Back to top

Ocenení pedagógovia slovenských základných škôl

Publikované: 18. jún 2022 - 10:37
Vedenie nášho mesta po minuloročných obmedzeniach mohlo opäť slávnostne pozdraviť pedagógov škôlok a škôl prevádzkovaných mestom. Pripájajúc sa k nim oceneným blahoželáme aj my, prajeme im veľa zdravia a aj v budúcnosti vytrvalú, plodnú prácu!
Ocenení pedagógovia slovenských základných škôl

Ocenení pedagógovia základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským:

Základná škola Jilemnického

Mgr. Ján Bíreš

je učiteľom 2. stupňa s dlhoročnou praxou. Na hodinách telesnej a športovej výchovy sa snaží o individuálny prístup, svojim pedagogickým taktom vedie žiakov hrať v duchu fair play. Na škole vedie dva športové krúžky, organizuje a zúčastňuje sa rôznych športových súťaží, v ktorých so žiakmi získava pekné výsledky.

Melinda Leškivová

dosahuje mimoriadne dobré výsledky ako vychovávateľka v školskom klube detí. Záujmovú činnosť žiakov zameriava na ich všestranný rozvoj, vedie ich k samostatnosti a tvorivosti. Zapája sa do mimoškolských akcií a pri rôznorodých činnostiach rozvíja silné osobnostné stránky detí.

Mgr. Miroslav Ďurnek

je učiteľom 2. stupňa s dlhoročnou praxou. Na hodinách matematiky a informatiky u žiakov rozvíja analytické, logické a kritické myslenie. V rámci pomoci začleneným žiakom sa snaží o individuálny prístup s rešpektovaním ich schopností a možností, nadania a zdravotného stavu.

Základná škola Smetanov háj

Mgr. Renáta Pavlíková

Na ZŠ Smetanov háj pôsobí už dvadsaťštyri rokov. S podporou vedenia školy vybudovala učebňu anglického jazyka pre 1.stupeň. V rámci projektu Kozmix spoločnosti Edulab sa svojimi žiakmi zapojila do viacerých tém projektového vyučovania: v rámci jednej z nich s názvom Finančná akadémia sa jej trieda umiestnila medzi troma najlepšími školami v rámci celého Slovenska.

Mgr. Kristína Keszőczeová

Na ZŠ Smetanov háj pôsobí od roku 2003 ako učiteľka výtvarnej výchovy a francúzskeho jazyka, od roku 2015 ako učiteľka anglického jazyka. S podporou vedenia školy vybudovala učebňu anglického jazyka pre 2. stupeň. Pod jej vedením sa žiaci zúčastňujú rôznych oblastných aj celoslovenských výtvarných súťaží a olympiády v anglickom jazyku. Založila webovú stránky školy, ktorú dlhé roky spravovala.

Ocenení pedagógovia - dôchodcovia

Základná škola Jilemnického

PaedDr. Oliver Kluch

Pôsobil ako učiteľ 2. stupňa v Základnej škole na Jilemnického ulici od roku 2005. Vyučoval predmety slovenský jazyk, občiansku náuku a etickú výchovu. Viedol záujmový krúžok španielskeho jazyka. Žiakov pripravoval na súťaže a olympiády. V rámci mimoškolskej činnosti organizoval pre žiakov rôzne podujatia, a exkurzie. Jeho pedagogická činnosť sa vyznačovala kvalitnou metodikou, vysokou odbornou náročnosťou a individuálnym prístupom k žiakom.

Zábery z mestského dňa pedagógov si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

ET, -rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies