Back to top

Ocenili významné osobnosti mesta Dunajská Streda

Publikované: 24. apríl 2023 - 9:41
V rámci osláv Dní sv. Juraja boli v divadelnej sále MsKS Benedeka Csaplára tento rok už po 14-krát odovzdané uznania významným osobnostiam mesta Dunajská Streda.
Ocenili významné osobnosti mesta Dunajská Streda

Galavečer odovzdania verejných ocenení mesta otvorilo klavírne vystúpenie Zoltána Bendegúza Vargu a prednes poézie v podaní Bulcsú Bíróa. Moderátorky večera Éva Bíró a Edita Tilajčíková pozdravili hostí, medzi nimi Gyulu Jankovicsa, 2. tajomníka maďarského veľvyslanca v Bratislave, Józsefa Berényiho, podpredsedu Trnavskej župy, primátora nášho mesta JUDr. Zoltána Hájosa, zástupcov primátora Attilu Karaffu a MUDr. Juraja Puhu, prednostku mestského úradu Júliu Bubniakovú, ako aj ocenených a ich rodinných príslušníkov.

Mestské zastupiteľstvo v roku 2023 už po 14-krát ocenilo vynikajúce osobnosti mesta; zoznam laureátov bol schválený na 5. zasadnutí zastupiteľstva, dňa 4. apríla 2023. Popri cenách Pro Urbe, Pro Urbe Juvenis a Pro Educatione boli udelené aj Ceny primátora a Pamätný list primátora. O udelení týchto rozhoduje primátor mesta, ako uviedli v úvodnom slove moderátorky v slovenskom aj maďarskom jazyku. Následne požiadali primátora o slávnostný príhovor.

JUDr. Zoltán Hájos úvodom svojho prejavu prízvukoval dôležitosť dňa sv. Juraja.

„S istotou môžem povedať, že z mestských sviatkov je nášmu srdcu najmilší práve deň sv. Juraja. Svätý Juraj nie je iba patrónom nášho prvého rímskokatolíckeho kostola, ale je aj patrónom mesta Dunajská Streda. V deň jeho sviatku si pripomíname zlúčenie Szerdahely s okolitými usadlosťami. Hádam by sme nenašli vhodnejší termín odovzdania mestských ocenení ako práve pri tejto príležitosti. Tento rok sa nám k tomu pripája aj ďalšia pekná paralela:

svätý Juraj je jedným zo 14 svätých pomocníkov v núdzi - našu slávnosť v roku 2023 organizujeme po štrnástykrát.“

V súvislosti s ocenenými uplynulých rokov ako aj osobností, ktoré si mestské uznania prevzali v sobotu večer, povedal, že verejné ocenenia mesta sú uznaním za obetavú prácu v prospech komunity, či za vynikajúce výkony; ocenené sú také osobnosti, ktoré svojím príkladným pôsobením obohacujú ducha nášho mesta. Obdobne kolektívy a združenia, ktorým sa udeľuje mestské ocenenie, obohacujú život mesta a ich význam tkvie predovšetkým v komunitotvornej činnosti.

„Nezabúdajme však, že už existujúce komunity sa stali terčom progresívnej liberálnej ideológie, ktorej cieľom je rozbiť záujmové a občianske združenia, pretože jednotlivcov bez komunitného zázemia je oveľa jednoduchšie ovplyvniť a sú zraniteľnejší ako súdržná komunita.

Táto snaha veľmi vyhovuje vedúcim globálnej ekonomiky, pretože v prípade úspechu budú môcť profitovať zo spoločnosti pozostávajúcej z izolovaných jednotlivcov. Jednotlivcov žijúcich v takejto spoločnosti nielenže dokážu poľahky podnietiť ku konzumu, ale dopomôže im to aj k ľahkým víťazstvám v ich politických hrátkach, ktoré presahujú hranice zdravého rozumu. Svedkami toho môžeme byť aj pri niektorých opatreniach Európskej únie,“ - povedal JUDr. Zoltán Hájos a následne vyzdvihol, že

„vo svetle toho všetkého považujem za rozhodujúce, že mesto Dunajská Streda poskytuje futbalovému klubu DAC a ženskému hádzanárskemu klubu HC DAC ročnú podporu vo výške 500 000 eur, ako aj viac ako 275 000 eur z vlastného rozpočtu kultúrnym združeniam a ďalším športovým organizáciám. Okrem toho mestské zastupiteľstvo podporuje predovšetkým také žiadosti o dotácie, ktoré sa zaoberajú výchovou mládeže, alebo také projekty, ktoré oslovujú celé komunity.“

Po slávnostnom príhovore odovzdali Cenu mesta Dunajská Streda Pro Urbe, ktorú môžu získať jednotlivci alebo kolektívy pôsobiace na území a v prospech mesta - za zásluhy o rozvoj mesta Dunajská Streda, za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky v oblasti kultúry, športu, výchovy, vzdelávania a vedy, či spoločenského života. Ceny odovzdal primátor mesta JUDr. Zoltán Hájos a jeho zástupcovia Attila Karaffa a MUDr. Juraj Puha. Asistovali im predchádzajúci študentský primátor Tamás Fialka a tento týždeň inaugurovaná nová študentská primátorka Evelin Németh.

