Back to top

Odstránenie bariér a rovnaké príležitosti pre zdravotne znevýhodnených v celej EÚ

Publikované: 25. marec 2024 - 9:49
Zjednodušená mobilita a rovnaké podmienky pre osoby so zdravotným postihnutím (ŤZP) v rámci celej Európskej únie zabezpečí nová Smernica o Európskom preukaze a európskom parkovacom preukaze pre osoby so zdravotným postihnutím. Jej zavedenie do praxe prinesie jednotné pravidlá pre zdravotne znevýhodnených občanov v rámci všetkých členských štátov EÚ, pomôže ich efektívnej integrácii do spoločnosti a zvýši ich mobilitu aj prístup ku každodenným aktivitám.
 Odstránenie bariér a rovnaké príležitosti pre zdravotne znevýhodnených v celej EÚ

Proces vydávania nových európskych preukazov pre zdravotne znevýhodnených občanov chce Slovensko spustiť už v budúcom roku.

Štandardizovaný Európsky preukaz pre ťažko zdravotne znevýhodnených občanov a Európsky parkovací preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím prinesú rovnosť v prístupe a zlepšia voľný pohyb pre znevýhodnených ľudí (ŤZP) v rámci celej EÚ. Títo občania získajú predovšetkým jednotný prístup a nezávislosť k poskytovaným službám a ďalším výhodám či osobitným podmienkam, ktoré pre ľudí s ŤZP platia aj v iných európskych štátoch. Napr. pri využívaní verejnej dopravy, účasti na kultúrnych podujatiach a návštevách múzeí, rekreačných a športových centier, zábavných parkov a ďalších zariadení. Ide napr. o voľné vstupy, prednostné vstupy, využívanie osobnej asistencie, pomôcok a pod.

Európsky preukaz pre osoby ŤZP bude slúžiť ako potvrdenie zdravotného postihnutia automaticky vo všetkých krajinách EÚ.

Držitelia týchto európskych preukazov budú môcť využívať všetky výhody a zvýhodnenia, ktoré ktorákoľvek z členských krajín EÚ priznáva zdravotne znevýhodnených občanov na svojom území. Umožní to, aby mal každý občan, ktorý je vo svojej krajine uznaný za ŤZP, rovnaké postavenie a rovnocenný prístup ako domáci ŤZP občan v ktorejkoľvek európskej krajine. Spoločným cieľom týchto preukazov je zlepšiť kvalitu života pre osoby so zdravotným postihnutím a zabezpečiť, aby mali rovnaké príležitosti a prístup k základným službám a možnostiam ako ostatní občania. Týmto krokom im zjednodušíme každodenný život, pretože budú môcť ľahšie cestovať a využívať verejné služby v celej EÚ,“

- uviedol štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš.

 

Chcem sa poďakovať za túto iniciatívu, zvlášť pre zdravotne znevýhodnené skupiny obyvateľov. Práve slovenskí paralympionici sú najviac cestujúcimi osobami s ŤZP po celom svete, aj v rámci Európy. Využívame služby, ktoré súvisia so ZŤP v jednotlivých krajinách, čo je dnes veľmi komplikované, keďže každá krajina funguje na inom princípe,“

- doplnil Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru.

Európsky parkovací preukazu pre ŤZP nahradí dnes existujúci národný formát a zaručí využívanie parkovacích miest a zariadení pre ŤZP naprieč EÚ štátmi, čo zlepšuje pohodlie pri cestovaní a pri každodenných aktivítách.

Oba európske preukazy budú mať fyzickú podobu s potrebnými zabezpečovacími prvkami, rovnako sa uvažuje aj o ich digitálnej podobe a budú vzájomne uznávané vo všetkých členských štátoch EÚ. Ich držitelia tak môžu využívať ich výhody a výsady pri cestovaní a pobyte v rôznych krajinách EÚ, bez ohľadu na miesto ich vydania.

V platnosti zostávajú aj národné preukazy pre ŤZP, ktoré budú naďalej udeľovať vnútroštátne orgány na základe vlastných kritérií.

MPSVR SR

Toto ste už čítali?

Cookies