Back to top

Nasledujúce dva týždne sa bude testovať: Stredné školy čaká písomná maturita a základné školy Testovanie 9

Publikované: 12. marec 2024 - 11:56
Spolu 688 stredných škôl čakajú v dňoch 12. až 15. marca 2024 písomné maturity. Vyše 41-tisíc maturantov tak absolvuje písomné skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka, matematiky a v prípade žiakov maďarskej a ukrajinskej národnosti aj z ich materinského jazyka.
Nasledujúce dva týždne sa bude testovať: Stredné školy čaká písomná maturita a základné školy Testovanie 9

Z celkového počtu maturantov je vyše 2 500 žiakov so zdravotným znevýhodnením. Následne v dňoch 20. a 21. marca 2024 bude na 1 643 školách prebiehať Testovanie 9. Zúčastní sa na ňom viac ako 49-tisíc žiakov 9. ročníka základných škôl a ekvivalentných ročníkov stredných škôl s viacročným vzdelávacím programom, z toho vyše 5 000 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Týždeň písomných maturít otvorí v utorok 12. marca 2024 externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré bude písať 38 000 žiakov. Z predmetu maďarský jazyk a literatúra čaká to isté viac ako 1 500 rovesníkov zo stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. V stredu 13. marca 2024 budú maturanti písať externý test a slohovú prácu z vybraného povinného cudzieho jazyka na úrovni B1 alebo B2, pre žiakov z bilingválnych stredných škôl je v tomto čase určený externý test a slohová práca z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1. Najviac preferovaný je opäť anglický jazyk, z ktorého bude maturovať na všetkých troch úrovniach náročnosti viac ako 36 300 žiakov. V poradí záujmu nasleduje nemecký jazyk (vyše 900 žiakov) a ruský jazyk (554 žiakov). Francúzsky jazyk si vybralo 11 maturantov, španielsky jazyk 10 a 1 žiak si zvolil maturitu z talianskeho jazyka. Nasledujúci deň, vo štvrtok 14. marca 2024, čaká na Slovensku externý test z matematiky vyše 5 300 maturantov. Matematiku si ako povinne voliteľný alebo dobrovoľný predmet vybralo približne 12,7 % z celkového počtu maturujúcich žiakov. Maturitný týždeň uzavrie v piatok 15. marca 2024 externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a z ukrajinského jazyka a literatúry pre žiakov zo škôl národnostných menšín. V prípade slovenského jazyka a slovenskej literatúry bude písať obe z uvedených častí približne 1 500 žiakov. Spolu 26 maturantov čaká ukrajinský jazyk a literatúra.

Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (slohovej práce) z vyučovacích jazykov budú opäť vyžrebované a vyhlásené prostredníctvom živého vysielania v RTVS – v Rádiu Slovensko, a to v utorok a piatok o 12.20 hod. Zároveň budú zverejnené na internetových stránkach Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (https://www.minedu.sk/), CVTI SR - školských výpočtových stredísk (https://www.svs.edu.sk, https://maturita.svsbb.sk/) a Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (https://maturita-nivam.nucem.sk/). Zadania slohových prác z cudzích jazykov budú po vyžrebovaní v stredu zverejnené výlučne prostredníctvom uvedených internetových stránok. 

Výsledky externej časti maturitnej skúšky si všetky školy budú môcť prevziať 3. mája 2024 elektronickou formou. Výsledky žiakov v papierovej forme budú školám doručené do 12. mája 2024.

Testovanie 9 2024 sa uskutoční 20. marca 2024 z matematiky a slovenského jazyka a literatúry, resp.  maďarského jazyka a literatúry (na školách s vyučovacím jazykom maďarským) a 21. marca 2024  iba na školách s vyučovacím jazykom maďarským a ukrajinským, a to zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry (na školách s vyučovacím jazykom maďarským) a z ukrajinského jazyka a literatúry (na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským).

Výsledky žiakov z Testovania 9 2024 budú pre základné aj stredné školy (pre účely prijímacieho konania) sprístupnené v elektronickej podobe najneskôr 19. apríla 2024. Výsledkové listy žiakov budú doručené všetkým školám elektronickou poštou do 10. mája 2024.

Náhradné termíny určené pre žiakov, ktorí sa z vážnych, predovšetkým zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť na marcovom riadnom termíne, sú naplánované nasledovne. Pre Testovanie 9 je náhradný termín naplánovaný na 4. a 5. apríla 2024 a pre písomné maturity je termín naplánovaný na 9. – 12. apríla 2024. Septembrový (opravný a náhradný) termín písomných maturít sa uskutoční od 3. do 6. septembra 2024.

Všetky informácie o príprave a priebehu MATURITY 2024 a Testovania 9 sú dostupné na stránkach Národného inštitútu vzdelávania a mládeže: https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita a https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9.

 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Cookies