Back to top

Posledné tohoročné zastupiteľstvo

Publikované: 1. december 2017 - 12:30
28. novembra sa konalo 23. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktorého najdôležitejšou témou bol návrh rozpočtu na rok 2018.

Poslanci najprv schválili modifikáciu rozpočtu 2017, potom na programe dňa bol aj rozpočet 2018. Hájos Zoltán primátor v tejto súvislosti povedal, že vzhľadom na pozitívne ekonomické výsledky sa naplánovala oprava 11 ulíc, nové parkoviská, aj cesta na odbremenenie premávky uľahčí život v meste. Rast daní sa neplánuje, vďaka EU zdrojom sa v Thermalparku rozšíria možnosti kúpania, postavia sa nové cyklotrasy, v  cintoríne na Malodvorníckej ceste sa ráta s opravou domu smútku.

Zmodernizujú sa aj športové ihriská škôl, začne sa aj s prestavbou školských kuchýň. Mestský úrad v Dunajskej Strede si v rokoch 2018 – 2020 určil pri vypracovávaní rozpočtu nasledovné priority a ciele:

  • Pokračovať v snahe plnenia si záväzkov plynúcich z dlhu, čiže platenie úrokov z istiny investičných úverov,
  • Zabezpečiť EU zdroje na projekty na rozvoj mesta,
  • Zabezpečiť efektívnejším výberom daňových nedoplatkov vyšší výber daní,
  • Zabezpečiť pedagógom a nepedagogickým zamestnoncom v našom meste 6 percentné zvýšenie platov k 1. septembru 2018,
  • ​Zabezpečiť nárast platov administratívnych zamestnancov o 6% k 1. januáru 2018, zabezpečiť sociálno-ekonomický rast mesta hlavne vplyvom investičného rozvoja.

V prípade úspešných dotácií sa môžu uskutočniť rôzne ďalšie investičné projekty. Spomedzi poslancov urgovala hlavne Brunczvik Tünde vec Malodvorníckej a Športovej ulice, Ravasz Marián v dlhšom príhovore uviedol, že plán nie je presný, niektoré údaje v ňom nie sú obsiahnuté ako tomu bolo v minulých rokoch, ale jeho iniciatívu, aby poslanci rozhodli až neskôr, po jeho doplnení a prerokovaní v odborných komisiách, poslanci neschválili.

Molnár Zoltán vyzdvihol pozitívny vývoj rozpočtu. Hakszer Roland namietal, že mesto vysokou sumou znova podporuje klub DAC, pričom jeho majiteľ komunikuje tak, akoby bola MOL Aréna výlučne jeho majetkom. V osobných útokoch nešetril okrem iného ani Gastro DS.

Jarábik Gabriella považuje sumu na podpory kultúrnych inštitúcií za veľmi nízku, namietala, že pritom primátor rozdelí vo svojej kompetencii dvakrát takú vysokú sumu. Poslankyňa podotkla, že na lokálnu kultúru by bolo treba poskytnúť vyššiu sumu, aspoň vo výške 80 tisícového rámca primátora. Hájos Zoltán v tejto súvislosti uviedol, že ak poslanci nepovažujú tento systém za dobrý, majú právo ho zmeniť.

Poslanci napokon rozpočet 2018 odhlasovali 14 hlasmi za, 1 proti a 5 sa zdržali.

Toto ste už čítali?

Cookies