Back to top

Odovzdali najprestížnejšie mestské ocenenia

Publikované: 28. apríl 2024 - 19:27
V rámci Dní svätého Juraja sa konal galavečer odovzdania verejných ocenení mesta Dunajská Streda. Odovzdali ocenenie Čestný občan mesta Dunajská Streda, ceny Pro Urbe, Pro Urbe Juvenis a Pro Educatione, ako aj Ceny primátora a Pamätné listy primátora. Slávnostné podujatie usporiadali 27. apríla v Mestskom kultúrnom stredisku Benedeka Csaplára.
Odovzdali najprestížnejšie mestské ocenenia

„Naše mesto by sme nemohli považovať za úspešné, keby v ňom nežili osobnosti schopné a ochotné konať v záujme obyvateľov Dunajskej Stredy,” – povedal vo svojom úvodnom príhovore primátor JUDr. Zoltán Hájos.

„Je potrebné zdôrazniť, že pre vedenie nášho mesta je dôležité, aby sa v Dunajskej Strede rodili deti, pretože ony sú našou budúcnosťou; práve im raz odovzdáme naše dedičstvo, či už architektonické alebo duchovné, ktoré sme toho času my sami prevzali po našich predchodcoch. Práve z tohto dôvodu sme zaviedli tradíciu slávnostného privítania novorodencov a ich rodičov na mestskom úrade. Veríme, že je dôležité, aby sa naše deti vzdelávali predovšetkým vo svojom materinskom jazyku, čo je potrebné preto, aby naša komunita nestratila svoju identitu: jazyk, kultúru a tradície,” – dodal primátor, pokračujúc, že v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy v meste funguje deväť materských a päť základných škôl. „Mnohí mladí ľudia si rodinu nezaložia preto, lebo nemajú takú nehnuteľnosť, kde by mohli vychovávať svoje deti. Vzhľadom na túto skutočnosť a v súvislosti so zavedením poplatku za rozvoj sme v našom meste založili mestskú nadáciu, aby sme najmä mladým dunajskostredským rodinám pomohli s nákladmi spojenými s kúpou bytu alebo rodinného domu, príp. s postavením nového bývania. Tí mladí ľudia, ktorí majú trvalý pobyt v našom meste a kúpili si alebo postavili byt či rodinný dom, môžu po osemnástich mesiacoch na adresu Nadácie Hniezdo zriadenej mestom Dunajská Streda podať žiadosť o finančný príspevok.”

Ďalšie myšlienky primátora sa týkali športu a kultúry:

„ Naši športovci, ľudové umelecké súbory a kultúrne združenia mesta Dunajská Streda šíria dobré meno nášho mesta za hranice okresu i do zahraničia, kde úspešne reprezentujú svoj klub, združenie, aj naše mesto. Domov sa často vracajú s množstvom uznaní a ocenení. Tieto úspechy a uznania možno dosiahnuť len tvrdou prácou, odhodlaním a za aktívnej spolupráce všetkých zainteresovaných. Samospráva mesta Dunajská Streda každoročne podporuje športové kluby a kultúrne skupiny pôsobiace v našom meste sumou viac ako 700 000 eur.” Zoltán Hájos vyjadril poďakovanie „našim športovcom, trénerom, vedúcim športových klubov, členom kultúrnych združení a ich vedúcim, ako aj rodičom... spoločným úsilím sa im darí dosahovať množstvo vynikajúcich výsledkov, na čo môžu byť hrdí nielen oni, ale aj celá naša komunita.”

Odovzdávanie verejných ocenení mesta Dunajská Streda sa konalo už po pätnásty krát. Zoznam osobností navrhnutých na najprestížnejšie uznania Čestný občan mesta, Pro Urbe, Pro Urbe Juvenis a Pro Educatione bol schválený na 10. zasadnutí mestského zastupiteľstva, dňa 19. marca 2024. Na sobotňajšom galavečere odovzdali aj tri Ceny primátora mesta a dva Pamätné listy primátora, o udelení ktorých rozhoduje primátor mesta.

Laureáti si uznania prevzali z rúk primátora a jeho dvoch zástupcov MUDr. Juraja Puhu a Attilu Karaffu.

