Back to top

O prváčikoch v kocke - v tomto roku bolo podaných 388 prihlášok do 1. ročníka

Publikované: 11. máj 2023 - 12:01
Rodičia tento rok podali o niečo viac žiadostí o zápis do prvého ročníka do dunajskostredských základných škôl ako vlani - v školskom roku 2023/24 by v septembri malo nastúpiť do školy 388 bývalých predškolákov. To je o osem detí viac ako v roku 2022. Z toho 214 detí bude navštevovať inštitúciu s vyučovacím jazykom maďarským, 174 detí slovenskú základnú školu. Čísla nemusia byť výsledné, pretože rodičia desiatok detí už teraz požiadali pre svoje ratolesti o odklad. Poďme sa pozrieť na detaily!
O prváčikoch v kocke - v tomto roku bolo podaných 388 prihlášok do 1. ročníka

V Základnej škole Ármina Vámbéryho s VJM tento rok evidujú najviac – až 85 prihlášok. Podobne ako v roku 2022 tu otvoria tri prvé triedy s maximálnym počtom žiakov.

Základnú školu Gyulu Szabóa s VJM si vybrali rodičia 76 predškolákov a tak aj táto ZŠ môže počítať s otvorením troch tried. Pritom jedna skupinka žiačikov si základy náuky o číslach písmenkách osvojí v detašovanej triede v budove materskej školy na Nám. priateľstva.

Základná škola Zoltána Kodálya s VJM otvorí v septembri tohto roku podobne ako vlani dve triedy, počet zapísaných je v tomto prípade 42.

Cirkevnú základnú školu sv. Jána Apoštola s VJM si vybrali rodičia 11 detí. V tejto vzdelávacej inštitúcii otvoria jednu triedu pre najmenších žiakov.

V Základnej škole na Smetanovom háji s vyučovacím jazykom slovenským rodičia podali žiadosť o zápis pre 65 detí, pričom v Základnej škole na Jilemnického ulici evidovali 109 prihlášok.

Celkovo by do dunajskostredských základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským malo v septembri zavítať 214 prvákov, do základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským 174.

Počet začínajúcich školákov sa však definitívne ustáli zvyčajne začiatkom septembra, keďže rodičia desiatok predškolákov už teraz požiadali o odklad, napríklad v prípade ZŠ Vámbéryho ide o desať detí a pätnásť v ZŠ na Jilemnického ulici.

V každom prípade štatistiky ukazujú menší nárast počtu budúcich prváčikov v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2022, keď rodičia podali prihlášky do základných škôl v Dunajskej Strede v počte 225 (vyučovací jazyk maďarský) a 155 (vyučovací jazyk slovenský). Na druhej strane z nich vyplýva, že v porovnaní s minulým rokom klesá počet žiakov zapísaných do základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským (o 11 detí menej) a stúpa počet žiakov, ktorí si vyberajú školy s vyučovacím jazykom slovenským (o 19 zapísaných detí viac).

(nagy)

Toto ste už čítali?

Cookies