Back to top

Potrebujeme odbornosť a transparentnosť

Publikované: 30. marec 2023 - 8:22
Na poslanecký návrh bolo zvolané mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Účelom návrhu bolo prerokovať doplnenie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta ohľadom problematiky hospodárenia mestských spoločností. Nakoniec bol návrh stiahnutý pred samotným hlasovaním predkladateľom– na podrobnosti sme sa pýtali primátora JUDr. Zoltána Hájosa.
Potrebujeme odbornosť a transparentnosť

Málokto vie, že v skutočnosti existujú dva typy mestských obchodných spoločností. Do prvej skupiny patria už dávnejšie založené mestské spoločnosti ako Perfects a.s., ktorú samospráva založila v roku 1990, alebo Thermalpark DS, akciová spoločnosť vzniknutá v roku 1994. V týchto spoločnostiach však neexistuje kontrolný mechanizmus súvisiaci s hospodárením a nakladaním majetku, na rozdiel od organizácií, ktoré boli založené neskôr: spoločnosť Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. (rok 2011) a Gastro DS, s.r.o. (rok 2017). V prípade posledných dvoch - spoločnosti, ktorá sa stará o verejné priestranstvá a spoločnosti, ktorá prevádzkuje školské jedálne - samospráva už počítala s tým, že konateľmi týchto spoločností budú neposlanci – odborníci, a zástupcovia mesta budú členmi ich dozorných rád. Samospráva prostredníctvom členov dozorných rád tak bude môcť pomáhať v činnosti konateľov spoločnosti a zároveň kontrolovať činnosť mestských obchodných spoločností. Samospráva tak zostáva serióznou autoritou a tiež brzdiacim mechanizmom v oblasti hospodárenia a nakladania s majetkom, takže dozorné rady a valné zhromaždenia majú špecifické právomoci tak pri prijímaní úverov či predaji majetku, ako aj pri uzatváraní zmlúv. Dve dávnejšie založené mestské spoločnosti takýto mechanizmus ešte nemajú zapracovaný.

Mimoriadne valné zhromaždenia mali byť zvolané práve tento týždeň v súlade so stanovami tej-ktorej akciovej spoločnosti a Obchodným zákonníkom. Naším cieľom by teraz bolo presne to, čo žiadajú aj poslanci, aby sa podobný kontrolný mechanizmus zapracoval aj do dvoch dávnejšie založených mestských spoločností. Dozorné rady spomínaných spoločností by navyše už mali konkrétne rozhodovacie právomoci pri určitých právnych úkonoch a pri presiahnutí určitých hodnôt. V podstate by valné zhromaždenie stanovilo v základných predpisoch obchodných spoločností ešte prísnejšie podmienky ako doteraz, takže napríklad predstavenstvo by mohlo vykonať určité právne úkony alebo zadávať objednávky len po schválení dozornou radou.

V tom čase bolo na mestský úrad doručené podanie podpísané 16 mestskými poslancami, v ktorom žiadajú o zvolanie mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva  súvislosti s poslaneckým návrhom na doplnenie zásad hospodárenia s majetkom, ktorý predložil nezávislý poslanec MUDr. Zoltán Horváth. V skutočnosti v zmysle návrhu nejde o stanovy jednotlivých obchodných spoločností, ale o zúženie právomocí primátora, ktoré však už upravuje Obchodný zákonník a zákon o samospráve obcí. K rozhodnutiu nakoniec nedošlo, pretože predkladateľ návrh stiahol a tak bude zastupiteľstvo pravdepodobne na svojom ďalšom riadnom zasadnutí rokovať o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a zrejme prijme aj uznesenie.

O odbornom riadení mestských spoločností treba vedieť, že v neskôr založených spoločnostiach majú výkonnú právomoc nie poslanci mestského zastupiteľstva, ale externé osoby, ktoré už roky plne organizujú chod jednotlivých spoločností po pracovnoprávnej ako aj hospodárskej stránke. Pritom ako členovia dozornej rady týchto spoločností mestskí poslanci úspešne pôsobia už niekoľko volebných období. Preto by bolo vhodné aj v prípade dávnejšie založených mestských organizácií, ak by členmi predstavenstva boli externí odborníci a zástupcovia mesta pracovali v dozornej rade. Dozorná rada v mene akcionára vykonáva kontrolu a zásady hospodárenia s majetkom mesta. V konečnom dôsledku rozhoduje valné zhromaždenie, ktorého právomoci vykonáva primátor, v súlade s Obchodným zákonníkom a v zmysle precedensu v súlade s doteraz vydanými súdnymi rozhodnutiami Najvyššieho súdu SR a krajských súdov.

Dalo by sa tu podotknúť, že veď aj ja som členom predstavenstva Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Treba si ale uvedomiť, že odbornú prácu a odborné vedenie vykonáva generálny riaditeľ spoločnosti a odborní riaditelia a na základe dohody akcionárov sú členmi predstavenstva – akousi „okresnou brzdou“ - obvykle primátori okresných miest. Tam primátori zastupujú do určitej miery záujmy „vlastného“ regiónu, takže v porovnaní s našou témou je tam situácia trochu iná. Na základe vlastných skúseností by som rád poznamenal, že členovia predstavenstva môžu prijať z odborného hľadiska skutočne dobré rozhodnutia len vtedy, ak sú na dennej báze oboznámení s úlohami, ktoré v  obchodnej spoločnosti vznikajú, keďže ak sa členovia predstavenstva zúčastnia zasadnutia len raz za mesiac, nemôžu v každom prípade prijať také rozhodnutia, ktoré by spoločnosť potrebovala z hľadiska ekonomiky a konkurencieschopnosti.

Bolo by preto jednoznačne vítané, aby vo všetkých mestských spoločnostiach dominovalo odborné vedenie. Mimochodom, do predstavenstiev boli navrhnuté také osoby, ktoré tam pracujú ako zamestnanci viacero rokov. Určite teda nemožno tvrdiť, že by rozhodovaciu právomoc dostali takí, ktorí sa do činnosti konkrétnej spoločnosti nerozumejú alebo ju nepoznajú a preto by nedokázali prijímať zodpovedné rozhodnutia. Osobne verím tomu, že sa nám s mestskými poslancami podarí dosiahnuť také rozhodnutie, ktoré skutočne posilní potrebu zodpovednosti, odbornosti a transparentnosti. Ako členovia dozorných rád, ktoré sa rozšíria z troch na päť členov, by zástupcovia mesta dostali väčšie právomoci tak v oblasti správy majetku mesta, ako aj v súvislosti s kontrolou hospodárenia mestských spoločností.

Túto problematiku sa teda snažíme doriešiť s poslancami, samozrejme s maximálnym prihliadnutím na existujúce príslušné právne predpisy.

Toto ste už čítali?

Cookies