Čestné občianstvo sa udeľuje významnej osobnosti žijúcej mimo územia Slovenskej republiky, prípadne mimo mesta Dunajská Streda, ale v našej krajine, ktorá sa dlhodobo a mimoriadne, obzvlášť významným spôsobom zaslúžila o rozvoj a zveľadenie nášho mesta, ochranu jeho záujmov, šírenie jeho dobrého mena doma i vo svete a ktorá obohatila ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

Čestným občanom mesta Dunajská Streda sa v roku 2024 stal Dr. habil. Mihály Dobrovits, PhD., iniciátor Vámbéryho vedeckého kolégia. Ocenenie dostal za dlhoročnú pomoc pri práci OZ Vámbéryho a štvrťstoročie pestovania pamiatky Ármina Vámbéryho na podujatiach Vámbéryho dni a Vedecká konferencia Vámbéryho organizovaných v Dunajskej Strede. Ocenenie si nový čestný občan mesta prevezme z rúk primátora v neskoršom termíne.

Ceny Mesta Dunajská Streda Pro Urbe udeľuje Mestské zastupiteľstvo jednotlivcom a kolektívom pôsobiacim na území a v prospech mesta - za zásluhy o rozvoj mesta Dunajská Streda, za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky v oblasti kultúry, športu, výchovy, vzdelávania a vedy, či spoločenského života.

V roku 2024 mestské zastupiteľstvo udelilo Cenu Mesta Dunajská Streda Pro Urbe pánovi Rudolfovi „Rezsimu“ Érsekovi ako prejav uznania za aktívne pôsobenie v umeleckej a hudobnej sfére, dlhoročnú prácu poslanca mestského zastupiteľstva, za bohatú niekoľko desaťročnú hudobnú kariéru pri príležitosti životného jubilea.

V roku 2024 si Cenu Mesta Dunajská Streda Pro Urbe prevzala aj legenda dunajskostredskej hádzanej, pani Priska Polačeká, ktorej cenu udeľujú ako prejav vďačnosti a uznania za mimoriadne zásluhy v oblasti športu a výchovu niekoľkých generácií mladých športovcov, pri príležitosti životného jubilea.

Tretiu tohtoročnú Cenu Pro Urbe samospráva mesta Dunajská Streda udelila hádzanárskemu klubu HC DAC Dunajská Streda za výchovu mladých talentov k láske k športu, za dôstojnú reprezentáciu nášho mesta, za vynikajúce športové výsledky, vrátane historického úspechu, titulu Majstra Slovenska. Ocenenie z rúk vedenia mesta prevzal predseda klubu MUDr. Horváth Zoltán a členovia klubu.

Tohto roku odovzdali aj Cenu mesta Dunajská Streda Pro Urbe Juvenis, ktorú možno udeliť jednotlivcom do 26 rokov veku za zásluhy o rozvoj mesta Dunajská Streda, za vynikajúce študijné výsledky, tvorivé výkony, významné výsledky v oblasti kultúry a športu, výchovy, vzdelávania a vedy, spoločenského života.

Samospráva mesta Dunajská Streda v roku 2024 cenu odovzdala Rebeke Husvéthovej ako prejav uznania za vynikajúce úspechy v športe boccia – 2. miesto na Majstrovstvách sveta v Portugalsku a šírenie dobrého mena mesta Dunajská Streda.

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Dunajská Streda č. 23/ 2021 o udeľovaní verejných ocenení mesta Dunajská Streda Mestské zastupiteľstvo môže udeliť Cenu mesta Dunajská Streda Pro Educatione pedagogickému zamestnancovi školy alebo školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda, ktorý vo výchovno-vzdelávacom procese a v oblasti jeho zabezpečenia vykonáva svedomitú prácu. Cena sa udeľuje za výborné pedagogické výsledky a pedagogickú angažovanosť v oblasti výchovy a vzdelávania.

Ocenenie s v tomto roku prevzal Mgr. Miklós Kálmán ako prejav uznania za svedomitú prácu, pedagogickú angažovanosť a výborné výsledky v oblasti výchovy a vzdelávania mládeže.

Primátor JUDr. Zoltán Hájos následne odovzdal ceny a pamätné listy primátora.

Cenu primátora Mesta Dunajská Streda môže primátor mesta udeliť jednotlivcom a kolektívom za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, výchovnej činnosti, za účasť pri záchrane ľudského života majetku mesta a občanov, ďalej za činnosť osôb, ktorí sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu a reprezentáciu doma i v zahraničí, darcom krvi – držiteľom Zlatej Janského plakety.

