Back to top

Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých!

Publikované: 18. november 2022 - 14:23
Násilie na ženách postihuje ženy všetkých vekových kategórií, všetkých sociálnych vrstiev, kultúr a etnických skupín. Ide o porušenie ľudských práv a formu diskriminácie žien.
Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých!

Sú to všetky činy rodovo podmieneného násilia, ktoré majú alebo môžu mať za následok telesnú, sociálnu, duševnú, ale aj ekonomickú ujmu alebo utrpenie žien vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo svojvoľného zbavenia slobody, či u vo verejnom alebo v súkromnom živote.

O tom, ako rozpoznať takéto násilie, aké rôzne formy môže mať a čo robiť, keď sa žena stane obeťou násilia informovala Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede.

Rozpoznanie násilia:

  • Fyzické násilie: môže mať široké spektrum intenzity. Fyzické násilie nie je len bitie, údery, fackovanie, kopanie ale i sácanie, ťahanie za vlasy, odopieranie jedla, spánku a iné. S telesným násilím sa často spája i ničenie majetku, s následkom ohrozenia zdravia a života ženy.
  • Psychické násilie: zahŕňa citové a slovné týranie, žena ho pociťuje ako ničenie pocitu vlastnej hodnoty a psychického zdravia. Patrí sem zosmiešňovanie doma i na verejnosti, urážlivé poznámky o výzore alebo charaktere, osočovanie a výbuchy zlosti.
  • Sexualizované násilie: zahŕňa všetky sexuálne činy, ktoré sú žene nanútené. Je aktom agresie a zneužitia moci, a nie výsledkom nekontrolovateľných sexuálnych pudov.
  • Sociálne násilie: má za cieľ ženu izolovať os spoločnosti a získať nad ňou kontrolu. K jeho formám patrí bránenie stretávať sa s rodinou, priateľmi a priateľkami, zamykanie v domácnosti, odhlásenie telefónu, sledovanie telefonátov, emailov, zakazovanie používať auto a podobné.
  • Ekonomické násilie: znamená nerovnováha v prístupe k finančným zdrojom a využívanie silnejšej ekonomickej pozície. Patrí sem neprispievanie a odmietanie podieľať sa finančne na chode domácnosti a starostlivosti o deti, odopieranie prístupu k spoločnému účtu, bránenie vo vykonávaní zamestnania, utajovanie príjmov alebo výdavkov a iné.

AK VY ALEBO NIEKTO VO VAŠOM OKOLÍ POTREBUJE POMOC

Ak viete o tom, že vo vašom okolí dochádza k násiliu, volajte políciu číslo 158.
Oznámenie môžete urobiť aj anonymne na prokuratúre, súde alebo príslušnom Úrade práce sociálnych vecí a rodiny.
Sociálne, právne a psychologické poradenstvo obetiam domáceho násilia, asistenciu a pomoc poskytujú i občianske združenia, neziskové organizácie, zariadenia sociálnych služieb.

Bezplatná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212.

Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede

Toto ste už čítali?

Cookies