V zmysle rozhodnutia mestského zastupiteľstva cenu Pro Urbe si v roku 2023 prevzali Ágota Antal za všestranné pôsobenie v spoločenskom a umeleckom živote mesta a dlhoročnú prácu poslankyne mestského zastupiteľstva a Mgr. Juraj Lépes za mimoriadne zásluhy v oblasti športu a výchovu niekoľkých generácií mladých športovcov.

Ocenených pozdravila básňou Veronika Kelemenová a piesňou Rebeca Varga.

Galavečer pokračoval odovzdaním ceny Pro Urbe Juvenis, ktorú zastupiteľstvo po roku 2018 udelilo tohto roku po prvýkrát.

Cenu mesta Dunajská Streda Pro Urbe Juvenis možno udeliť jednotlivcom do 26 rokov veku za zásluhy o rozvoj mesta Dunajská Streda, za vynikajúce študijné výsledky, tvorivé výkony, významné výsledky v oblasti kultúry a športu, výchovy, vzdelávania a vedy, či spoločenského života.

V roku 2023 ocenenie získala Virág Mórocz ako prejav uznania za dosiahnuté úspechy v oblasti klasického spevu a šírenie dobrého mena mesta Dunajská Streda.

K odovzdaniu ceny Pro Educatione (do ktorej sa na úroveň Pro Urbe pretavili ceny Pedagóg roka a Pedagóg roka-cena verejnosti), sa k vedeniu mesta pridal aj predseda Komisie MsZ pre školstvo a kultúru, Ladislav Gútay.

Ocenenie Pro Educatione, udelené v tomto roku po druhýkrát, sa odovzdáva pedagogickému zamestnancovi školy alebo školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda, ktorý vo výchovno-vzdelávacom procese a v oblasti jeho zabezpečenia vykonáva svedomitú prácu a dosahuje vynikajúce pedagogické výsledky.

V roku 2023 ocenenie Pro Educatione odovzdali Viole Erősovej, učiteľke materskej školy na Októbrovej ulici, ako uznanie za svedomitú prácu a výborné pedagogické výsledky v oblasti výchovy a vzdelávania.

Následne si diváci mohli vypočuť pieseň od hudobného skladateľa Astora Piazzollu Yo Soy Maria v podaní speváčky Kataríny Bertók Tóth. Potom sa pristúpilo k udeleniu cien primátora mesta Dunajská Streda.

Cenu primátora Mesta Dunajská Streda možno udeliť jednotlivcom a kolektívom za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, výchovnej činnosti, za účasť pri záchrane ľudského života majetku mesta a občanov, ďalej za činnosť osôb, ktorí sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu a reprezentáciu doma i v zahraničí, darcom krvi – držiteľom Zlatej Janského plakety. Primátor JUDr. Zoltán Hájos sa rozhodol v roku 2023 udeliť 3 Ceny primátora.

Zsuzsa Csepi si prevzala cenu primátora ako uznanie za dlhoročné pôsobenie v oblasti bábkového umenia, za obohatenie kultúrneho života a šírenie dobrého mena mesta Dunajská Streda. Ocenenie udelili aj akademickému maliarovi Tiborovi Andrásymu, ako uznanie za celoživotné dielo mimoriadneho významu v oblasti výtvarného umenia a tiež NFG klubu pri príležitosti 25. výročia založenia alternatívneho kultúrneho zariadenia, ako uznanie za obohatenie miestnej kultúry a spoločenského života mesta Dunajská Streda.

Po odovzdaní Cien primátora príjemnú náladu ďalej stupňovalo klavírne vystúpenie Zoltána Bendegúza Vargu, po ktorom odovzdali Pamätný list primátora.

Pamätný list je ďakovný dokument, ktorý primátor udeľuje jednotlivcom či kolektívom, žijúcim alebo pôsobiacim na území mesta a/alebo v prospech mesta, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj, reprezentáciu a propagáciu mesta či regiónu, alebo pri významnom pracovnom či životnom jubileu alebo inom jubileu, za dlhoročné pôsobenie, členstvo a aktivitu v určitej verejnoprospešnej alebo neziskovej organizácii.

Zoltán Hájos tento rok odovzdal Pamätný list primátora mesta Dunajská Streda Alžbete Bónovej za mimoriadne zásluhy v oblasti spoločenského života v rámci organizácie a realizácie Žitnoostrovského galopu a za šírenie dobrého mena mesta Dunajská Streda.

Po odovzdaní cien patril záverečný akord galavečera Kataríne Bertók Tóth, Rebece Varga a Gréte Nagy; divákom zaspievali veľkým potleskom odmenenú verziu piesne Skyfall. Na recepcii na zdravie ocenených a pozvaných hostí predniesol prípitok primátor mesta.

Naše zábery z odovzdania verejných ocenení mesta si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Text a foto: Vince Rózsár

Toto ste už čítali?

Cookies