Back to top

Mestskí poslanci nesúhlasili s otvorením nových súkromných materských škôl

Publikované: 20. marec 2024 - 19:21
Samospráva zamietla zriadenie niekoľkých nových súkromných materských škôl na území Dunajskej Stredy - aj o tom sa rozhodlo na zasadnutí mestského zastupiteľstva konanom 19. marca 2024. Medzi argumentmi bolo aj to, že v deviatich materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je dostatok voľných miest, nehovoriac o dvoch cirkevných škôlkach či dvoch špeciálnych škôlkach zriadených regionálnym úradom školskej správy. Na plenárnom zasadnutí tiež odznelo, že popri súčasnej dostatočnej kapacite potrebu zriadenia ďalších (súkromných) inštitúcií negujú aj klesajúce demografické ukazovatele.
Mestskí poslanci nesúhlasili s otvorením nových súkromných materských škôl

Na zasadnutí zastupiteľstva sa rozhodlo, že samospráva nepodporí zámery spoločností Alfa Help oz so sídlom v Seredi, ani malackej spoločnosti MONTIKL s.r.o. ohľadne zriadenia súkromných materských škôl na území mesta Dunajská Streda.

Jedným z dôvodov, ako uviedol primátor JUDr. Zoltán Hájos, je to, že

v deviatich mestských materských školách je dostatok voľných miest a v meste pôsobia aj dve cirkevné škôlky a dve špeciálne škôlky zriadené regionálnym úradom školskej správy.

Nejestvuje dôvod na otváranie ďalších (súkromných) inštitúcií, keďže v materských školách na území mesta Dunajská Streda je stále dostatok kapacít.

Klesajúce demografické ukazovatele navyše nenaznačujú, že by v najbližších rokoch bolo odôvodnené zakladanie nových materských škôl.

Z rovnakých dôvodov mesto nepodporilo ani žiadosť spoločnosti Suniversity, s.r.o. so sídlom v Blažove o otvorenie súkromnej školy.


„Učiteľky materských škôl zabezpečujú výchovu 852 detí v deviatich mestských materských školách,"

uviedla pracovníčka Strediska služieb materským školám Ing. Eva Kürthyová s tým, že v uplynulých dvoch rokoch mesto rozšírilo dvory a ihriská materských škôl o nové prvky, podľa individuálnych potrieb každej materskej školy.

„Priebežne sme tiež rozširovali a modernizovali internetové siete tak, aby sa vo všetkých triedach všetkých materských škôl dali na výchovno-vzdelávaciu prácu využívať počítače, interaktívne tabule, rozvojové programy, ktoré sme tiež zakúpili v uplynulých dvoch rokoch,"

dodala Ing. Eva Kürthyová, pričom naznačila, že v tomto roku medzi prioritami bolo skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, ako aj ďalšie rekonštrukcie interiérov materských škôl, takže napríklad v januári a februári získalo všetkých 40 tried deviatich mestských materských škôl učebné pomôcky a hry na rozvoj zručností, okrem toho nové knihy, vrátane beletrie primeranej ich veku a obrázkových kníh k vytváraniu vedeckých poznatkov.

V škôlkach si na nových, farebných, interaktívnych kobercoch naši najmenší radi zacvičia, zaskáču, postavia domčeky z kociek, dokonca sa na nich učia pravidlá cestnej premávky. V prvých dvoch mesiacoch roka mesto nakúpilo nové, farebné paplóny, vankúše, obliečky, „aby si deti v škôlke líhali s pocitom väčšieho komfortu pod paplóny s obrázkami lienok, žiráf, či panda medvedíkov. "

V súčasnosti Stredisko služieb materským školám pripravuje postup verejného obstarávania na nákup nového nábytku, no v tomto roku sa plánuje aj rozšírenie detských ihrísk o prvky na rozvoj pohybových zručností, čiastočne zo štátnej dotácie a čiastočne z rozpočtu mesta.

Prihlášky na školský rok 2024/25 do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa môžu podávať v máji 2024. Deti prijímajú od troch rokov, aj keď vo výnimočných prípadoch môžu byť prijaté už od dvoch rokov. Pri prijímaní sa uprednostňujú deti, ktoré si plnia povinné predprimárne vzdelávanie.

Podrobnosti o zápisoch budú čoskoro dostupné na našom portáli.

(nagy)

Toto ste už čítali?

Cookies