Back to top

Nové pravidlá pre cezhraničných zamestnancov, ktorí využívajú teleprácu

Publikované: 15. júl 2023 - 15:54
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny uzatvorilo multilaterálnu Rámcovú dohodu o udeľovaní výnimiek v prípade cezhraničnej telepráce. Tá od 1. júla 2023 umožňuje cezhraničným zamestnancom, ktorí pracujú na diaľku formou telepráce, aby boli aj naďalej poistení v systéme sociálneho zabezpečenia v štáte sídla svojho zamestnávateľa. Dohodu k 1. júlu podpísalo 18 európskych štátov, vrátane Slovenska, Českej republiky a Rakúska.
 Nové pravidlá pre cezhraničných zamestnancov, ktorí využívajú teleprácu

Telepráca predstavuje formu práce, ktorá umožňuje zamestnancom vykonávať svoje pracovné povinnosti z pohodlia vlastného domova alebo iného miesta mimo kancelárie zamestnávateľa. Práca sa vykonáva pravidelne v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času a s použitím informačných technológií.

Vo všeobecnosti platí, že pri výkone telepráce v rozsahu 25 % a viac je podľa základného pravidla určené, že zamestnanec je poistený v štáte svojho bydliska. Nová rámcová dohoda umožňuje výnimku z uplatňovania právnych predpisov sociálneho zabezpečenia. Stanovuje tak presné podmienky, na ktoré osoby a za akých okolností sa môže aplikovať. Výnimka sa týka zamestnancov, ktorí vykonávajú teleprácu v mieste svojho bydliska v rozsahu menej ako 50 % celkového pracovného času a ich zamestnávateľ má sídlo alebo miesto podnikania v inom signatárskom štáte. V takom prípade môže byť zamestnanec poistený v štáte podľa sídla zamestnávateľa.

Dôležitou podmienkou pre uplatnenie tejto výnimky je podanie žiadosti v krajine zamestnávateľa.

Rámcová dohoda sa nevzťahuje na samostatne zárobkovo činné osoby, tiež zamestnancov, ktorí vykonávajú ďalšiu závislú činnosť v inom štáte alebo zamestnancov, ktorých práca nezahŕňa teleprácu.

PRÍKLADY UPLATENENIA RÁMCOVEJ DOHODY

ZAMESTNANEC MÁ BYDLISKO NA SLOVENSKU A JE ZAMESTNANÝ U ZAMESTNÁVATEĽA SO SÍDLOM V RAKÚSKU

Zamestnanec vykonáva teleprácu pre rakúskeho zamestnávateľa zo svojho bydliska na Slovensku v rozsahu dvoch dní v týždni (40%). Ďalšie tri dni v týždni (60%) pracuje v priestoroch zamestnávateľa v Rakúsku. Keďže zamestnanec vykonáva podstatnú časť práce v štáte bydliska, štandardne by podliehal slovenským právnym predpisom sociálneho zabezpečenia. Ak si však praje naďalej podliehať rakúskym právnym predpisom sociálneho zabezpečenia, požiada príslušnú rakúsku inštitúciu o výnimku podľa rámcovej dohody.

ZAMESTNANEC MÁ BYDLISKO V ČESKEJ REPUBLIKE A JE ZAMESTNANÝ U ZAMESTNÁVATEĽA SO SÍDLOM NA SLOVENSKU

Teleprácu zo svojho bydliska v Českej republike vykonáva v rozsahu 19 hodín (menej ako 50%). Zvyšných 21 hodín v týždni (viac ako 50%) vykonáva prácu v priestoroch zamestnávateľa na Slovensku. Keďže zamestnanec vykonáva podstatnú časť práce v štáte svojho bydliska, štandardne by podliehal českým právnym predpisom sociálneho zabezpečenia. Ak si praje naďalej podliehať slovenským právnym predpisom sociálneho zabezpečenia, požiada o výnimku podľa rámcovej dohody. Žiadosť sa podáva na MPSVR SR.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Toto ste už čítali?

Cookies