Back to top

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Publikované: 20. september 2023 - 11:24
Oznámenie o realizovaní 1.Kola dobrovoľnej dražby.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

JUDr. Ivana Gajdošíková, LL.M. , so sídlom Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen, ako správca úpadcu :  AC Institut s.r.o. „ v konkurze “,  so sídlom 985 31 Rapovce, Rapovce 43, IČO 47 044 241 ustanovená do funkcie Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn.: 4K/5/2019 zo dňa 14.01.2020 oznamuje realizovanie 1. Kola dobrovoľnej dražby dňa 11.10.2023 o 09.00 hod na Notárskom úrade JUDr. Jozef Brázdil, PhD.; so sídlom Bystrický rad 314/69, 960 01 Zvolen. Predmetom dražby je súbor vecí : 

nehnuteľnosti  zapísané  v katastri nehnuteľností Okresného úradu Dunajská Streda,  katastrálny odbor  na  LV č.  1029  pre okres Dunajská Streda, obec Baloň, kat. úz. Baloň ako : 

- parc. CKN 3008/2 orná pôda o výmere 2 968 m2,

- parc. CKN 3009/2 orná pôda o výmere 11 694 m2,

- parc. CKN 3014/2 vodná plocha o výmere 2 156 m2,

Na mene

AGRO SZ-H, s.r.o., Baloň 45, Baloň 930 08, právny predchodca úpadcu,  v podiele 1/1 k celku. 

Pozemky na LV 1029 sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce Baloň. 

Všeobecná hodnota predmetu dražby predstavuje sumu 6.208,- €, ktoré je zároveň aj najnižším podaním. Dražobná zábezpeka je vo výške 1.800,- €. Dražobná zábezpeka môže byť uhradená na účet IBAN SK19 1100 0000 0026 2378 0225, vedený v Tatra banke a.s.,   variabilný symbol: 052019 alebo v hotovosti v deň konania dražby. Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby v hotovosti alebo na účet dražobníka.

Ohliadky predmetu dražby sa budú realizovať dňa 04.10.2023 o 14.00 hod a dňa 05.10.2023 o 09.00 hod. Miesto obhliadky dražby je : Obec Baloň - parc. CKN 3008/2; parc. CKN 3009/2; parc. CKN 3014/2. Stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční na uvedených pozemkoch.  Záujemcovia o obhliadku predmetu dražby musia kontaktovať dražobníka telefonicky na : 0907 877 008.

Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu, ak uhradí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. 

(-)

Toto ste už čítali?

Svetlonos 2023

Svetlonos 2023

V sobotu OOCR ŽItný ostrov - Csallóköz na Svetlonose...

Tagy: inzercia
Cookies