Back to top

Poplatky za odpad sa zvýšia, zľavy naďalej platia

Publikované: 16. január 2019 - 11:24
V Dunajskej Strede v roku 2019 došlo k 10% -nému zvýšeniu miestneho poplatku za komunálny odpad. Rozhodlo o tom na svojom poslednom, decembrovom zasadnutí mestské zastupiteľstvo. Stanovenie vyššieho poplatku za komunálny odpad je následkom novelizácie príslušného zákona. Zmeny museli do svojho rozpočtu premietnuť aj obce a mestá.
Poplatky za odpad sa zvýšia, zľavy naďalej platia

Podľa novelizovaného zákona pre obce sa zvýši poplatok, ktorý zaplatia za uloženie odpadu na skládke. Tvorcovia zákona touto právnou úpravou chcú dosiahnuť to, aby sa v budúcnosti zvýšil podiel selektovaného komunálneho odpadu. V našom meste tento podiel je iba 20 percentný, preto objem selektovaného odpadu je potrebné zvýšiť. Čím menej odpadu uloží mesto na skládke, tým menej má aj zaplatiť.
Výšku poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v našom meste stanovuje od 1. 1. 2019 všeobecne záväzné mestské nariadenie č. 12/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda, ktoré novelizovalo VZN č. 14/ 2016.
V súčasnosti platné VZN určuje aj okruh daňovníkov, ktorí majú nárok na rôzne zľavy, takisto aj podmienky, za akých správca dane môže znížiť sadzbu poplatku, ďalej aké potvrdenia treba k žiadosti predložiť a aké sú lehoty na podanie žiadostí. Doteraz platné rôzne zľavy ostávajú v Dunajskej Strede nezmenené. (Na webovej stránke mesta sú zverejnené úplné znenia týchto VZN).

Príslušný odbor Mestského úradu upozorňuje občanov oprávnených na zľavy z poplatku za komunálny odpad na rok 2019, že ak chcú zľavy uplatniť aj na terajší kalendárny rok, majú znovu podať žiadosť, bez ohľadu nato, že zľavy im boli priznané už aj v minulom roku. Výnimkou sú daňovníci, ktorým zľavy prislúchajú automaticky.
Na zľavy, čiže na zníženú sadzbu poplatku za odpad majú nárok v roku 2019 fyzické osoby v nasledovných prípadoch.
Znížená, 50 percentná sadzba sa vyrubuje osobe, ktorá dovŕšila 70. rok veku, ak v byte alebo rodinnom dome býva sám, alebo s manželkou/manželom. Tieto fyzické osoby nemusia podávať žiadosť o zníženie poplatku, zľava im prislúcha automaticky.
Nárok na zníženú 50 percentnú sadzbu majú aj občania vo veku od 62 do 69 rokov, ktoré nie sú samostatne zárobkovo činné, alebo nie sú v pracovnom pomere a nebývajú s osobami, ktoré sú samostatne zárobkovo činné. Túto skutočnosť však musia preukázať predložením potvrdenia od Sociálnej poisťovne. Príslušné tlačivo je k dispozícii na Mestskom úrade v kancelárii prvého kontaktu. Žiadosť môžu podať po celý rok, nie je stanovená lehota.
Zníženú 50 percentnú sadzbu má aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je držiteľom tzv. preukazu ZŤP a žije v byte, alebo rodinnom dome sám, alebo s manželkou/manželom, prípadne opatrovateľom, alebo iba s osobou, ktorá tiež disponuje so ZŤP preukazom. Oprávnené osoby, čiže majitelia ZŤP-preukazov musia o poskytnutie zľavy požiadať, pričom k žiadosti treba predložiť fotokópiu preukazu ZŤP. Žiadosť môžu podať po celý rok.
Osoba v hmotnej núdzi má podať žiadosť do konca januára
Na zníženú 50 percentnú sadzbu má nárok aj osoba v hmotnej núdzi, musí však tiež podať žiadosť. Termín podania žiadostí je 31. január 2019. Aj v tomto prípade je nutné predložiť potvrdenie od príslušného orgánu o tom, že je v hmotnej núdze.
Žiadosti a potvrdenia treba odovzdať na radnici v kancelárii prvého kontaktu. Pri okienku č. 3 sa vydávajú tlačivá, ktoré možno hneď vyplniť. Bližšie informácie poskytnú v kancelárii prvého kontaktu pri okienku č. 3.

Zdroj: dunstreda.sk-pve

Toto ste už čítali?