Back to top

Na margo výsledkov hodnotenia

Publikované: 10. február 2017 - 14:23
Dunajskostredský hlásnik, časopis, ktorý vydáva Perfects, a.s., vychádza 20 krát do roka na 16 stranách. My sami sme ostali prekvapení z výsledkov hodnotenia Transparency International Slovensko, na základe ktorého sa Dunajskostredský hlásnik zaradil z 83 hodnotených časopisov na 81. miesto. V sumáre vyčíta redaktorom, že priveľa priestoru v ňom poskytujú názorom politického vedenia, a menej dialógu. Ak si hodnotenie zanalyzujeme, celkový obraz dostane inú dimenziu.

Začnime teda od seba. Dunajskostredský hlásnik je apolitický, verejný mestský časopis, ktorého prvoradým cieľom je poskytovať obyvateľom informácie o dianí v meste, o udalostiach, veciach verejných, s dôrazom na rozhodnutia a oznamy samosprávy. Časopis nemá ambíciu byť politickým spravodajom, ale ani priestorom dialógov, jednoducho len informuje, pričom v každom čísle  predstaví jednu osobnosť z Dunajskej Stredy hodnú nasledovania, zaoberá sa činnosťou športovcov a športových klubov, ponúka programy, venuje sa činnosti spoločností vo vlastníctve mesta,  popri tom vzdelávacím inštitúciám vo vlastníctve mesta a v rámci pestrých materiálov poskytuje informácie o miestnych  kultúrnych podujatiach. Časopis vzhľadom na svoj rozsah nevie celý svoj obsah, teda každý článok, uverejniť dvojjazyčne, ale   mestské informácie, oznamy, správy zo zasadnutí mestského zastupiteľstva a tiež všeobecne prospešné informácie sú v každom prípade uverejňované dvojjazyčne, ako v maďarčine, tak i v slovenčine.    

Popri tlačených číslach časopisu poskytuje jeho  redakcia  na portáli  www.dunaszerdahelyi.sk respektíve v jeho slovenskej mutácii na  www.dunajskostredsky.sk ešte viac informácií o dianí v meste.  V redatorských článkoch, v ktorých je reč o službe poskytovania informácií, neuvádzame meno autora, ani v časopise ani na portáli, avšak pri publicistike je meno autora, samozrejme, uvádzané.

Online verzia časopisu podporuje, v tomto regióne neobvyklým spôsobom, tlačený časopis, zapojac tak aj mladšiu generáciu do lepšieho spoznania programov a života mesta.  Na portáli sa články uverejnené v časopise objavia v priebehu týždňa aj v druhom jazyku, o tom informuje aj čitateľov časopis vo svojich oznamoch. Podľa spätnej väzby prichádzajúcej do redakcie sú čitatelia s týmto  rozdelením obsahu spokojní  a aj podľa štatistík je zrejmé, že si ďalšie informácie vyhľadávajú na našom portáli.

Dodajme však jedným dychom, že do Perfects, a.s.  už rok, počnúc začiatkom jeho reorganizácie, neprišiel ani jeden list so sťažnosťou od poslancov či obyvateľov mesta, v ktorom by upozornili na  jednostrannosť časopisu, alebo že by bol politicky nekorektný,  alebo by ktorúkoľvek skupinu uviedol do nevýhodnej pozície. Pripomienky a návrhy, tak ako doteraz, aj naďalej s radosťou uvítame a tie sa budeme snažiť zapracovať do časopisu,  na portál alebo do vysielania televízie. 

Na základe  hodnotenia 7 faktorov, ktoré  Transparency International Slovensko skúmala, sme sa iba v jednom prípade ocitli medzi tromi najhoršími, aj tam však nie na najhoršom, ale na treťom mieste, avšak váha čiastkových výsledkov  zapríčinila, že sme sa v celkovom hodnotení dostali na tretie miesto odspodu. Dodajme, že dvojjazyčné časopisy sú jednoznačne v ťažšej situácii, lebo u nás je všeobecná správa týkajúca sa samosprávy uverejnená hneď dvakrát (tieto sa u nás uverejňujú vždy dvojjazyčne), kým v slovenských médiách len raz.  Uvedomme si však aj to, že na základe hodnotenia vidno, že sa nejedná o nadmernú prezentáciu  jednej strany alebo osoby, ale o prezenciu samosprávy ako celku, čo je zvláštny prístup. Pritom nielen v Dunajskej Strede, ale aj v iných samosprávach sú medzi poslancami  vedúce osobnosti v spoločenskej, kultúrnej, športovej oblasti života mesta, ktorí sú pre spoločnosť mienkotvornými osobnosťami, takže sa v časopise objavujú aj v tejto roli.

Záujemcom, ktorí by si chceli preštudovať pôvodnú správu o výsledkoch hodnotenia, odporúčame pozrieť si ju detailne, celkový obraz poukáže na mnoho vecí:

http://skmedia.hlasnatrouba.cz/periodikum/Dunajsk%C3%A1+Streda/Dunaszerdahelyi+h%C3%ADrnok+-+Dunajskostredsk%C3%BD+hl%C3%A1snik

Odhliadnuc od výsledkov tohto hodnotenia pokračujeme v našej práci, ktorú sme započali koncom roka 2015. V rámci zmien sa začala činnosť portálu  dunaszerdahelyi.sk respektíve  dunajskostredsky.sk, ktoré informujú o všetkom, čo sa v našom meste udeje a tešia sa  veľkému záujmu čitateľov.  Je nám potešením, že máme pozitívnu spätnú väzbu nielen z užšieho kruhu obyvateľov mesta, ale aj  občanov zo širšieho regiónu a denne si ho za posla správ vyberú tisícky čitateľov. Dunajskostredský hlásnik sa v roku 2016  zmenil, a naďalej sa bude formovať z hľadiska formy a obsahu, tak ako to čaká v blízkej budúcnosti aj mestskú televíziu DSTV.

Všetky tieto zmeny by boli nepredstaviteľné bez Vašej pozornosti, nápadov  a záujmu, preto ich naďalej uvítame, takisto aj vaše správy z mesta, lebo my pracujeme, aby Vy ste boli dennodenne informovaní. 

Dr. Horváth Zoltán
predseda Perfects, a.s.

Toto ste už čítali?

Cookies