Cenu si ako prvá prevzala Ing. Júlia Bubniaková ako uznanie za oddanú prácu pre blaho spoločnosti vykonávanú vo funkcii prednostky Mestského úradu v Dunajskej Strede a za organizáciu mestských spoločenských podujatí.

Primátor mesta Dunajská Streda udelil Cenu primátora mesta Dunajská Streda aj Mgr. Márii Péntekovej a Mgr. Istvánovi Péntekovi za dlhoročnú organizáciu umeleckej kolónie a výstav umenia Aranykert – Zlatá záhrada, za oddanú podporu súčasného maďarského umenia a šírenie dobrého mena mesta Dunajská Streda.

Pri príležitosti 30. výročia založenia Galérie súčasných maďarských umelcov Zoltán Hájos odovzdal ocenenie aj kolektívu kultúrnej inštitúcie ako uznanie za dlhoročnú podporu súčasného maďarského umenia. Cenu si prevzal riaditeľ GSMÚ PaedDr. Péter Iván.

Pamätný list je ďakovný dokument, ktorý pán primátor udeľuje jednotlivcom či kolektívom, žijúcim alebo pôsobiacim na území mesta a/alebo v prospech mesta, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj, reprezentáciu a propagáciu mesta či regiónu, alebo pri významnom pracovnom či životnom jubileu alebo inom jubileu za dlhoročné pôsobenie, členstvo a aktivitu v určitej verejnoprospešnej alebo neziskovej organizácii.

PhDr. Henriete Földesovej, MBA primátor mesta Dunajská Streda odovzdal pamätný list za mimoriadne zásluhy v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti, ktorými sa zaslúžila o najvyššie ocenenie sestier „Biele srdce“.

Rovnakého uznania sa dostalo aj Mgr. Danielovi Krascsenitsovi, ktorý si pamätný list prevzal ako uznanie za celoživotnú oddanú prácu v oblasti výchovy a vzdelávania niekoľkých generácií.

Vedúci Bertok Videa Matej Bertók v závere galavečera odovzdal primátorovi film, ktorý nedávno natočil o našom meste.

V posledných mesiacoch Matej Bertók a jeho tím pracovali na výrobe filmu, ktorý predstavuje takých jednotlivcov, ktorí tu vytvárajú komunitu, osobností, ktoré definujú obraz súčasnej Dunajskej Stredy a ktoré mnohokrát slúžia ako vzory pre budúce generácie. Filmom chcú tvorcovia dosiahnuť, aby boli obyvatelia hrdí na tých, ktorí svojou prácou a pracovitosťou priložili ruku k dielu, aby sa z Dunajskej Stredy stalo výnimočné mesto, do ktorého sa ľudia radi vracajú.

Galavečera sa zúčastnila prednostka mestského úradu Ing. Darina Nagyová, viacerí poslanci mestského zastupiteľstva, vedúci pracovníci mestského úradu, ako i delegácia nášho partnerského mesta Gödöllő na čele s viceprimátorom dr. Norbertom Bajkóm a zástupcovia spriatelenej maďarskej obce Nagycenk.

Slávnostnú udalosť svojím vystúpením spestrili - v zostave Sofia Miškeová, Sára Tóth a ich učiteľka Zuzana Bazsó Horváth - komorný orchester Mille FIori pôsobiaci pri Základnej umeleckej škole, ako aj Ernest Mezei mladší so svojou klavírnou improvizáciou. Klavirista tiež doprevádzal na klavíri sopránistku Andreu Kovács Nagy. Spevom divákov potešila aj Sophie Iman Bittera, členka Detského divadelného súboru Fókusz a študent Strednej súkromnej odbornej školy na Neratovickom námestí Máté Molnár. Latinskoamerické tanečné choreografie predviedli tanečníčky Spolku športového tanca El Paso z Győru. Moderátorkami večera boli Éva Bíró a Mgr. Edita Tilajčíková.

Galavečer mestská mediálna spoločnosť Perfects, a.s. vysielala naživo. Záznam podujatia si môžete pozrieť na www.dunaszerdahelyi.sk.

(Laureátov ocenení podrobnejšie predstavíme na webovej stránke dunaszerdahelyi.sk a dunajskostredsky.sk)

(biró, et, dszi)

Toto ste už čítali?

Cookies