Back to top

Prebieha zmena územného plánu mesta Dunajskej Stredy

Publikované: 19. jún 2019 - 15:58
Mesta Dunajská Streda v súlade s ust. § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov týmto verejnosti oznamuje, že sa začalo prerokovanie návrhu „Zmien a doplnkov 11/2019 územného plánu mesta Dunajská Streda“.
Prebieha zmena územného plánu mesta Dunajskej Stredy

Originál dokumentácie je počas 30 dní k dispozícii na verejné nahliadnutie na Mestskom úrade v Dunajskej Strede, na oddelení územného plánovania, výstavby a dopravy, č. dverí 220, na úradnej tabuli mesta a taktiež je k nahliadnutiu na Okresnom úrade v Trnave, Odbore výstavby a bytovej politiky. Materiál je zverejnený aj na webovej stránke mesta (link: https://dunstreda.sk/oznamenia-2).

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu zmien a doplnkov územného plánu mesta Dunajská Streda do 30 dní odo dňa oznámenia, t.j. od 13.06.2019.

Toto ste už čítali?

Cookies