Back to top

Obchodná verjená súťaž

Publikované: 13. máj 2021 - 14:25
Mesto Dunajská Streda podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvýhodnejšiu cenovú ponuku na odkúpenie nehnuteľností.
Obchodná verjená súťaž

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je 2-izbový byt č. 13, nachádzajúci sa v 3 posch. obytnom dome s obchodmi, súp. č. 1214, vybudovanom na pozemkoch parcely registra „C“ parc. č. 135/1, parc. č. 135/2, parc. č. 135/3, parc. č. 135/4, parc. č. 135/5 a parc. č. 135/7, v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedeného na LV č. 4411 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v podiele 52/2974 – inách k celku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda.

Celý text výzvy nádjete TU.

Toto ste už čítali?

Cookies