Back to top

Opatrenia vlády na efektívne čerpanie eurofondov prinášajú výsledky: Najväčší nárast v čerpaní má regionálny operačný program IROP, ktorý riadi MIRRI SR

Publikované: 26. júl 2023 - 19:33
Opatrenia, ktoré zaviedla vláda Ľudovíta Ódora na zrýchlenie čerpania eurofondov, fungujú. Z celkovej alokácie 14,5 miliardy eur je v súčasnosti zo starých eurofondov vyčerpaných spolu 10,81 miliardy eur.
Opatrenia vlády na efektívne čerpanie eurofondov prinášajú výsledky: Najväčší nárast v čerpaní má regionálny operačný program IROP, ktorý riadi MIRRI SR

Od nástupu vlády pred dvoma mesiacmi čerpanie stúplo o 593 miliónov eur, čo je nárast o 4,1 %. V júni sme z eurofondov vyčerpali takmer štyrikrát viac ako sme čerpali v apríli alebo v máji. Zo starých eurofondov zostáva do konca roka ešte stále dočerpať 3,7 miliardy eur. Po dnešnom rokovaní vlády o tom informovali premiér Ľudovít Ódor, podpredsedníčka vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Lívia Vašáková a minister investícií Peter Balík. Vláda vyhodnocuje stav čerpania dobiehajúcich eurofondov každé dva týždne od začiatku júna.

Najväčší nárast v čerpaní od začiatku júna zaznamenal Integrovaný regionálny operačný program (IROP), ktorý riadi Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR). Čerpanie v regionálnom programe IROP narástlo o takmer 13 %, čo je zvýšenie čerpania o 246 miliónov eur.

„Potvrdzuje sa tak to, čo sme predpokladali, že náš Integrovaný regionálny operačný program má najlepšie predpoklady, aby sme z neho využili všetky zostávajúce prostriedky. Zaviedli sme v ňom viaceré systémové opatrenia, ktoré sú účinné a prinášajú výsledky,“

vyhlásil minister investícií Peter Balík.

Jedným z týchto opatrení je zjednodušenie postupu pre fázovanie projektov. Parlament schválil novelu z dielne nášho ministerstva, vďaka čomu sa eurofondové projekty, ktoré sa nestihnú dokončiť do konca tohto roka, môžu financovať aj z nových eurofondov. Na dofinancovanie už predtým zazmluvnených projektov nebude nutné opäť vyhlasovať nové výzvy. Zachránime tak projekty, od ktorých by inak prijímatelia museli odstúpiť,“

- vysvetlil minister.

Na to, aby na konci roka prepadlo čo najmenej zo starých eurofondov, slúžia aj ďalšie opatrenia. V programe IROP je to najmä presun nezazmluvnených a nevyčerpaných eurofondov na iné dôležité ciele. Konkrétne ide o 244 miliónov eur na riešenie dopadov migračnej krízy z Ukrajiny (iniciatíva FAST-CARE) a presun 76 miliónov eur na pomoc zraniteľným domácnostiam počas energetickej krízy (iniciatíva SAFE). „Taktiež sme posilnili odborné kapacity, aby sme samosprávam a ďalším prijímateľom umožnili dočerpať staré eurofondy a tiež im pomáhame pri príprave projektov, s ktorými sa chcú uchádzať o nové eurofondy z Programu Slovensko. Veľmi nám záleží na tom, aby regióny a samosprávy mali v našom ministerstve silného partnera, ktorý stojí pri nich a pomáha im,“ zdôraznil minister Balík. Ďalším dôležitým opatrením na záchranu eurofondov je možnosť navýšenia eurofondových projektov v dôsledku nárastu cien stavebných materiálov. V programe IROP sme doteraz schválili 78 dodatočných príspevkov v celkovej výške 27,2 milióna eur. Podarilo sa tak zachrániť rozvojové projekty obcí a krajov v objeme takmer 210 miliónov eur a schvaľovanie ďalších žiadostí je v procese.

Za uplynulé dva mesiace sa podarilo tiež znížiť riziko v ďalších operačných programoch. Konkrétne, významný nárast čerpania zaznamenal operačný program Integrovaná infraštruktúra, kde sa čerpanie zvýšilo o 234 miliónov eur, teda o 3,89%. V programe, ktorý je v gescii ministerstva dopravy, zastrešuje MIRRI SR prioritnú os 7 – Informačná spoločnosť (PO7). Na základe iniciatívy zo strany MIRRI SR prijímatelia prijali účinné opatrenia na zrýchlenie realizácie projektov tak, aby na konci programového obdobia neprepadli z prioritnej osi 7 žiadne prostriedky.

Vláda SR začiatkom júna informovala o reálnej hrozbe, že Slovensko naprieč všetkými programami nestihne vyčerpať 800 miliónov eur.

„Cieľom všetkých opatrení, ktoré sme prijali, je zabrániť prepadu eurofondov. Avšak, nemôžeme si zatvárať oči pred reálnou hrozbou, že významná časť eurofondov prepadne. Čerpanie zazmluvnených projektov závisí najmä od prijímateľov, s ktorými sú uzatvorené zmluvy. Zároveň, zodpovednosť za čerpanie v jednotlivých operačných programoch majú aj jednotlivé riadiace a sprostredkovateľské orgány, teda jednotlivé ministerstvá,“

uviedol minister Balík.

Na týchto pravidelných rokovaniach vlády k eurofondom sú preto prijímané konkrétne úlohy a uznesenia pre jednotlivých ministrov, ktoré pomáhajú znížiť toto riziko.

MIRRI SR intenzívne pracuje aj na plnení svojich míľnikov v Pláne obnovy a odolnosti, a to v jeho Komponente 17: Digitálne Slovensko (štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého, digitálna ekonomika). V júli splníme ďalší míľnik – uzavrú sa zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na vytvorenie siete Európskych centier digitálnych inovácií a ich podpory na Slovensku.

Intenzívne sme naštartovali aj nové eurofondy. Z Programu Slovensko sú vyhlásené už prvé štyri výzvy. Z nich tri vyhlásilo MIRRI, a to na lepšie odborné vzdelávanie pre transformujúce sa regióny, na obnovu ciest II. a III. triedy a na modernejšie základné školy. Pripravuje sa vyhlásenie ďalších výziev ešte do konca leta.

„Tak, ako robíme všetko pre záchranu každého eura zo starých eurofondov, tak sa rovnako snažíme, aby nové eurofondy prišli do každého regiónu čo najskôr a plánujeme vyhlásiť čo najviac nových výziev. Chceme tým predísť problémom s čerpaním na konci programového obdobia,“

- dodal minister Balík.

MIRRI SR

Cookies