Back to top

Predchádzajme požiarom počas žatvy

Publikované: 3. júl 2024 - 10:37
S príchodom leta narastá počet požiarov počas žatvy. Hasiči vyzývajú verejnosť, aby v tomto období venovala zvýšenú pozornosť protipožiarnym predpisom.
Predchádzajme požiarom počas žatvy

Letné obdobie sa vyznačuje zvýšenou činnosťou súvisiacou so zberom a uskladňovaním úrody. V tomto období každoročne dochádza k zvýšenému počtu požiarov. Najčastejšími príčinami vzniku požiarov sú vypaľovanie suchých porastov, spaľovanie slamy, hra detí ponechané bez dozoru, fajčenie, používanie otvoreného ohňa, zlý stav zberovej techniky a jej technické poruchy ako aj samovznietenie sena.

Účinná ochrana pred požiarmi vyžaduje neustále uplatňovanie a dodržiavanie predovšetkým všeobecne záväzných právnych predpisov.

Upozorňujeme Vás, aby ste v čase zberu a uskladňovania úrody predchádzali požiarnemu nebezpečenstvu najmä týmito opatreniami:

  • nevypaľujte porasty, kríky, stromy a nezakladajte oheň tam, kde by sa mohol rozšíriť;
  • nefajčite v blízkosti horľavých látok,
  • nedovoľte deťom hry v blízkosti lánov obilia, stohov slamy a krmovín a prísne zakročte pri nájdení zápaliek u detí;
  • občania vykonávajúci žatevné práce dbajte o dobrý technický stav používanej zberovej techniky a zabezpečte jej údržbu v súlade s pokynmi výrobcu;
  • odstraňujte z techniky a z priestorov, kde je technika umiestnená nánosy organického prachu;
  • pri umiestňovaní stohov dbajte na bezpečnú vzdialenosť,
  • dbajte na trvalé sledovanie neprimeraného zahrievania skladovaného obilia a sena, aby nedošlo k jeho samovznieteniu,
  • zabezpečte na miestach výmlatu, stohovania alebo skladovania úrody zásobu dostatočného množstva vody na hasenie požiarov a vybavenie vecnými prostriedkami na hasenie vzniknutého požiaru. Pre vlastnú bezpečnosť tieto miesta označte tabuľami o zákaze fajčenia a zákaze vstupu a manipulácie s otvoreným ohňom;
  • v prípade vzniku požiaru, sa ho snažte v zárodku uhasiť, ak to nie je vo Vašich silách, vyhláste požiarny poplach a privolajte hasičskú jednotku.

V prípade požiaru volajte 150 alebo 112 !

Toto ste už čítali?

Cookies