Back to top

Odovzdali sa tohoročné mestské ocenenia

Publikované: 2. máj 2018 - 14:56
Mestská samospráva pri príležitosti Dní sv. Juraja odovzdala mestské ocenenia.

Podujatie otvorila produkcia hudobného zoskupenia Mezei Ernőa a operetnej umelkyne Szóka Júlie, pokračovalo  IV. ročníkom privítania rodákov z Dunajskej Stredy,  Danky Erteľovej, Kuczyho Lajosa, Jaroslava Ďurmeka, Gombos Brigitty a Szűca Attilu. Z nich tí, ktorí prišli prvýkrát, dostali na pamiatku pamätný list.  

Hostí krátkym príhovorom privítal  primátor mesta, Hájos Zoltán.

„Dnešný deň je svojou výnimočnosťou vhodným dňom na odovzdanie mestských vyznamenaní. Oslavujeme totiž dni  svätého Juraja, rímskeho vojaka a kresťanského mučeníka, patróna mesta Dunajská Streda a tunajšieho rímsko – katolíckeho kostola. Podľa legendy zvíťazil nad temnotou, démonmi a zlom. Poznáme ho hlavne z obrazu, na ktorom ako rytier na koni víťazí nad šarkanom. Je patrónom a ochrancom viacerých krajín a miest. Je patrónom napríklad Anglicka, Portugalska, Katalánie, Grécka, Gruzínska, spomedzi miest napríklad  Londýna, Barcelóny, Moskvy, talianskeho Janova, Ľubľany a tiež našej milovanej Dunajskej Stredy“ – uviedol.

„ Mestské ocenenia nie sú len uznaním práce vyznamenaných, ich rozhodnosti, vytrvalosti a dosiahnutých úspechov, ale sú zároveň pre všetkých spoluobčanov príkladom toho, že sa oplatí konať dobro voči ostatným ľuďom, spoločnosti a nášmu milovanému mestu“ – vyzdvihol primátor.

Ocenenia boli prerokované a schválené na tohoročnom februárovom mestskom zastupiteľstve.

Čestné  občianstvo  možno  udeliť  významným  osobnostiam,  žijúcim  mimo  Dunajskej Stredy (nie sú obyvateľmi mesta), ktorí sa dlhodobo a mimoriadne, obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého  mena  doma  i  vo  svete,  alebo  ktorí  obohatili  ľudské  poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

Cenu si v roku 2018 prevzal umelecký maliar Almási Róbert.

Cenu mesta  Dunajská  Streda PRO  URBE udeľuje Mestské  zastupiteľstvo  Dunajská Streda jednotlivcom  a  kolektívom  za zásluhy o rozvoj mesta Dunajská Streda, za vynikajúce tvorivé výkony, významné  výsledky  v  oblasti  kultúry  a  športu,  výchovy,  vzdelávania  a  vedy, spoločenského života.

Za vynikajúce výsledky v oblasti kultúry  dostal cenu Pro Urbe Banyák István cigánsky primáš.

Za výsledky v oblasti športu dostal Pro Urbe cenu Ráchela József, predseda dunajskostredského Šachového klubu.

Za výsledky v spoločenskej oblasti získal cenu Pro Urbe Világi Oszkár, generálny riaditeľ Slovnaftu, väčšinový majiteľ DAC.

Cenu  mesta  Dunajská  Streda PRO  URBE  JUVENIS udeľuje Mestské zastupiteľstvo Dunajská  Streda jednotlivcom do 26 rokov veku za zásluhy o rozvoj mesta Dunajská Streda, za vynikajúce študijné výsledky, tvorivé výkony, významné výsledky v oblasti kultúry a športu, výchovy, vzdelávania a vedy, spoločenského života.

V roku 2018 získal túto cenu Csiba Dávid za výsledky v oblasti športu.

Cenu primátora mesta Dunajská Streda udeľuje primátor jednotlivcom a kolektívom za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, výchovnej činnosti, za účasť pri záchrane ľudského života majetku mesta a občanov, ďalej za činnosť osôb, ktorí sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu a reprezentáciu doma i v zahraničí, darcom krvi – držiteľom Zlatej Janského plakety.

Cenu primátora získal Hodossy Gyula, riaditeľ Vydavateľstva Lilium Aurum za záslužnú prácu v oblasti spoločenskej, kultúrnej a literárnej.

Cenu primátora získala aj detská folklórna skupina Krpčiarik za výsledky v oblasti kultúry. Cenu prevzala Michaela Andruchová, vedúca súboru. 

Ako tretí si túto cenu prevzal Zsigmond Tibor, riaditeľ Žitnoostrovského múzea za popularizáciu kultúry.

Primátor Hájos Zoltán udelil v tomto roku dva Pamätné listy, Gúghovi Bélovi, penzionovanému učiteľovi, tiež Helene Czafikovej, vedúcej Dunajskostredského rekreačného, telovýchovného a športového  klubu.

Verejné ocenenie Pedagóg roka udeľuje Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda pedagógovi školy alebo školského zariadenia na území mesta Dunajská Streda za zásluhy na úseku školstva, výchovy a vzdelávania.

Tohoročné ocenenie si prevzala Borbély Diana, učiteľka materskej školy. 

Verejné ocenenie Pedagóg roka - cena verejnosti udeľuje Mestské zastupiteľstvo pedagógovi školy alebo školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda za zásluhy na úseku školstva, výchovy a vzdelávania
na základe výsledkov elektronického hlasovania prostredníctvom webovej stránky mesta www.dunstreda.sk.

Do elektronického hlasovania sa zaradia 5 kandidáti s najvyšším počtom hlasov.

Toho roku to bli: Vörös Rozália, Fodor Mária, Nagy Andrea, Borbély Diána a Kálmán Miklós. Najviac hlasov spomedzi nich získala  Fodor Mária, učiteľka ZŠ Kodálya Zoltána. Cenu jej odovzdala poslankyňa Antal Ágota a viceprimátor A. Szabó László.

Galavečera sa zúčastnil Menyhárt József, predseda SMK, Mons. Szakál László a Zsidó János, katolícki duchovní, mnohí mestskí poslanci, prednostka úradu Bubniak Júlia a vedúci zamestnanci mestského úradu a mestských inštitúcií.

S programom vystúpila operetná speváčka Szeredi Krisztina, operná speváčka Kollár Katalin, ľudový spevák Derzsi György a už spomínaná Szóka Júlia. Sprevádzali ich  muzikanti Mezei Ernőa (Mezei Ernő primáš, Mezei Zsolt, Mezei Ernő ml., Mezei Ferenc, Vontszemű László a Ábrahám Elemér).

Toto ste už čítali?

Cookies