Back to top

Ministerstvo práce pomáha domácnostiam a obciam zasiahnutým zemetrasením na východe Slovenska

Publikované: 25. október 2023 - 15:18
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR reaguje na prírodný živel - zemetrasenie, ktoré postihlo východné Slovensko. Najviac zasiahnutým obciam a mestám v podobe poškodených budov, domov a iného majetku rezort práce poskytne dotáciu na podporu humanitárnej pomoci. Dodnes eviduje žiadosť o túto dotáciu od 1 obce a ďalších 226 žiadostí od obyvateľov, ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácii. Ministerstvo práce jednotlivé žiadosti priebežne spracúva a vyhodnocuje.
 Ministerstvo práce pomáha domácnostiam a obciam zasiahnutým zemetrasením na východe Slovenska

Zástupcovia najviac postihnutých miest a obcí boli prostredníctvom príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny informovaní o možnosti poskytnutia jednorazovej finančnej dotácie na podporu humanitárnej pomoci.

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci (zákon č. 544/2010 Z. z.) má pomôcť obyvateľom a postihnutým obciam, ktoré sa náhle a neočakávane ocitli v krízovej životnej situácii, napr. pri živelných udalostiach.

Fyzickým osobám rezort práce poskytne dotáciu jednorazovo v maximálnej výške 800 eur na domácnosť. Podmienkou je, že v rámci jednej domácnosti môže o dotáciu požiadať vždy len jeden člen domácnosti, pretože sa posudzuje situácia celej domácnosti. Zároveň domácnosť musí splniť zákonom stanovené podmienky. Napríklad, nemôže mať dlhy voči sociálnej či zdravotnej poisťovni, úradom alebo mať iný nevysporiadaný záväzok voči štátu, resp. nemôže byť voči žiadateľovi vedené exekučné konanie.

Pre obce, ako právne subjekty, je maximálna výška poskytovanej dotácie v sume 15 000 eur.

Terénni sociálni pracovníci z príslušného úradu práce sociálnych vecí a rodiny už na mieste pomáhali obetiam pri vyplňovaní žiadostí na poskytnutie dotácie. Zároveň ich informovali o možnosti využiť bezplatnú psychologickú pomoc.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny aktuálne posudzuje 1 žiadosť od obce a viac ako 226 žiadostí od fyzických osôb z celkového počtu 899 žiadostí, ktoré boli prijaté krízovým štábom v Humennom. Ďalšie žiadosti sa priebežne spracovávajú a sú postupne doručované na rezort práce za účelom ich posúdenia.

Bližšie informácie a vzor žiadosti k dávke pomoci v hmotnej núdzi pre fyzické osoby sú dostupné na stránke ministerstva: Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre fyzické osoby - MPSVR SR

Bližšie informácie a vzor žiadosti k dávke pomoci v hmotnej núdzi pre právnické osoby sú dostupné na: Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre právnické osoby - MPSVR SR

MPSVR SR

 

Toto ste už čítali?

Cookies