Back to top

Ocenení pedagógovia materských škôl

Publikované: 7. október 2020 - 20:55
V súvislosti so vzniknutou situáciou v roku 2020 sa pedagógom dostalo poďakovania nezvyčajným spôsobom. V mene mesta, detí aj rodičov aj my im ďakujeme za prácu, ktorú výchovou najmladšej generácie odvádzajú v prospech ich budúcnosti.
Ocenení pedagógovia materských škôl

Ocenení pedagógovia materských škôl:

MŠ Széchenyiho – Bc. Beáta Špernáková

Bc. Beáta Špernáková je dlhodobo riaditeľkou MŠ Széchenyiho. Svojou šikovnosťou a oddanou prácou prispieva k zveľaďovaniu interiéru aj exteriéru materskej školy. Vysoká úroveň výchovno vzdelávacej práce a riadenia škôlky sa odzrkadľuje na vedomostiach detí a na príjemnej rodinnej atmosfére panujúcej v materskej škole.

MŠ Komenského Mgr. Judit Bátki
pracuje na MŠ Komenského ako učiteľka i riaditeľka. Svoje pedagogické skúsenosti využíva veľkou mierou pri svojej práci s deťmi ako učiteľka. Pod jej priamym, chápavým vedením a ochotným prístupom sa materská škola očividne mení a rozvíja.

MŠ Komenského – Katarína Gálová
Katarína Gaálová pracuje ako učiteľka materskej školy od roku 1978. Podporuje tvorivosť a nápaditosť detí, rozvíja najmä ich výtvarné cítenie a výtvarné schopnosti. Svojou svedomitou a príkladnou prácou prispieva k rozvoju materskej školy na Komenského ulici.

MŠ Nám. priatelstva – Terézia Csémiová
Csémiová Terézia vo svojej práci zavádza zmeny a inovácie. Jej pedagogická prax odzrkadľuje oddanosť, zodpovednosť a lásku k deťom. Podľa svojich schopností a možností šíri dobré meno materskej školy na Námestí priateľstva.

MŠ SNP – Alžbeta Molnárová
Molnárová Alžbeta je učiteľkou materskej školy od roku 1978, na materskej škole SNP pôsobí od roku 1991. Disponuje s veľmi dobrými odbornými znalosťami a zručnosťami, ktoré dokáže efektívne aplikovať do každodennej výchovno-vzdelávacej činnosti s deťmi. Spolupracuje pri realizovaní všetkých školských akcií. Už 17 rokov účinkuje v speváckom krúžku „ Čistý prameň“.

Cookies