozvoj mesta.

Pri oboch prijatých dokumentoch treba poznamenať, že v budúcnosti, berúc do úvahy aktuálne okolnosti, môžu byť modifikované.

Podľa vzoru, kedy bol vyhlásený pamätný rok Károlya Szladitsa, poslanci, na podnet Občianskeho združenia Mártona Bíroa, rok 2022 vyhlásili za pamätný rok Kondé. Rodina Kondé výrazne formovala hospodársky a duchovný život mesta, preto je dôležité, aby sa ich duchovno zachovalo, aby ich činnosť poznala aj mladšia generácia. Keďže predok rodiny Kondé z Pókatelek-u pred 680 rokmi, v roku 1342 získal priestor zahŕňajúci aj dnešný Žltý kaštieľ, táto historická udalosť umožňuje organizovať rôzne aktivity.

V závere 28. zasadnutia zastupiteľstva poslanci tlmočili žiadosti, otázky občanov. Na všetky dostali vyčerpávajúce odpovede.

Rózsár Vince

Toto ste už čítali?