Back to top

Pre vlastníkov nehnuteľností!

Publikované: 10. január 2017 - 15:11
Mestský úrad v Dunajskej Strede upozorňuje občanov, že každý vlastník, ktorý v roku 2016 nadobudol alebo predal nehnuteľnosť, je povinný do 31. januára 2017 podať daňové priznanie. Týka sa to tých vlastníkov, ktorí v roku 2016 kúpili alebo predali nehnuteľnosť, alebo ich stavba bola skolaudovaná, ale aj v tom prípade, ak v minulom roku im bolo vydané právoplatné stavebné povolenie.
Pre vlastníkov nehnuteľností!

Ohlásenie týchto zmien je nevyhnutné preto, aby na rok 2017 mohla byť vyrubená daň podľa aktuálneho majetkového stavu. Príslušný referát mestského úradu žiada občanov, aby  daňové priznanie odovzdali do uvedeného termínu, teda do konca januára. V zmysle zákona v prípade nesplnenia uvedených povinností  mestský úrad môže vyrubiť pokutu.

Príslušný referát finančného odboru upozorňuje občanov aj na ďalšiu dôležitú povinnosť. Ohlasovaciu povinnosť má aj občan, u ktorého došlo ku zmene trvalého bydliska. Ohlásenie zmeny je potrebné preto, aby  rozhodnutie o výmere dane za nehnuteľnosť a za komunálny odpad na rok 2017 bolo možné občanovi doručiť na aktuálnu adresu. Ohlásením zmeny trvalého bydliska sa dá predísť mnohým komplikáciám, predovšetkým exekúciám. Ak daňovník totiž túto svoju povinnosť zanedbá, príslušný referát mestského úradu mu doručí rozhodnutie o výmere dane za nehnuteľnosť na starú, čiže už neaktuálnu adresu. V zmysle zákona ak adresát do 14 dní neprevezme na pošte zásielku, tá sa považuje za doručenú. Ak do stanoveného termínu daň za nehnuteľnosť nebude uhradená, úrad zaháji exekučné konanie, ktoré však občana zaťažuje ďalšími zbytočnými výdavkami. Mestský úrad  dodatočné reklamácie už nemôže brať do úvahy. Preto mestský úrad žiada zodpovedný prístup občanov, ktorí sa v minulo roku odsťahovali z mesta, aby vo vlastnom záujme túto zmenu zahlásili na príslušných referátoch mestského úradu.

Podrobnejšie informácie podávajú na týchto telefónnych číslach: 590 39 50, 0915 702 725 és a 0918 607 319.

Zdroj: dunstreda.sk

Toto ste už čítali?

Cookies