Back to top

Naším cieľom je znížiť počet kontajnerových klietok

Publikované: 3. november 2023 - 10:30
Tentokrát sme sa primátora JUDr. Zoltána Hájosa pýtali na ďalšie plány v súvislosti s už vybudovanými polopodzemnými smetnými nádobami v centre mesta.
Naším cieľom je znížiť počet kontajnerových klietok

Samospráva mesta Dunajská Streda už dlhodobo hľadá spôsoby, ako dosiahnuť nielen čistejšie verejné priestranstvá, ale najmä sídliská; ako v nich vytvoriť kultúrnejšie prostredie, predchádzať problémom spôsobených vyberačmi smetí, ktorí robia neporiadok okolo kontajnerov a tiež ako zabrániť tomu, aby do kontajnerových klietok dunajskostredských sídlisk niektorí malopodnikatelia či ľudia z okolitých obcí zahadzovali vlastný nahromadený odpad.

Vo svetle týchto problémov sme preto hľadali riešenie, ktoré by vytvorilo civilizovanejšie prostredie pre obyvateľov Dunajskej Stredy a zároveň by vychádzalo z racionálnejšieho a spravodlivejšieho odpadového hospodárstva.

Ako je známe, nedávno bol ukončený projekt čiastočne financovaný Európskou úniou a čiastočne ako samofinancovaná investícia, v rámci ktorého sme umiestnili podzemné smetné nádoby – zameriavajúc sa predovšetkým na centrum mesta - napríklad na Dunajskej ulici, na Námestí Ármina Vámbéryho, na Nemešsegskej a Komenského ulici a na Radničnom námestí. Postupne by sme systém podzemných kontajnerov chceli inštalovať do ďalších častí a sídlisk Dunajskej Stredy.

Samotné prípravné práce nového systému neboli jednoduché; ako príklad by som uviedol, že inštalovať sa dá iba na miestach, kde nie sú podzemné vedenia, museli sme brať do úvahy, že nové smetiarske auto bude oveľa väčšie a robustnejšie ako predchádzajúce vozidlá na odvoz smetí. Dôležitým aspektom je naša snaha znížiť počet klietkových stanovíšť kontajnerov a nové podzemné nádoby umiestniť na takých miestach, aby boli v blízkosti domácností jednotlivých lokalít.

Mali sme na zreteli aj to, že tieto oblasti sú už strážené kamerovým systémom, v snahe odstrašiť a identifikovať vandalov a vyberačov smetí. Prítomnosť kamier na sídliskách by mala odradiť aj obyvateľov okolitých obcí, ktorí sem prichádzajú s cieľom beztrestne sa zbavovať svojich odpadkov prinesených z domu do nášho mesta...

Tu považujem za dôležité zdôrazniť, že konkrétnu podzemnú odpadkovú nádobu bude môcť otvoriť len ten, kto k nej má čipom opatrenú kartu. Zodpovední pracovníci mestského úradu už navštívili dotknutých obyvateľov v mieste ich bydliska a do každej domácnosti odovzdali čipovú kartu, ktorou sa otvárajú podzemné kontajnery umiestnené v danej lokalite. Tieto karty sú kódované mikročipové karty, prostredníctvom ktorých monitorujeme napríklad aj to, kým a koľkokrát bol kontajner použitý, či odpad roztriedil, či teda použil kontajner na papier alebo plast, alebo či všetok svoj odpad vhodil do nádoby určenej na zmesový komunálny odpad. Na základe týchto informácií vypracujeme štatistiku; naším primárnym cieľom ale bolo, aby tamojšie smetné nádoby mohli využívať len domácnosti danej lokality. Nie je možné, aby napríklad obyvateľ Dunajskej ulice použil svoju mikročipovú kartu na vyhodenie odpadu do kontajneru na Radničnom námestí. Každý teda musí vyhodiť svoj odpad do kontajnerov pridelených jeho lokalite. A samozrejme: nový systém vylúči možnosť, aby tam vyberači rozhadzovali smeti, alebo aby tieto smetné nádoby mohli využívať prefíkaní drobní podnikatelia či obyvatelia okolitých obcí...

Našou ďalšou úlohou bude hľadať také granty štátu alebo Európskej únie, ktoré nám umožnia pokračovať v inštalácii podzemných kontajnerov na odpad. Ak sa vhodná príležitosť nenaskytne, samospráva bude musieť každý rok vyčleniť určité finančné prostriedky z vlastného rozpočtu, z čoho budeme môcť financovať postupnú výstavbu podzemných nádob na odpad. Ide o perspektívny plán a mimoriadne dôležitý projekt z pohľadu nášho životného prostredia.

Čo sa týka konkrétnych krokov: od prvého novembra zatvárame bývalé kontajnerové klietky na Dunajskej ulici a na Radničnom námestí. Ešte predtým zmluvná spoločnosť FCC Slovensko, s.r.o. poslednýkrát odvezie odpadky a veľké kontajnery nachádzajúce sa v klietkach, pretože tieto sú majetkom spoločnosti. Staré klietky potom mestský úrad uzatvorí, odpadky tam teda nikto nebude môcť ukladať. Na príslušných miestach budú následne fungovať len podzemné odpadkové nádoby a kontajnery určené na zber skla. Ak niektorá z dotknutých domácností ešte nemá čipovú kartu prislúchajúcu k podzemným nádobám, má ešte čas to doriešiť. Najbližší podobný krok sa podľa našich plánov uskutoční od prvého decembra, o čom samozrejme domácnosti dotknutých ulíc včas informujeme.

Preto prosím obyvateľov, aby v záujme čistejšieho životného prostredia spolupracovali! Sám som presvedčený, že problémy súvisiace s odpadkami sa zmiernia odstránením starých klietok s kontajnermi! Tieto, prirodzene, ešte chvíľu zostanú na mieste, keďže aj ich odvoz má svoje náklady, ktoré mestský úrad plánuje predložiť zastupiteľstvu v budúcoročnom rozpočte. Neskôr sa klietky buď premiestnia napríklad do materských škôl či škôl, alebo sa kompletne spracujú, prípadne pre ne vymyslíme iné využitie. Dôležité je, že staré klietky postupne odstránime a na ich mieste budeme môcť vytvoriť napríklad aj nové parkovacie miesta.

((Uverejnené vo vydaní Dunajskostredského hlásnika z októbra 2023)

Toto ste už čítali?

Cookies