Back to top

Občania v núdzi z Ukrajiny môžu požiadať o bezplatný obed

Publikované: 12. apríl 2022 - 13:24
Osoby vo finančnej núdzi, utekajúci pred vojnou na Ukrajine po podaní žiadosti môžu bezplatne dostať denne jedno teplé jedlo od mesta Dunajská Streda.
Občania v núdzi z Ukrajiny môžu požiadať o bezplatný obed

Ukrajinskí občania utekajúci pred vojnou na Ukrajine, ktorí požiadali o azyl alebo o dočasné útočísko, požiadali o tolerovaný pobyt s konkrétnou adresou v Dunajskej Strede a môžu sa preukázať potvrdením o pobyte, ktoré im vystavila cudzinecká polícia alebo Mestský úrad v Dunajskej Strede, môžu požiadať o jedno teplé jedlo denne na dobu maximálne 30 dní. Formulár v slovenskom a ukrajinskom jazyku je dostupný na webovej stránke mesta Dunajská Streda dunstreda.sk a na Mestskom úrade v Dunajskej Strede, kde v prípade potreby aj pomôžu žiadateľom s jeho vyplnením.

Podmienky poskytnutia bezplatného teplého jedla sú nasledujúce:

– O poskytnutie bezplatnej stravy je možné požiadať maximálne do 30 dní od podania žiadosti o tolerovaný pobyt – žiadateľ je povinný doložiť doklad o podaní žiadosti.

– Nárok na bezplatnú stravu majú len občania vo finančnej núdzi (tí, ktorí nepoberajú iné dávky: dôchodok, vdovský dôchodok, dávku pre ľudí v núdzi od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a pod.).

– Mesto Dunajská Streda poskytuje bezplatné stravovanie po dobu maximálne 30 kalendárnych dní – len v pracovných dňoch. (V prípade školských prázdnin odber treba dohodnúť s vydávateľom obedu.)

Deti a mládež navštevujúce materské školy, základné školy a stredné školy na území mesta Dunajská Streda majú v prípade záujmu v čase choroby alebo školských prázdnin / prázdnin v škôlke nárok na obed, ktorého odber si treba vopred dohodnúť s danou inštitúciou.

– V prípade, ak mesto Dunajská Streda následne zistí, že žiadateľ vo svojej žiadosti neuviedol pravdivé údaje a nie je oprávnený na odoberanie bezplatnej stravy v zmysle vyššie uvedených podmienok, žiadateľ bude povinný spätne zaplatiť cenu neprávom prevzatej stravy.

Prípady s osobitným zaobchádzaním, ako sú žiadatelia umiestnení v sociálnom zariadení, sa posudzujú individuálne.

– Mesto Dunajská Streda bezplatnú stravu zabezpečuje prostredníctvom Gastro DS, s.r.o. na piatich výdajných miestach Gastro DS:

  • Súkromná školská jedáleň Gastro DS ZŠ Gyulu Szabóa; Ulica Gyulu Szabóa 936/6C, 92901 Dunajská Streda
  • Súkromná školská jedáleň Gastro DS ZŠ Ármina Vámbéryho; Ulica Ferenca Liszta 2094/2A, 92901 Dunajská Streda
  • Súkromná školská jedáleň Gastro DS ZŠ Jilemnického ul.; Ulica Jilemnického 204/11A, 92901 Dunajská Streda
  • Súkromná výdajná školská jedáleň Gastro DS ZŠ Zoltána Kodálya; Železničná ulica 7578/19, 92901 Dunajská Streda
  • Súkromná výdajná školská jedáleň Gastro DS ZŠ Smetanov háj; Smetanov háj 286/9A, 92901 Dunajská Streda

-rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies